Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Roberto Dopeso Fernández
David Puertas Graell 
Jose Ignacio Monreal Galán 

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències específiques
 • CE13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

 • CE15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

 • CE3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Eines d'anàlisis fonamentals dins de l'àmbit d'un Pla de Màrqueting Estratègic, mitjançant l'aplicació de mètriques que serveixin de suport en la presa de decisions de l'empresa i en l'aplicació dels indicadors de gestió. Estudi dels instruments de l'estadística descriptiva per organitzar, resumir, aprofundir i presentar la informació procedent de fonts secundàries o pròpies i fer inferència per mitjà de les mateixes.

Continguts


Tema 1

 • Introducció
  • Què són i per què són importants les mètriques en màrqueting.
  • Què és la inferència estadística.

Tema 2

 • Mètriques en màrqueting.
  • Mètriques bàsiques.
  • Mètriques del web i social-media.

Tema 3

 • Estimació de paràmetres poblacionals
  • Distribució de la mitjana de variables aleatòries: Teorema Central del Límit.
  • Estimació puntual de la mitjana poblacional.
  • Estimació puntual de la proporció poblacional.
 • Intervals de confiança de paràmetres poblacionals
  • Error estàndard. Estimació per intervals. Nivell de confiança. Error d'estimació.
  • Intervals de confiança de la mitjana poblacional.
  • Intervals de confiança de la proporció poblacional.
  • Intervals de confiança de la diferència de mitjanes poblacionals.
  • Intervals de confiança de la diferència de proporcions poblacionals
 • La mida mostral
  • Relació entre la mida mostral i l'error d'estimació.
  • Càlcul de la mida mostral per estimar la mitjana o proporció poblacional.

Tema 4

 • Contrast d'hipòtesis estadístiques
  • Conceptes d'hipòtesis nul·la i hipòtesi alternativa. Nivell de significació, Error tipus I (alfa), error tipus II (beta). P-valor. Valor crític. Zona de rebuig de la hipòtesi nul·la.
  • Contrast de la mitjana poblacional.
  • Contrast de la proporció poblacional.
  • Contrast de la diferència de mitjanes poblacionals per a mostres independents.
  • Contrast de la diferència de proporcions poblacionals per a mostres independents

Tema 5

 • Anàlisi de la variància a un factor
  • Comparació de més de dues mitjanes poblacionals.
  • Anàlisi de la variància (ANOVA).
 • Taules de Contingència
  • Test d'independència d'atributs.
  • La distribució Ji-Quadrat.

Tema6

 • Anàlisi multivariant (I)
  • Anàlisi de Regressió
  • Anàlisi factorial
  • Cluster analysis

Sistema d'avaluació


- SE2. Treballs Individuals y en Grup 30% (Exercicis Teòrics dins de cada tema)

- SE5. (Portafoli), SE3 (Presentacions i Exposicions) 10% (Casos Pràctics, Control de Lectura, Presentació dels resultats dels Exercicis grupals, Discussió d'Articles i Participació en Classe)

- SE4. Examen Final 60%

Per a superar el curs s'haurà d'obtenir una nota igual o superior a 4/10 a l'examen final, i que la mitjana de l'avaluació continuada i l'examen sigui superior a 5/10.

Hi haurà una recuperació en acabar el trimestre. Només es recuperarà la qualificació de l'Examen Final, de manera que un 40% de la nota és irrecuperable.

Bibliografia


Bàsic

Kohler, U. and Kreuter, F. (2012) Data Analysis Using Stata, Third Edition, Stata Press

Farris, Paul W., Neil T. Bendle, Phillip E. Pfeifer, and David J. Reibstein (2015). Marketing Metrics: The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance. 3rd ed. Pearson Education.

Backhaus, K., Erichson, B., Gensler, S., Weiber, R., & Weiber, T. (2021). Multivariate Analysis. Wiesbaden: Springer Gabler. in Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.

Complementary

Lind, D.A.;  Marchal, W.G.;  Wathen, S.A., et. al. (2012) Estadística aplicada a los negocios y la economía, 15ª ed. Mc Graw Hill.

Doncel, Alejandro Domínguez, and Gemma Muñoz Vera (2010). Métricas Del Marketing. Pozuelo De Alarcón (Madrid): ESIC.

J., Arriaza Gómez A. et. Al. (2008) Estadística Básica Con R Y R-Commander. Cádiz: Universidad De Cádiz, Servicio De Publicaciones.