Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Lluís Codinas Poch
Vera Butkouksaya 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

 

 

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

 • CE7. Gestionar oportuna i convenientment els recursos disponibles en els ambients de treball en els que toqui dirigir.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Màrqueting i Comunitats Digitals contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

Descripció


L’assignatura de Relacions Interpersonals és una assignatura de tall transversal dintre del Grau que capacitarà l’alumne pel coneixement i aplicació de les eines bàsiques pel desenvolupament de la gestió de persones.

Entendre els fonaments generals del funcionament de la direcció de persones en una empresa des de la seva perspectiva estratègica, d'organització, funcional i social.

NOTES:

- L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1

 • La importància del factor humà en les organitzacions
  • Entendre el valor de les persones per assolir els objectius de tota l'organització
  • Ètica i empresa
  • La perspectiva de gènere

Tema 2

 • Planificació dels recursos humans
  • Anàlisi de necessitats reals i situació actual
  • Disseny i valoració de llocs de treball
  • Optimització de plantilles

Tema 3

 • Reclutament i selecció de treball
  • Objectius
  • Fases del procés
  • Tècniques de selecció

Tema 4

 • La Comunicació interna en les Organitzacions
   La comunicació oral
  • Comunicació i conflicte
  • Importància de la comunicació a les organitzacions

Tema 5

 • Motivació i satisfacció laboral
  • Teories de la motivació
  • Factors interns i externs que influeixen en la satisfacció
  • Clima laboral

Tema 6

 • Lideratge
  • Conceptes bàsics
  • Teories de lideratge

 

   

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació consistirà en l'avaluació continuada i amb els següents percentatges:

• 10%: Participació i actitud (no recuperable). S'haurà d'assistir un 80% de les sessions.

• 40%: Treball grupal o individual escrit. Qualsevol no lliurament del treball final suposarà una nota de 0 d'aquesta part i en cas de fer presentació oral del treball no es podrà fer. 

• 50%: Examen final (recuperable). Cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 per poder computar la resta d'ítems d'avaluació.

Caldrà treure una nota mínima de 5 en l'examen final i en el treball per poder fer la mitjana de la nota de l'assignatura. En cas contrari, aquells i aquelles alumnes que no arribin a la nota mínima a l'examen o el promig del curs no sigui superior a 5 sobre 10, caldrà que vagin a recuperació.

Recuperació:
En el cas que un estudiant hagi suspès, podrà anar a la recuperació de l'examen final.
 

Un alumne/a que no s'hagi presentat de l'examen a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Dolan, S., Valle Cabrera, R., López Cabrales, A. (2022). La gestión de personas y del talento: la gestión de los recursos humanos en el S. XXI, McGraw-Hill, Madrid. 5ª edición

Gomez-Mejia, L. R., Balkin, D. B., & Cardy, R. L. (September 15, 2020). Managing Human Resources, 9th edition. Pearson

Martín, I; Gaspar, A. (2020). Administración de los recursos humanos en las empresas turísticas, Pirámide, junio 2020, 1a edición

Complementary

ARAGÓN, Antonio y otros. Coordinación VALLE, Ramón J. (2005). La gestión estratégica de los Recursos Humanos. Editorial Pearson Prentice may. Segunda edición. Madrid.

BORRELL, Francesc (2001). Comunicar bien para dirigir mejor. Ediciones Gestión 2000, Barcelona.

MONTEA, Mª.J. (2006) Selección de personal.

GOLEMAN, Daniel (2005). La práctica de la inteligencia emocional. Ed. Kairós. Tercera edició, Barcelona.