Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre:1

Crèdits: 4

Professorat: Jaume Teodoro i Sadurní

Descripció


 

És una assignatura de formació eminentment pràctica que parteix de la disciplina de l'emprenedoria i la innovació. En l'acabar l'estudiant ha d'assolir la competència de l'emprenedoria i la innovació la qual al seu torn es treballa a partir de 3 capacitats: i) La alertividad (capacitat de detecció d'oportunitats), ii) la capacitat creativa (capacitat per donar resposta a oportunitats de forma original) iii) la iniciativa personal (capacitat per dur a terme la solució mobilitzant els recursos necessaris)

La competència emprenedora / innovadora és essencial en la formació d'un titulat superior de qui s'espera que tingui iniciativa, visió i autonomia dins d'una organització.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial

 

 

Resultats d'aprenentatge


 

A l'acabar l'estudiant ha de ser capaç de:

RA1: Utilitzar tècniques i eines perca la gestió de la creativtdat.

 

De forma més detallada:

-       Entendre els reptes d'emprendre i saber avaluar una decisió d'emprenedoria personal

-       Comprendre el marc d'innovació i gestió de la innovació en una empresa

-       Utilitzar la metodologia Design Thinking per dur a terme una activitat innovadora , com  emprenedor o com  agent de canvi en una organització ja establerta.

-       Analitzar problemes / necessitats i detectar oportunitats d'emprenedoria / innovació

-       Dissenyar el model de negoci d'un projecte

-       Validar projectes d'emprenedoria i innovació (prototipar i testejar)

-       Aixecar iniciatives a partir de la planificació econòmica financera de el projecte d'emprenedoria o innovació

-       Defensar el projecte d'emprenedoria davant fòrums d'inversió (StartUp) o comitès interns d'inversió (Intra emprenedoria)

 

Metodologia de trabajo


 

La metodologia de l'assignatura combina les classes magistrals (classe de teoria a l'aula o no presencials però amb simultaneïtat segons planificació horària) i les classes de pràctiques. L'emprenedoria i la innovació és una disciplina i com a tal parteixen d'un cos teòric ampli. No obstant això es tracta d'una disciplina d'aplicació pràctica i per això les pràctiques en laboratori d'empresa són un pilar fonamental per aconseguir els objectius d'aprenentatge.

 

Els formats docents són:

 

•      Classes: El professor explica els conceptes a l’aula (o en videoconferència no presencial amb simultaneïtat). Durant la classe es busca la participació de l'estudiant obrint temes de discussió i compartint continguts de referència (articles, vídeos, casos del sector, actualitat, ...).

•      Exercicis. El professor proposa des de campus virtual exercicis per treballar conceptes concrets.

•      Fòrums. El professor obre fòrums en línia on cada estudiant ha d'aportar un mínim de 2 entrades comentades. A més a en classes de teoria s'obren debats

•      Projecte pràctic en grup: Al llarg de el curs es desenvolupa un projecte d'emprenedoria / innovació en grup (3-4 estudiants). Es parteix d'identificar un repte, convertir el repte en un problema a tractar en forma d'oportunitat, buscar una solució i validar la solució. Per dur a terme el treball es treballa en format de pràctiques amb horari diferenciat. El treball pràctic requereix un esforç rellevant per part del grup de treball

Continguts


 

El contingut part de la metodologia d'emprenedoria i Innovació amb Design Thinking desenvolupada pel professor Jaume Teodoro i denominada ToolBoad ©. S'estructura a partir de l'esquema següent:

 

Bloc A: Repte d'emprenedoria i innovació

 

  1. Emprenedoria i innovació

Conceptes d'emprenedoria i innovació. Investigació i estat de l'art. Competències emprenedores.

  1. Investigació en disseny.

Design Thinking. Disseny Centrat en la Persona. Disseny de Serveis. metodologies àgils

  1. Equip de disseny

Motivació. Actitud. Talent. Autoconeixement. Equip eclèctic

Mapa de l'equip emprenedor

 

Bloc B: Disseny d'emprenedoria i innovació

 

1. Fase d'Investigació en E & I

 

1.1. Repte de partida.

Conceptes: Tendències. Tecnologies.

Mètodes: Cadena de valor. Anàlisi de Stakeholders

Eina: Mapa mental d'enquadrament de l'repte

2.2. Recerca en zona de problema

Concepte: Problema. Necessitat.

Mètode: Entrevista. Etnografia.

Eina de desenvolupament: Mural d'observacions.

2.3. Definició i marc d'oportunitat

Concepte: Empatia. Insight. Innovació.

Mètode: Síntesi de problema. Persona.

Eina de desenvolupament: Mapa d'empatia

 

2. Fase d'Ideació en E & I

 

2.1. Proposta de valor

Concepte: Valor. Idea.

Mètode: Pluja d'idees. Co-creació. Selecció / valoració d'idees

Eina de desenvolupament: Mapa d'idees

2.2. Idea de Negoci

Concepte: Model de negoci. Variables de negoci

Mètode: Generació de valor.

Eina de desenvolupament: Canvas de model de negoci

2.3. oferta única

Concepte: Experiència de client. Producte mínim viable.

Mètode. Prototip conceptual. Prototip funcional.

Eina de desenvolupament: Mapa de viatge de client

 

3. Fase de Validació en E & I

 

3.1. clients

Concepte: Generació de Client. Mercat. Escalabilitat.

Mètode: Lean start up.

