Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Joan Ramon Gomà Ayats

Competències


Competències bàsiques
  • B2-Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Competències específiques
  • Conèixer els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat

Descripció


L'assignatura proporciona als estudiants un coneixement genèric dels diferents processos de conformació que permeten transformar les matèries primers en peces acabades d'acord amb les especificacions dels planols generats pels dissenyadors de màquines i mecanismes.

Els estudiants es capacitaran per tenir en compte les característiques d'aquests processos a l'hora de dissenyar peces i aprendran a dissenyar i docuemntar els processos de fabricació així com a calcular els paràmetres més rellevants de cada procés i a determinar els temps i els costos de fabricació.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial

Resultats d'aprenentatge


Sel·leccionar i dissenyar el procés de fabricació adient per un component mecànic sota criteris tècnics i econòmics.

Valorar, utilitzant diferents metodologies els costos de fabricació de cadascun dels processos de fabricació estudiats.

Coneixer les màquines de mecanitzat convencionals.

Realitzar programes de control numèric de peces de goemetria sencilla utilitzant eines informàtiques. 

Metodologia de treball


Classes teòriques on s'exposaran els fonements de l'assignatura i es reoldran dubtes i questons dels alumnes.

Classes pràctiques on es plantejaran i es revisaran els treballs que faran els alumnes.

Treballs individuals i en equip.

Continguts


1. Introducció als Sistemes de Fabricació

1.1 Concepte de procés de fabricació. Su situación dentro de la organización de la empresa.

1.2 Tipos de processos.

1.3 Tecnologies utilitzades en la fabricació de peces.

1.4 Interrelacions entre producte, funció, forma, material i procés.

1.5 Evolució de la fabricació. Fàbrica convencional i Fàbrica del futur.

2. Obtenció de peces per motlle

2.1 Obtenció de peces de fundició.

2.2 Obtenció de peces de plàstic.

2.3 Obtenció de peces per sinterització.

3. Conformació de peces per deformació plàstica

3.1 Obtenció de peces de forja.

3.2 Obtenció de peces d’extrusió.

3.3 Obtención de piezas de chapa.

3.4 Fabricació de tubs.

4. Obtención de piezas por corte de viruta

4.1 Les eines de tall.

4.2 Tornejament.

4.3 Fresat.

4.4 Taladrat.

4.5 Rectificació.

5. Control numèric (NC) i fabricació assistida per ordenador (CAM)

5.1 Comparació de la màquina convencional amb la màquina amb control numèric.

5.2 Referències històriques. Evolució dels controls numèrics i conceptes.

5.3 Idees bàsiques de programació.

5.4 Sistemas CAM.

6. Altres processos de fabricació

6.1 Electroerosió de penetració.

6.2 Electroerosió de fil.

6.3 Erosió amb ultrasons.

6.4 Corte con láser.

6.5 Corte amb chorro d'aigua a pressió.

6.6 Fabricació aditiva. Fabricació ràpida de prototips.

Activitats d'aprenentatge


Classes presencials a l'aula (grup gran): es desenvoluparà la matèria teòrica i es realitzaran exemples, problemes i casos pràctics.

Classes pràctiques (grups reduïts): mitjançant equips de laboratori, es faran practiques d’utilització de màquines eina i de disseny i cocumentació dels processos de conformat de peces incloent el desenvolupament dels corresponents programes de control numèric. La seva assistència és obligatòria.

Sistema d'avaluació


Es realitzarà un examen final, proves d’avaluació continuada i treballs pràctics.

La nota del curs es calcularà amb 0,3 Nota dels treballa pràctcs + 0,7 Màxim( nota avaluació continuada, nota examen final)

Bibliografia


Bàsic

Rossi, Mario.. Estampado en frio de la chapa: estampas, matrices, punzones, prensas y máquinas. 9. Científico-Médica, 1971, 1971.

Río, Jesús del.. Conformación plástica de materiales metálicos en frío y en caliente: forja, laminación, estirado, estampación, extrusión, embutición. Dossat 2000, 2005. ISBN 84-9643-709-4..

Lasheras Esteban, José Mª.. Tecnología mecánica y metrotecnia.. San Sebastián: Editorial Donostiarra, S.A., 1997., ISBN 84-7063-089-X.

Michaeli, W.. Tecnología de los plásticos: libro de texto con preguntas. Hanser, DL 1992, ISBN 84-8745-403-8.

Travieso, J.A., Napoles, A.. Ingeniería de los procesos de fabricación mediante el arranque de virutas.. Delta Publicaciones, 2010, ISBN 978-84-92954-03-2