Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Elisabeth Guillén Amaro

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Català.

Alguns materials poden estar en anglès o castellà.

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències específiques
 • CE1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

 • CE4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.

 • CE6. Sintetitzar i avaluar les estratègies de màrqueting per a la internacionalització de l'activitat empresarial.

 • CE9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

Competències generals
 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

Descripció


El principal objectiu d'aquesta optativa és que els i les alumnes coneguin les eines de màrqueting professional, així com el seu funcionament a través de l'ús de les eines a l'aula. 

L'optativa està pensada per ser eminentment pràctica, però sempre raonant el per què utilitzem una eina o una altra. 

Gràcies a les eines de Màrqueting podem dissenyar, gestionar i optimitzar l'estratègia de màrqueting d'un negoci. Amb elles podem:

 • Multiplicar la productivitat d'una empresa.
 • Accedir a dades i mètriques crítiques en temps real (la qual cosa no és possible en la publicitat tradicional).
 • Millorar els resultats de l'estratègia digital gràcies a la utilització de les diferents eines de màrqueting digital.

Continguts


Tema 1: Eines WEB, SEO i SEM 

Tema 2: Eines d'Analítica Web

Tema 3: Eines de Xarxes Socials

Tema 4: Eines d'anàlisis i competència

Tema 5: Eines d'Inboud Màrqueting

Sistema d'avaluació


SE.7 Examen final (teòric-pràctic): 40% 

Tema 1: Eines WEB, SEO i SEM 

SE 1. Pràctica Auditoria SEO i SEM. 10%

SE 2. Pràctica Domini, Hosting i Landing. 10%

Tema 2: Eines d'Analítica Web

SE 3. Instal.lació Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console i programació de l'informe Looker Studio. 10%

Tema 3: Eines de Xarxes Socials

SE4. Pràctica Auditoria i Pla de Xarxes Socials. 10%

Tema 4: Eines d'anàlisis i competència

SE5. Examen parcial tipus test. 10%

Tema 5: Eines d'Inboud Màrqueting

SE6. Pràctica Inboud Màrqueting:  10%

 

És necessari que les alumnes realitzin les diferents pràctiques que es demanen a l'assignatura. Cada parella de treball serà responsable de la gestió global de totes les parts de l'assignatura. L'assignatura s'aprova si la mitjana global és igual o superior a 5, independentment que alguna de les parts hagi quedat suspesa. 

Exàmens:

- Els exàmens són presencials

- L'examen de recuperació només recupera la nota de l'examen de primera convocatòria.

- Una alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO es pot presentar a la recuperació.

Miscel·lània:

- Qualsevol condició que comporti el suspens de l'assignatura, és de forma directa i sense possibilitat de recuperació. Aquests supòsits estan indicats directament en les matèries relacionades (treball grupal, normes de conducta etc.)

Bibliografia


Bàsic

Maciá Domene, Fernando. SEO avanzado : casi todo lo que sé sobre posicionamiento web. Madrid : Anaya Multimedia, 2019

Rojas, Pedro (Rojas Aguado). Community management en una semana. Barcelona: Gestión 2000, cop. 2011

Complementary

Sanagustín Fernández, Eva. Plan de contenidos para medios sociales. Barcelona: Editorial UOC, septiembre 2017.