Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Anna Pilar Llacher Alsina

Idiomes d'impartició


  • Català

CATALÀ

CASTELLÀ

Hi podrà haver materials escrits en anglès

 

Competències


Competències bàsiques
  • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
  • CE1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

Competències generals
  • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

  • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

  • CG3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Màrqueting i Comunitats Digitals contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
  • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

  • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


L’alumne aprendrà els passos que s’han de seguir per assumir el canvi de model comunicatiu basat en col·locar al consumidor, de forma immersiva, en el centre de les estratègies i a les marques en el centre de les històries.

El Branded Content serà el concepte transversal de tota l’assignatura, el motiu i l’excusa per parlar  i profunditzar sobre creativitat, màrqueting digital, xarxes socials, storytelling i producció audiovisual. Tot això, per acabar interioritzant per què serveix el Branded Content, com es gesta,  com s’executa, i com es valora el retorn de la inversió.

Resultats d'aprenentatge


Comunicar el procés a través de Comunicació Integrada Corporativa mitjançant l'elaboració d'un Pla de Comunicació Estratègic, a través del coneixement de la realitat de l'empresa i adaptat a les xarxes socials.

Comunicar amb propietat, tant per escrit com verbalment, les idees, projectes, normes i decisions manejant adequada i oportunament la diversitat de mitjans disponibles

Metodologia de treball


Les classes seran teòriques i pràctiques, enfocades a transmetre coneixement concret.

Aproximadament, i en general, el 50% del temps estarà dedicat a teoria destinada a l’explicació de models, metodologies i eines passant per diferents Case Study concrets, i el 50% del temps serà més pràctic, amb activitats a classe.

Es treballaran casos reals de la industria, ja que la professora es dedica a crear i dirigir campanyes de branded content per tant, s'analitzaran campanyes i continguts reals.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

 

 

Continguts


TEMA 1: ESTRATÈGIA CREATIVA DIGITAL PER PROJECTES STORYTELLING I BRANDED CONTENT

1.1.- Creem un grup de Whatsapp? El context.

1.2.- Només sé que no sé res.

1.3.- Què hi ha de nou? Els ingredients.

1.4.- Atracció volta i vola. Les receptes.

1.5.- Qui ho està “petant”? Casos model.

 

TEMA 2: APLICACIÓ, TÀCTICA I ESTRATÈGIA DE LES EINES DIGITALS PER PROJECTES BRANDED CONTENT

2.1.- Inbound Marketing: Disseny de continguts, estrategia de difussió i mètriques clau.

2.2.- Distribució de continguts.

2.3.- De l’anunci a la conversió: disseny de circuïts.

2.4.- Monitorització de marca.

2.5.- Youtube, la xarxa social i el nou Mitjà.

 

TEMA 3: “CUENTAME UN CUENTO”: STORYTELLING I BRANDED CONTENT

3.1.- Del demogràfic a l’actitudinal.

3.2.- Storytelling.

3.3.- Branded Content.

3.4.- Narrativa transmedia del Branded Content.

 

TEMA 4: LA PRODUCCIÓ DEL BRANDED CONTENT

4.1.- La pre-producció: orígens Made in Hollywood, l’ofici del productor.

4.2.- La producció: creativitat i rendibilitat, pla de rodatge, disseny de producció, pressupost.

4.3.- La post-producció i el desenvolupament d’audiències.                                         

4.4.- Mercat actual: noves oportunitats i producció col·laborativa.

Activitats d'aprenentatge


1. Test sobre una lectura inspiracional. 

2. Exposició oral individual sobre un tema d'interès de l'alumne i alumna.

3. Treball grupal sobre una campanya de branded content per una marca real, treballant en contacte amb l'empresa. El treball es divideix en dues entregues:

  • Primera: plantejament, problemàtica, missatge i creativitat.
  • Segona: Execució, difusió i materials (spot, disseny gràfic, podcast...)

 

Sistema d'avaluació


Els alumnes han de realitzar un examen final, que es valora amb el 30% de la nota final de l’assignatura.

Durant el curs, faran també 3 activitats pràctiques, cada una valorada amb el 20%. Una activitat és individual i les altres dues, en grup.

Hi ha una lectura obligatòria, que s'evaluarà a partir d'un qüestionari, valorat amb el 10% de la nota final.

En el període de recuperació es pot recuperar la part teòrica el dia establert com examen de recuperació.

Respecte la part pràctica, només es podrà recuperar si s’han entregat les tres activitats, podent repetir l’activitat suspesa.

Perquè l'examen faci mitjana amb la nota dels exercicis pràctics s'ha de treure un 5. Amb menys d'un 5 no es fa mitjana i s'ha d'anar a l'examen de recuperació.

El plagi està penalitzat. Si es detecta plagi en algun dels exercicis o en l'examen se suspendrà directament aquella pràctica o l'examen.