Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Antonio Caparrós Zaragoza
Vera Butkouksaya 

Idiomes d'impartició


  • Català

Els materials de lectura poden estar en anglès.

Competències


Competències bàsiques
  • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

  • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
  • CE1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

  • CE2. Aplicar els principis de màrqueting i investigació de mercats

  • CE4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.

  • CE3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

Competències generals
  • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
  • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

  • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Objectius d'aprenentatge generals de l'assignatura:

1.    Entendre perquè hi ha productes que val la pena ser comercialitzats, desenvolupant en els alumnes, la capacitat de veure oportunitats de millora i noves formes de resoldre necessitats reals del consumidor, a través de la creació i disseny de productes i marques

2.    Conèixer les tècniques per diferenciar els productes i les marques, dissenyant una proposta de valor.

3.    Ser capaç de llençar un producte al mercat amb mètode i entendre el seu cicle de vida 

4.    Experimentar amb les marques com a idees. El perquè de la Brand Equity.

5.    Entendre el efecte del branding en el comportament del consumidor (conscient i inconscient)

Continguts


0. Presentació.
 
1. Producte
    - Estratègies de producte
    - Estratègies en la Línia de Producte
 
2. Anàlisi Estratègic
    -MKT estratègic
    -Mètriques (bàsiques): Quota mercat, CM relativa, Tasa creixement vendes etc
    -Eines anàlisi estratègic:  Matriu BCG, Ansoff  -> Desenvolupament de mercats/productes/diversificació
 
3. El cicle de vida del producte
    -Fases
    -Estratègies a cada fase: Descremat, penetració etc
 
4. Llançament de nous productes
    - Nous productes. Motius, categories, riscos.
    - Fases llançament de nous productes. 
 
5. Fase 1: Innovació/creativitat.
    - Tipus i fonts de innovació.
    - Metodologies: Design thinking, JTBD, Agile, Lean Startup.
    - Eines: Mapa empatia, entrevistes, mapa actors
 
6. Fase 2 i 3: Selecció i Concepte. 
    - "com", factors a avaluar: Procés Kotler selecció d'idees, O'Meara
    - Conversió idea a concepte: Insight, Benefici, Reason why, claim
 
7. Fase 4 i 5: Viabilitat i Test Producte
    ¿- Desenvolupament, Prototip, PMV etc
 
8. Fase 6: Test de Mercat
    -Motius, Tipus, Test producte vs Test Mercat
 
9. La Marca
    - Avantatge competitiu / Excedent del consumidor
    - Estratègia competitiva: Diferenciació / Lideratge en costos
    - Branding: Elements, importància, pla d'acció
    - Estratègies posicionament.
    - Brand equity i estratègies marca: Paraigües, unica, cobranding etc
    - Arquitectura de Marca

Sistema d'avaluació


SE1. Participació a les activitats plantejades dins l'aula (15%)

SE2. Treball en grup (30%)

SE3   Exposicions (15%)

SE4. Examen final (40%)

Bibliografia


Bàsic

La vaca púrpura. Seth Godin. Booket. (2011)

Buyology, Verdades y Mentiras De Por Qué Compramos. Booket (2012 )

Change by Design. Tim Brown

Marketing Manager. Kotler Keller. Pearson 14 edition (2012)

¿Qué es el Branding?. Matthew Healey. Ed Gustavo Gil, S.L (2009)

Complementary

Business Model Generation. Alexander Osterwalder (2010)

https://www.youtube.com/watch?v=C1rF1id3nLo

TED Talk: Wired to Care: How Companies Prosper when they create widespread Empathy.

A Handbook for Revolution : Empathy. Roman Krznaric. Random House Group Company (2014)

Creative Confidence. David Kelley

Marketing lateral : nuevas técnicas para encontrar las ideas más rompedoras. Kotler. Pearson (2005)

The Lean Entrepreneur: How Visionaries Create Products, Innovate with New Ventures, and Disrupt Markets. Brant Cooper, Patrick Vlaskovits.(2013)

Mapas Estrategicos. Kaplan y Norton. Harvard School Press. Gestion 2000.(2004)

Blue Ocean Strategy. W.Chan Kim (2008)

NeedFinding: Design Research and Planninig. Dev Patnaik. Third Edition (2014)

Wired to Care: How Companies Prosper when they create widespread Empathy. Dev Patnaik. Pearson Education. (2009)

Las 22 leyes inmutables de la marca.  Al Ries y Laura Ries.