Eina clau: Canvas de validació

3.2. Cas de negoci

Concepte. Compte de resultats. Balanç. Tresoreria. Inversió

Mètode: Mètriques. PEF

Eina clau: Full de ruta financera

3.3. iniciativa

Concepte: Capital llavor. Fòrum d'inversió. StartUp

Mètode: DAFO.

Eina clau: Mapa mental del pitch

 

 

Activitats d'aprenentatge


 

•      Exercicis amb casos de el sector. Es busca la immersió en un cas pràctic que l'estudiant identifica amb el seu sector de futura activitat professional

•      Fòrums. Al llarg de el curs s'obren fòrums per convidar a la reflexió i aprofundir. A alguns casos els fòrums part d'un article o contingut audiovisual o d'actualitat

•      Visites. Es visita la incubadora d'empreses. Es reben visites d'emprenedors que compta el seu projecte i la seva vivència

•      Audiovisual. Es desenvolupa una videoteca on s'il·lustren temes tractats al llarg de el curs

•      Eines Online. Es presenten recursos i eines online al llarg de les sessions de pràctiques perquè l'estudiant s'habituï a treballar de forma professional

•      Treball pràctic real. El treball pràctic és un compendi de tota l'assignatura i es desenvolupa a mesura que aquesta discorre

 

 

 

Planificació

10 setmanes de curs de 4 hores per setmana presencials o no presencials sempre amb simultaneïtat (caso covid-19)

Distribuïdes en 2 o 4 hores de Teoria per setmana (quinzenes alternatives) i 2 hores de Pràctiques quinzenals

 

Aprenentatge dirigit

 

Aprenentatge autònom

Hores

Teoria

Contingut / temari

Hores

P’s

Pràctiques

Activitats:

Fòrum/exercici/test

Entrega Activ’s

Entrega Pract’s

Hores personals

Setmana 0

 

Presentació temari i metodologia  ToolBoard © de E&I

 

 

 

 

 

 

Setmana 1

2

Introducció:

Conceptes de emprenedoria i innovació (E&I)

2

P1: Equips d’ alto rendiment

E1. Exercici individual  1: Targeta de presentació personal

 

 

4

Setmana 2

4

Design Thinking:

Fases i mètodes.

Eines de DT.

Exemples.  Casos d’ us

0

 

F1. 1er Fòrum classe: El emprenedor: competències i rol en la economia i la societat

 

E1

P1

4

Setmana 3

2

Fase d’ Investigació en E&I:

Enquadrament del Repte:

Stakeholders. Tendències. Tecnologia. Indústria

 

2

P2: Síntesis de problema amb Mapa  d’empatia

E2. Exercici individual 2: Mapa mental del repte

E2

 

4

Setmana 4

4

Fase de Investigació en E&I:

Descoberta de problema. Síntesis y marco de oportunitat

0

 

1er Test

F1

P2

6

Setmana 5

2

Fase de Investigació en E&I:

Eines. Exemples

2

P3: Ideació

F2. 2do Fòrum de classe: Les necessitats las crea el mercat o existeixen a la persona? Insight vs. Idea?

 

 

6

Setmana 6

4

Fase d’ Ideació en E&I:

Ideació. Proposta de valor

Model de negoci

0

 

2do TEST

F2

P3

8

Setmana 7

2

Fase d’ Ideació en E&I:

Idea de negocio

Exemples i casos

2

P4: Model de Negoci

E3. Exercici individual 3: Anàlisi d’ un modelo de negoci amb un cas  del sector

 

 

6

Setmana 8

4

Fase d’ Ideació en E&I:

Prototipus i Test

Eines. Exemples

0

 

F3. 3er Fòrum de classe: Com d’ important es la innovació disruptiva en la empresa o en emprenedoria?

 

 E3

P4

8

Setmana 9

2

Fase de Validació en E &I:

Lean StartUp. Hipòtesis. Mètriques. Experiments i medició.

 

2

P5: Prototipus i test de validació

E4. Exercici en grup 4: Disseny del prototipus i del procediment de test

F3

 

6

Setmana 10

4

Fase de Validació en E &I:

Disseny del cas de negoci Pitch.

Defensa pública de projectes

0

 

3er Test

E4

P5

8

Total

30

 

10

 

Examen final

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema d'avaluació


 

L'avaluació ordinària es porta a terme mitjançant avaluació continuada a partir de l'esquema següent:

 

•      Examen final: 34% Demostrant la comprensió dels aspectes teòrics i pràctics (l'examen es resol a partir de contingut de classes de teoria i classes de pràctiques). Es tracta de desenvolupar un cas pràctic d'emprenedoria / innovació de principi a fi, planificar el seu desenvolupament, seleccionar mètodes i eines i desenvolupar-lo.

•      Activitats via campus: 33%

·      Test: 20%

·      Exercicis i fòrums / participació: 13%

•      Treball pràctic (en grup): 33%.

 

La recuperació es porta a terme mitjançant examen en període de recuperació partint de l'esquema següent:

 

•      Han d'acudir tots els estudiants suspesos que vulguin ser avaluats

•      L'examen és de tipus test i inclou un exercici pràctic

•      La nota final màxima en recuperació és Aprovat (5)

 

 

Bibliografia


Bàsic

Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (2013). Generación de modelos de negocio. Ediciones Deusto (Barcelona)

Lean StartUp, Eric Ries

StartUp Owner's Manual, Steve Blank

Design Thinking for strategic innovation, Idris Mootee

Complementary

The four steps to the Epiphany, Steve Blank

Innovation and Entrepreneurship, Peter F. Drucker

Open Innovation, William Chesbrought