Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Alejandro Terbeck

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • CE2. Aplicar els principis de màrqueting i investigació de mercats

 • CE4. Analitzar i avaluar les estratègies de desenvolupament, llançament i posicionament de nous productes, així com prendre decisions en relació amb la variable del producte, preu, distribució i comunicació.

 • CE6. Sintetitzar i avaluar les estratègies de màrqueting per a la internacionalització de l'activitat empresarial.

 • CE8. Sintetitzar idees per convertir-les en negocis factibles i rendibles entenent el mercat actual.

 • CE9. Aplicar les eines tecnològiques per a l'aprofitament dels recursos del negoci a través del Màrqueting.

 • CE11. Aplicar els coneixements per emprendre projectes de negocis que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives.

 • CE13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

 • CE14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


L'objectiu d'aquest curs és ensenyar als participants a dominar ChatGPT i la intel·ligència artificial per millorar les seves oportunitats laborals, negocis i augmentar la seva productivitat en diversos camps.

Al llarg del curs, s'exploraran en profunditat les aplicacions pràctiques de ChatGPT i com integrar-lo amb altres eines i tecnologies. Els estudiants aprendran com utilitzar ChatGPT de manera efectiva en àrees com xarxes socials, màrqueting digital, publicitat, SEO, redacció de textos publicitaris, màrqueting per correu electrònic i més.

Es treballarà en projectes grupals per aplicar el coneixement adquirit i desenvolupar estratègies amb l'ús de intel·ligència artificial, cobrint des de la generació de contingut fins a l'anàlisi de dades i el seguiment del rendiment. A més, s'analitzaran les implicacions ètiques i limitacions de ChatGPT, així com l'arquitectura i el funcionament darrere de GPT-4.

El curs ofereix un enfocament integral sobre com ChatGPT i la intel·ligència artificial poden marcar una diferència en el món laboral i empresarial. Es promourà un ambient d'aprenentatge segur, lliure de discriminació i prejudicis, on tots els participants puguin aprendre, compartir idees i col·laborar en projectes innovadors.

Continguts


 

 1. Introducció a la intel·ligència artificial i ChatGPT 
  • Història i evolució de la intel·ligència artificial
  • Conceptes bàsics d'aprenentatge automàtic i xarxes neuronals
  • Presentació de ChatGPT i les seves aplicacions
  • Interactuant amb la intel·ligència artificial: preguntes i respostes
 2. Entenent el funcionament de ChatGPT 
  • Arquitectura GPT-4 i el seu funcionament
  • Procés d'entrenament i afinament
  • Limitacions i consideracions ètiques
 3. Aplicacions pràctiques de ChatGPT per als negocis 
  • Generació de text en diversos contextos (blogs, redacció, etc.)
  • Resolució de problemes i generació d'idees
  • Creació de chatbots i assistents virtuals
  • Anàlisi de sentiments, creació de panells d'experts i classificació de text
 4. Millorant els negocis amb ChatGPT
  • Construcció de llocs web i aplicacions amb intel·ligència artificial
  • 11 maneres d'utilitzar ChatGPT als negocis
  • 10 millors empreses d'intel·ligència artificial per començar amb ChatGPT
 5. Integració de ChatGPT amb altres eines i tecnologies
  • APIs i biblioteques disponibles
  • Interacció amb altres tecnologies i plataformes (xarxes socials, etc.)
  • Desenvolupament d'aplicacions i serveis basats en ChatGPT
 6. Productivitat i estalvi de temps amb ChatGPT
  • 11 formes de crear contingut i estalviar temps amb ChatGPT
  • Com la intel·ligència artificial pot beneficiar el treball en Excel
  • Beneficis de ChatGPT en fluxos de treball de disseny, SEO, programació i més
  • Com la intel·ligència artificial pot ajudar a artistes, autors de novel·les i redactors publicitaris
 7. Màrqueting digital amb ChatGPT
  • E-mail marketing i estratègies de segmentació d'audiència
  • Tècniques de copywriting assistides per intel·ligència artificial
  • Disseny d'embuts de venda i optimització de conversions
  • Tècniques per millorar la Publicitat en Google Ads, Facebook Ads i altres plataformes publicitàries integrant ChatGPT i la Intel·ligència Artificial
 8. Creació de continguts amb ChatGPT
  • Redacció de continguts per a llocs web, botigues en línia i descripcions de productes
  • Traducció i estructuració de contingut
  • Generació de guions per a vídeos publicitaris i contingut de YouTube
  • Calendaris editorials i contingut per a xarxes socials
 9. SEO i ChatGPT
  • Optimització de llocs web per SEO
  • Redacció de posts per a blogs i anàlisi de paraules clau
 10. Generació de leads amb ChatGPT
  • Creació de lead magnets atractius i efectius
  • Generació de leads d'alta qualitat
 11. ChatGPT avançat
  • Integració de ChatGPT amb Google Docs, Google Sheets i Gmail
  • Exploració d'altres aplicacions i entorns per a ChatGPT
 12. Treballs en grup i projectes col·laboratius
  • Desenvolupament de projectes basats en ChatGPT i altres eines d'intel·ligència artificial
  • Presentació i discussió d'idees
 13. Integració de ChatGPT en diferents indústries
  • Aplicacions de ChatGPT en educació, salut, finances i més
  • Adaptació de ChatGPT a les necessitats específiques de cada sector

14. Ètica i responsabilitat en l'ús de ChatGPT
    - Reflexions sobre l'impacte social i ambiental de la intel·ligència artificial
    - Garantir un ús responsable i conscient de ChatGPT
15. Sessions de mentorització i seguiment de projectes
    - Assessorament en el desenvolupament de projectes basats en ChatGPT
    - Suport en la solució de problemes i presa de decisions
16. Avaluació i presentació de projectes finals
    - Presentació de projectes desenvolupats durant el curs
    - Avaluació dels resultats i aprenentatges
    - Retroalimentació i millores

Sistema d'avaluació


Presentació Treballs Parcials: 25%

Presentació Treball Final: 65%

Participació i Interacció a Classe: 10%