Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre:2

Crèdits: 4

Professorat: Pablo Genovese

Descripció


L'assignatura Mecanismes i Màquines II, centrada en el desenvolupament en l'anàlisi de mecanismes, presenta una formació integral en aquest camp incorporant també el tema de síntesi de mecanismes. Això permet a l'alumne entrar al camp del projecte, càlcul, dimensionat i / o verificació d'elements de màquina.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial

Resultats d'aprenentatge


Modelitzar i resoldre els mecanismes d’accionament de màquines. (CE20)
Maneja la terminologia tècnica-científica relativa a sistemes mecànics, màquines o mecanismes en diferents idiomes, especialment en anglès. (CE20)

Metodologia de trabajo


El treball a l'aula es basa en classesexpositives on s'expliquen els conceptesteòrics, amb resolució de problemes i, ocasionalment, la resolució col·laborativad'exercicis i posada en comú.
Els estudiants disposaran de documentacióper seguir l'assignatura.
Els estudiants de forma no presencial hauran de resoldre problemes, confeccionar informes de pràctiques i la preparació de les provesescrites i / o orals que de vegades es faran en equip amb altres estudiants.

Continguts


 1. ACCIONAMENTS
 • Equació de la dinàmica d'un sistema de transmissió
 • inèrcia equivalent
 • Accionaments de potència Parell d'arrencada
 • accionaments ràpids
 1. VOLANTS
 • Grau d'irregularitat de les màquines
 • Càlcul de l'volant d'inèrcia
 1. FREGAMENT A LES MÀQUINES
 • Efectes de la fricció en les màquines
 • Fregament en els enllaços
 • Fregament entre membres rígids
 • Fregament en un membre flexible
 • Descripció, anàlisi i càlcul d'embragatges i frens
 • Descripció, anàlisi i càlcul de corretges
 1. ELEMENTS DE TRANSMISSIÓ FLEXIBLES
 • Descripció, anàlisi i càlcul de corretges dentades i cadenes
 • Selecció de components de mercat
 1. TRANSMISSIONS D'ENGRANATGES
 • Engranatges i trens d'engranatges
 • Teoria de l'engranatge
 • Geometria dels engranatges
 • Rodes cilíndriques rectes i helicoïdals
 • Engranatges cònics i hiperbòlics

Activitats d'aprenentatge


 1. Presencials
 • Presentació a l'aula de conceptes iprocediments associats a les matèries.
 • Realització de pràctiques de laboratori en grup.
 • Tutoria individual o en grup.
 1. No presencials
 • Realització d'exercicis individuals i en equip
 • Desenvolupament individual o en equip de problemes o casos de mitjana dificultat, dins d'un entorn acotat, i redacció del seu informe corresponent.
 • Estudi individual, proves i exàmens.

Sistema d'avaluació


NF = 0,35 Ex1 + 0,35 Ex2 + 0,2 (0,7 NP + 0,3 ExP) + 0,1 NE

 • NF: Nota Final
 • Ex1: 1r Examen Parcial
 • Ex1: 2n Examen Parcial
 • NP: Nota Pràctiques
 • ExP: Examen de Pràctiques
 • NE: Nota Exercicis

Aclariments:

 1. Hi haurà dos Exàmens Parcials i un Examen de Pràctiques.
 2. La NP serà la mitjana de les notes dels informes de pràctiques.
 3. La NE serà la mitjana de les notes dels informes d'Exercicis.
 4. L'Examen de Pràctica es realitzarà juntament amb el 2n parcial.
 5. Els Exàmens Parcials i l'Examen de Pràctiques es podran recuperar per separat en l'Examen de Recuperació.
 6. Per als Informes de Pràctiques i d'Exercicis lliurats fora de termini, la nota màxima a obtenir en cas d'estar aprovat, serà un 5 (cinc).

Consideracions:

 1. Notes mínimes:
  • Ex1: 3 (tres).
  • Ex2: 3 (tres).
  • ExP: 3 (tres).
  • NP: 4 (quatre).
  • NE: 4 (quatre).
 2. En cas que alguna de les notes del Ex1 o del Ex2 estigui per sota de la nota mínima corresponent, la NF de l'assignatura quedarà acotada a 4 (quatre).
 3. En cas que la Nota Pràctiques estigui per sota de la nota mínima corresponent, la Nota de Pràctiques passa a ser un 0 (zero).
 4. En cas que la Nota Exercicis estigui per sota de la nota mínima corresponent, la Nota d'Exercicis passa a ser un 0 (zero).

Bibliografia


Bàsic

Apunts de càtedra.

Cardona, S. y Clos, D. (2008). Teoria de Màquines. Barcelona: Edicions UPC.

Cardona, S. y Clos, D. (1998). Esquematització. Simulació de mecanismes. Barcelona: CPDA.

Avello, A. (2014). Teoría de Máquinas. San Sebastián: Tecnun (Universidad de Navarra). 

 

Complementary

Norton, R.. Diseño de maquinaria: síntesis y análisis de máquinas y mecanismos,. Mexico DF: McGraw-Hill, 

Erdman, A.G. y Sandor, G.N.,. Diseño de Mecanismos, Análisis y Síntesis.. Mexico DF: Prentice Hall,