Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Jordi Oller Nogués

Idiomes d'impartició


  • Castellano

L'assignatura serà impartida en castellà amb l'ús intensiu de lectures, vídeos, i altres materials en anglès, de forma tal que la proporció d'idiomes quedaria així:
castellà 50%
anglès 50%

Els alumnes podran utilitzar el català en les seves exposicions i treballs presentats.

Competències


Competències bàsiques
  • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

Competències específiques
  • CE13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

Competències generals
  • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
  • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

  • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Publicitat i Promoció usant estratègies de màrqueting que combinen el social, el local i el mòbil: SoLoMo, és una assignatura pràctica dedicada al desenvolupament de apps tipus SoLoMo en les quals s'integren totes les possibilitats que ofereix l'ús creixent dels dispositius mòbils vinculats a totes les activitats de la vida, l'ús de la geolocalización i el seu aprofitament en les estratègies de màrqueting i el reconegut paper de les xarxes socials i la seva influència en la presa de decisions del consumidor.

SoLoMo és aplicar el local, el social i el mòbil a les estratègies de Publicitat i Promoció.

Continguts


Tema 1
Què és SOLOMO?
Noves tendències en les Estratègies de Màrqueting SOLOMO
Tema 2
Xarxes Socials i Comportament del nou consumidor
El paper de les xarxes socials en el model de decisióde compres del nou consumidor
Tema 3
La Geolocalizació i la seva aplicació al Màrqueting
La importància de la geolocalizació i la seva aplicació al món dels negocis locals
Tema 4.
L'aplicació de les estratègies de Màrqueting SOLOMO al consumidor multipantalla. Estratègies de Màrqueting en dispositius mòbils
Tema 5.
L'aplicació de les estratègies SOLOMO al sector del turisme i la gestió del temps lliure

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura serà en funció de:
Un examen, a final del trimestre, que suposarà un 50% de la nota. La nota final de l'examen ha de ser com a minim de 5 punts per a aprovar.
La preparació de treballs pràctics on l’alumnat demostrarà la seva capacitat i habilitat per dissenyar e implementar estratègies SoLoMo a les empreses i organitzacions 50% de la nota.

Recuperació. En cas que un estudiant hagi suspès podrà anar a la recuperació, però només d’aquelles parts que no hagi superat, mantenint-se els percentatges esmentats sobre la nota final.

Bibliografia


Bàsic

Papakonstantinidis, Stavros & Poulis, Athanasios & Theodoridis Prokopis (2016) "R U #Solomo Ready?: Consumers and Brands in the Digital Era". Business Expert Press

Dimitrios Buhalis, Daniel Leung, Michael Lin (2023) “Metaverse as a disruptive technology revolutionising tourism management and marketing”
Tourism Management, Volume 97, 104724, ISSN 0261-5177 https://doi.org/10.1016/j.tourman.2023.104724.

Bowen, D.E. (2023), "A tribute to Dr Pierre Eiglier: a service field founder with timeless service wisdom",

Journal of Service Management, Vol. 34 No. 1, pp. 1-9. https://doi.org/10.1108/JOSM-04-2022-0137