Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Giovanni Giusti

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències específiques
 • CE4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.

 • CE10. Analitzar i avaluar el paper de les comunitats digitals i les xarxes socials a l'empresa.

 • CE14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

 • CE15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

 • CE3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Entendre la startup com un procés sistemàtic d'experimentació on es proven coses que poden funcionar o no, i s'aprèn al llarg de l'activitat en lloc d'intentar que tot surti bé d'una sola vegada. Saber implementar tècniques que ajudin a escalar vendes, millorar els Indicadors Clau de Rendiment (KPIs) del negoci, captar nous clients i fins i tot establir embuts de venda automatitzats.

Al llarg del curs, explorarem els pilars essencials del Growth Hacking, com ara la composició de l'equip de creixement i el nivell de maduresa necessari en el producte per abordar amb èxit aquest procés. Detallarem les característiques de les estratègies de Growth Hacking que són distintives a cada fase de l'embut de producte (o funnel). A més, es presentaran diversos exemples de casos d'èxit per inspirar idees, tot i que s'adverteix que el Growth Hacking és un art en evolució constant, i el que va funcionar bé fa uns anys pot no tenir impacte en l'actualitat.

 

Continguts


Tema 1: Introducció al Growth Hacking

1.1 Presentació i Metes

1.2 Concepte de Growth Hacking

1.3 Equips Especialitzats a Growth Hacking

1.4 Procés d'Experimentació a Growth Hacking

1.5 Piràmide del Creixement de Sean Ellis

1.6 Test de Sean Ellis ("Must-Have" Survey)

 

Tema 2: Disseny de l'Embut o Funnel

2.1 Introducció al Disseny del Funnel

2.2 Embut de Conversió

2.3 Personalització de l'embut

2.4 Trucades a l'Acció (CTA) i Disparadors (Triggers)

2.5 Després de l'Encaix Producte-Mercat

2.6 Prova Mínima Viable (MVT)

 

 

Tema 3: Hackejant la Captació i l'Adquisició

3.1 Introducció a la Captació i Adquisició

3.2 Crawling i Scraping: Generació de Leads

3.3 Drivers, Ganxos i Moment "Aha!"

3.4 Efecte "Wow!" i Mètriques Associades

 

 

Tema 4: Hackejant l'Activació

4.1 Introducció a l'Activació

4.2 Fluxos de treball i el procés d'Onboarding

4.3 Assegurar l'activació

4.4 Criteris de Pas d'Activació

4.5 Objectius i resultats clau (OKRs)

4.6 Cost d'adquisició de client (CAC o COCA)

4.7 Mètriques de la Vanitat

 

Tema 5: Hackejant la Retenció

5.1 Introducció a la Retenció

5.2 Fases de la Retenció

5.3 Màquina Viral "Pegajoso"

5.4 La Mètrica del Pol Nord (NSM)

5.5 La Mètrica que Importa (OMTM)

5.6 Anàlisi de Cohorts i Palanques de Retenció

5.7 Indicadors DAU, MAU i WAU

 

Tema 6: Hackejant la Monetització

6.1 Introducció a la Monetització

6.2 Empènyer perquè Paguin

6.3 Ingrés Mitjà per Usuari (ARPU)

6.4 Valor del Temps de Vida del Client (CLV, LTV o CLTV)

6.5 Màquina de Viralitat: Pagat

6.6 Experimentar per Optimitzar el Preu

 

Tema 7: Crea la teva Màquina de Referenciació

7.1 Introducció a la Referenciació

7.2 Coeficient de Viralitat o Factor

7.3 Màquina Viral de Referenciació

7.4 Bones Pràctiques de les Growth Machine

7.5 Pros i Contres de la Gamificació

7.6 Efectes de Xarxa

 

Tema 8: Eines de Growth Hacking

8.1 Introducció a les Eines de Growth Hacking

8.2 Estratègies de Creixement

8.3 Eines de Growth Hacking I

8.4 Equació de Creixement

Sistema d'avaluació


30% activitats a classe

30% presentació final

40% examen 

Bibliografia


Bàsic

Ellis. S y Morgan B, (2017). Hacking Growth: The definitive playbook by the pioneers of Growth Hacking.  Editado por Virgin Books, grupo Penguin Random House

 

 

Eyal, N. (2014). Hooked: How to build habit-forming products. Penguin.

Hart, M. (2022). The Growth Hacking Playbook: Your Ultimate List of Growth Hack Resources. Hubspot [Online] Available: https://blog. hubspot. com/sales/growth-hacking-websites.

Complementary

Coll, P. (2019). El marketing de contenidos en la estrategia de growth hacking en la nueva economía. Los casos de Wallapop, Westwing y Fotocasa. adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación en Comunicación, núm. 17, 2019.

Cavallo, A., Cosenz, F., & Noto, G. (2023). Business model scaling and growth hacking in digital entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 1-28.