Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Anaïs Arderiu
Vera Butkouksaya 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Idiomes d’ impartició:  Català, Castellà i Anglès  (material docent i recursos).

Competències


Competències bàsiques
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE1. Reconèixer l'entorn en què opera l'organització, el funcionament de l'empresa i les seves àrees funcionals i els instruments d'anàlisi.

 • CE2. Aplicar els principis de màrqueting i investigació de mercats

 • CE4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.

 • CE5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb característiques específiques.

 • CE6. Sintetitzar i avaluar les estratègies de màrqueting per a la internacionalització de l'activitat empresarial.

 • CE9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

 • CE10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

 • CE15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

 • CE3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

 • CE7. Gestionar oportuna i convenientment els recursos disponibles en els ambients de treball en els que toqui dirigir.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura "Fonaments de Màrqueting":

Adquirir uns coneixements bàsics en Polítiques i Estratègies en Marqueting, i de procediments de teoria posada en pràctica a través dels diferents casos pràctics i “Best Practices”.

Conèixer la terminologia habitual en màrqueting.

Aprendre a connectar la funció de Màrqueting en l'empresa i la seva integració com una funció clau dins del sistema organitzatiu de la mateixa.

Fomentar la capacitat creativa i estratègica, secundàriament, les capacitats d'anàlisis i de síntesis, així com l'activació i operativa en Màrqueting.

Continguts


1. Introducció al Màrqueting.

2. La direcció estratègica i el màrqueting.

3. Màrqueting estratègic.

4. Introducció al pla de màrqueting.

     4.1. Fase analítica.

     4.2. Fase estratègica.

    4.3. Fase Operativa.

          4.3.1. Màrqueting mix.

5. El comportament del consumidor.

Sistema d'avaluació


 • Avaluació contínua  60%
  • Activitats individuals 25%
  • Treball grupal  35% ( 25% part escrita i 10% exposició oral)
 • Examen final  40%

 

 

Bibliografia


Bàsic

Kotler, Philip.; Armstrong, Gary.  2008. Fundamentos de Marketing (12ª Ed.). Ed. Pearson Prentice Hall, Madrid.

Grewal, Dhruv; Levy, Michael. 2018. Marketing (6ª. Ed.). Nova York: McGraw-Hill Education.

Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane. 2016. Marketing management (15ª. Ed.). Essex: Pearson.

Perreault, William D.; Cannon, Joseph P.; McCarthy, E. Jerome. 2017. Essentials of marketing: a marketing strategy planning approach (15ª. Ed.). Nova York: McGraw-Hill Education.

Santesmases Mestre, Miguel. 2001. Marketing: Conceptos y Estrategias (4ª Ed.). Ed. Pirámide.

Stanton, William; Futrell, Charles. 2000. Fundamentos de Mercadotecnia. Ed. Mc Graw Hill.

Churchill, Gilbert A. ; Walker, Orville C. ; Ford, Neil M. 1994. Dirección de Ventas. Promociones Jumerca, D.L.

Kotler, Philip. 2012. Dirección de Marketing (8ª Ed.). Prentice Hall.

Vela, Carmelina; Bouges, Olga. 1994. Fundamentos de Marketing. Ed. ESIC.

Vernette, Eric. 1994. Marketing fundamental Ed. Gestión 2.000.