Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Ester Hidalgo Pastor

Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Castellà: Materials docents: articles, vídeos.
  • Anglès: Materials docents: articles, vídeos.

Competències


Competències bàsiques
  • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

  • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
  • CE5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb característiques específiques.

Competències generals
  • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
  • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

Descripció


C

Harmonitzar un espai comercial on generar record al comprador, per a convertir-lo en prescriptor.

Continguts


CONTINGUTS

1-INTRODUCCIÓ AL RETAIL MARKETING

2-TENDÈNCIES

3-L’EXPERIÈNCIA DE COMPRA 

· Decisions estratègiques: TARGET- POSICIONAMIENTO- ROL DEL PUNT DE VENDA

· Decisions tàctiques-Les 7P de l'Retail Mix:

-Producte / Servei / PVP / Ubicació / Visual Merchandising / Store Màrqueting Pla / Atenció a el client

4. TECNOLOGIA APLICADA A EL PUNT DE VENDA

Sistema d'avaluació


Avaluació continuada 80%

SE1. Participació en casos, debats i exercicis proposats per la docent - 20%

SE2. Exercicis individuals proposats per la docent: 50%

-Assistència i participació en Retail-Safaris-

-Treball final: Innovació d'un concepte retail, partint d'un concepte existent. Definició de l'estratègia retail- Target / Posicionament / Procés de compra- i experiència de compra nova- 50% (30% valoració grupal + 10% contribució Individual).

Aquest treball es desenvoluparà parcialment a classe durant les sessions.

SE3.Exposició de la feina final - 10%

Exàmen final - 20%

SE4. Examen individual 1 / Preguntes obertes - 20% L'assignatura és presencial i s'ha de seguir des de l'inici de curs. Atès que es tracta d'una avaluació continuada, l'assistència és obligatòria i necessària per a poder aprovar, així com el lliurament dels exercicis proposats per la docent dins dels terminis establerts.

Els exercicis lliurats fora de termini tindran una puntuació màxima de 4/10. La nota final mínima per aprovar serà un 5/10. Només es podrà recuperar l'examen final, que haurà de ser aprovat (5/10) per fer mitja amb la nota acumulada de l'avaluació contínua.

Bibliografia


Bàsic

Ståhlberg, M., & Maila, V. (2014). Shopper marketing. Profit Editorial. Edición castellano con prólogo de Xavier Bordanova

 

Complementary

B. Joseph Pine II y James H.Gilmore. (2019) The Experience Economy: Competing for Customer Time, Attention, and Money. 

Harvard Business Reveiw Press.

Doug Stephens. (2017) Reengeneering Retail: The Future of Selling in a Post-Digital World. Figure 1 Publishing.

RETAIL REVOLUTION-David Kepron- AIA, LEED BD +C, RDI

RETAIL 4.0: 10 Reglas para la era digital- PHILIP KOTLER/ GIUSEPPE STIGLIANO- Mondadori