Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Zahaira Fabiola González Romo

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

 • CE13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

 • CE14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • CG3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Màrqueting i Comunitats Digitals contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


En Introducció al Disseny Gràfic adquiriràs els coneixements i les tècniques bàsiques per a encarregar-te de la planificació, el desenvolupament i l'elaboració de productes culturals i visuals, així com la creació d'imatges i espais.

Mitjançant la realització de diversos projectes, aquesta assignatura et proporcionarà tota la formació teòrica i pràctica que necessites per potenciar la teva creativitat i treballar com a dissenyador / a gràfic en sectors tan diversos com l'art, la fotografia, la indústria audiovisual, la decoració i l'interiorisme , la creació d'aplicacions gràfiques, el món editorial, el màrqueting, la publicitat o la docència.

Aprendrem quins són els procediments formals de la comunicació gràfica i com posar-los en pràctica. Coneixerem els processos tècnics i tecnològics propis del disseny, així com les eines més adequades per treballar amb ells. Descobrirem els diferents llenguatges artístics i debatrem sobre l'evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics relacionats amb l'art. Obtindràs els coneixements i destreses bàsiques per plantejar i dur a terme un projecte de disseny gràfic.

Continguts


 1. Introducció al disseny gràfic
 2. Metodologies creatives: Investigació i inspiració
 3. Conceptes del disseny I: Color
 4. Conceptes del disseny II: Composició
 5. Conceptes del disseny III: Tipografia
 6. Recursos i Drets d'autor
 7. Eines d'edició I: Adobe Photoshop
 8. Eines d'edició II: Adobe Illustrator
 9. Disseny amb perspectiva de gènere

Sistema d'avaluació


Treballs individuals i / o en grup 70%

Evaluació final 30%

Bibliografia


Bàsic

SEDDON, Tony (2014). El diseño gráfico del siglo XX. Una retrospetica de los estilos gráficos y los nombres claves del diseño. Barcelona: Promopress.

HELLER, Eva (2004). Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Barcelona: Gustavo Gili.

LUPTON, Ellen; COLE, Jennifer (2016). Diseño gráfico: Nuevos fundamentos. Barcelona: Gustavo Gili.

HELLER, Steven; ANDERSON, Gail (2018). El libro de ideas para el diseño gráfico. Barcelona: Blume.

Complementary

DONDIS, Donis (1976). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Barcelona: Barcelona: Gustavo Gili.

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul  (2009). Fundamentos del diseño gráfico. Barcelona: Parramón.

 

MUNARI, Bruno (1984). ¿Cómo nacen los objetos? Apuntes para una metodologí­a proyectual. Barcelona: Gustavo Gili.

LUPTON, Ellen (2012). Mujeres en el diseño gráfico. Typotheque.com https://www.typotheque.com/articles/mujeres_en_el_diseno_grafico

ELAM, Kimberly (2004). Grid Systems. Principles of Organizing Type (Design Briefs). New York: Princeton Architectural Press.

CAMPI, Isabel (2002). "Diseño y género: las aventuras de Venus en el reino de la razón". Revista ON Diseño N. 234.