Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jordi Bernal Fiego

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Es podran usar fonts d'informació en català, castellà o anglès.

Competències


Competències bàsiques
  • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

Competències específiques
  • CE5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb característiques específiques.

  • CE6. Sintetitzar i avaluar les estratègies de màrqueting per a la internacionalització de l'activitat empresarial.

  • CE3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

Competències generals
  • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

  • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
  • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Les persones prenem decisions constantment, i encara que no en siguem conscients, o no ho volguem reconèixer, avui dia se sap que la majoria de les nostres decisions no són de tipus racional. Quan les persones actuem com a consumidors, aquesta manca de racionalitat es reflecteix clarament en les nostres decisions de compra.

El Neuromàrqueting, també conegut com a Neurociència del consum, és una ciència multidisciplinar que intenta entendre de manera profunda els motius que hi ha al darrere de les respostes i decisions no racionals dels consumidors, en particular els seus mecanismes neurològics. El Neuromàrqueting es beneficia especialment de les aportacions, fetes durant els darrers 25 anys, en disciplines com la psicologia cognitiva, l'economia conductual (neuroeconomia) i la neurofisiologia.

L'assignatura proposa una introducció clara, senzilla i entenedora a aquesta interessant matèria.

Continguts


Index resumit dels temes de l'assignatura:

1. El Mètode Científic

2. Antecedents històrics

3. El Cervell i els processos neuronals més rellevants

4. Toolbox: sistemes de mesura objectiva

5. Sentits i Percepció

6. Atenció i Consciencia

7. Emocions i Sentiments

8. Aprenentatge i Memòria

9. La Presa de Decisions: desitjar, plaure, decidir

10. Hàbits patològics de consum

11. Neurosegmentació. L’efecte gènere

12. Models de treball experimental

13. Masterclass (Experts convidats)

14. Desenvolupament Model Experimental (per equips)

Sistema d'avaluació


La nota final de l’assignatura es conformarà per la suma de diferents activitats d’avaluació continuada:

a. (SE1 + SE3) Participació activa. Estudi de casos i cerca d’exemples (30%)

b. (SE2) Treball pràctic senzill consistent en el disseny d’un experiment per avaluar la presa de decisions (40%)

c. (SE4) Examen final (30%)

Per aprovar, a més d'una mitjana igual o superior a 5, cal tenir un 5 a l'examen final. Tan sols l'examen final és recuperable.

Bibliografia


Bàsic

Ramsøy, Thomas Z. Introduction to Neuromarketing and Consumer Neuroscience. Kindle Edition (Amazon), 2014

Kahneman, Daniel. Pensar rápido, pensar despacio. Debate, 2015 (Thinking fast and slow, Penguin books).

Thaler, Richard H. Misbehaving. Great Britain: Penguin Random House UK, 2015. ISBN 978-1-846­13303­5. (versión en español titulada “Todo lo que he aprendido con la psicología económica”)

Ariely , Dan. Las trampas del deseo.: Cómo controlar los impulsos irracionales que nos llevan al error. Ariel, 2008. ISBN: 978-84-344-5367-8.

Eagleman, David. Incógnito. Las vidas secretas del cerebro. Anagrama, 2011. ISBN: 978-84-339-6351-2

Sigman, Mariano. La vida secreta de la mente. Debate, 2015