Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre:1

Crèdits: 6

Professorat: Pedro Casariego Vales

Descripció


- Proporcionar una introducció als mètodes habituals emprats per al disseny, càlcul i dimensionat d’estructures industrials projectades amb diferents materials de construcció.
- Anàlisi d’estructures a un nivell teòric i pràctic mitjançant software de càlcul d'estructures i de manera manual.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial

Resultats d'aprenentatge


 • Identifica i avalua les accions, esforços i estats tensionals a què estan sotmesos els elements resistents i les estructures.
 • Dimensiona elements resistents, d'estructures i unions.
 • Coneix diferents tipus d'estructures i mètodes d'anàlisi.
 • Coneix programes de simulació i de càlcul d'elements resistents i d'estructures.

 

Metodologia de trabajo


 - A l'aula s'alternaran l'exposició de conceptes teòrics i la resolució d'exercicis. Al laboratori els estudiants treballaran en grups de dos o tres alumnes.
- Els estudiants disposaran de la documentació necessària per seguir l'assignatura.
- Els estudiants han de dedicar el temps no presencial a l'estudi, la resolució d'exercicis, treballs i informes de pràctiques, així com la preparació de les proves escrites.

Continguts


 1. Teoria d'estructures.
 2. Mètodes per al càlcul d'estructures.
 3. Estructures de formigó armat.
 4. Estructures d'acer.
 5. Construcció i arquitectura industrial.
 6. Legislació en l'àmbit de la construcció.
 7. Estudi general d'estructures i instal·lacions industrials.

 

Activitats d'aprenentatge


Presencials.

- Exposició teòrica i pràctica dels principis, lleis, conceptes i fonaments dels diferents temes inclosos en la matèria.
- Realització d'exercicis, pràctiques de laboratori i elaboració de la documentació corresponent.
- Tutorització i avaluació formativa del procés d'aprenentatge.

No presencials.
- Realització d'exercicis individualment i en equip.
- Estudi individual, proves i exàmens.

Sistema d'avaluació


- Part teòrica: Les activitats formatives d'adquisició de coneixements i d'estudi individual de l'estudiant seran avaluades mitjançant proves escrites. (50%).

- Part pràctica: Les activitats formatives relacionades amb les pràctiques de laboratori s'avaluaran segons els següents paràmetres: assistència a les sessions de pràctiques, actitud personal, treball individual desenvolupat al laboratori, realització d'informes individuals o en equip sobre les activitats realitzades. (40%)

- Altres activitats de treball individual o en equip, examen de control o similar, s'avaluaran a través dels informes presentats i/o mitjançant proves escrites. (10%).

L'avaluació serà continuada i contemplarà les propostes i mecanismes de recuperació dels coneixements i competències. Tot això dins del període que comprèn la matèria.

La qualificació s'efectuarà d'acord amb la normativa vigent:

Mètode d’avaluaciò. Ponderació.
Exàmens 50%
Treball pràctic 40%
Control, treball individual o en equip. 10%