Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Salvador Alepuz Menéndez

Idiomes d'impartició


  • Català

Competències


Competències específiques
  • CE22: Conèixer les aplicacions de l'electrònica de potència.

  • CE24: Capacitar per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.

Descripció


L’assignatura Electrònica de Potència té com a finalitat la capacitació dels estudiants per tal que siguin capaços d’entendre, interpretar i realitzar càlculs en els circuits més bàsics d’Electrònica de Potència, en les seves quatre conversions (CC/CC, CA/CC, CC/CA, CA/CA), a banda de distinguir entre els diferents dispositius electrònics dins d’aquesta disciplina. Es considerarà només el règim permanent, el règim transitori no serà objecte d’estudi. També es presentaran les aplicacions més habituals.

 

Continguts


 

Títol contingut 1: INTRODUCCIÓ A L’ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA.

Descripció

L’Electrònica de Potència dins de l’Electrònica Industrial

Electrònica de Potència vs. Electrònica de Senyal

Interruptor ideal

Utilitat i aplicacions

 

Títol contingut 2: DISPOSITIUS.

Descripció

Díode. Tiristor. TRIAC. GTO. BJT. MOSFET. IGBT.

Aspectes tecnològics i principi de funcionament dels components

Components passius L i C. Operació transitòria.

Criteris de selecció de components

Disipació tèrmica

Fòrmules de càlcul per Electrònica de Potència.

Harmònics.

 

Títol contingut 3: CONVERSIÓ CC/CC.

Descripció

Convertidors CC/CC sense i amb aïllament per a fonts d’alimentació commutades. Operació en règim permanent. Funció de transferència.

Convertidors CC/CC per a control de motors de corrent continu (trossejadors). Tipus de convertidors. Operació en 1, 2 i 4 quadrants. Funció de transferència en règim permanent.

Convertidors CC/CC simètrics per a fonts d’alimentació commutades. Topologies i operació en règim permanent.

 

Títol contingut 4: CONVERSIÓ CA/CC.

Descripció

Sistema elèctric. Xarxa trifàsica i monofàsica.

Tipus de rectificadors. Mitja ona i ona completa. Monofàsics i trifàsics. No controlats, semicontrolats i totalment controlats.

Operació amb diferents tipus de càrrega.

 

Títol contingut 5: CONVERSIÓ CC/CA.

Descripció

Tipus d’inversors. Autònoms i no autònoms. Monofàsics i trifàsics.

Estratègies de commutació. Quadrada, cancel·lació de tensió, PWM.

Anàlisi del harmònics.

 

Títol contingut 6: CONVERSIÓ CA/CA.

Descripció

Convertidors CA/CA directes. Cicloconvertidor, control de fase, control de seqüència, convertidor matricial.

Convertidors CA/CA indirectes. Circuit intermig de corrent i de tensió.

Convertidors de freqüència. Aplicacions amb motors d’inducció controlats amb convertidors de freqüència.

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final ordinària (QFO) de l’assignatura es calcula de la següent manera:

QFO = Ex1 0,35 + Ex2 0,35 + P 0,2 + T 0,1

Notes mínimes:

Proves escrites (Ex1 i Ex2): 3,0

Pràctiques (P): 5,0

Treball (T): 5,0

En cas que qualsevol de les qualificacions de les activitats Ex1, Ex2, P o T estigui per sota de la nota mínima corresponent, la qualificació final ordinària (QFO) de l’assignatura quedarà limitada a 5,0.

Totes les activitats són de realització obligatòria. En cas que no es realitzi alguna de les activitats, la qualificació final ordinària (QFO) de l’assignatura serà NP.

En cas de no superar l’assignatura en l’avaluació ordinària, hi haurà una sessió de recuperació extraordinària de les activitats Ex1 i Ex2, en forma d’un examen (ExR) de la totalitat de continguts de l’assignatura. La qualificació d’aquesta recuperació (ExR) substituirà a la de les activitats Ex1 i Ex2 dins de l’avaluació de l’assignatura, tal com s’indica a la fórmula a continuació, sempre que sigui superior. Les activitats P i T no són recuperables.

La qualificació final extraordinària (QFE) de l’assignatura es calcula de la següent manera:

QFE = ExR 0,7 + P 0,2 + T 0,1

Notes mínimes:

ExR: 3,0

P: 5,0

T: 5,0

En cas que qualsevol de les qualificacions de les activitats ExR, P o T estigui per sota de la nota mínima corresponent, la qualificació final extraordinària (QFE) de l’assignatura quedarà limitada a 5,0.

Bibliografia


Bàsic

S. Alepuz i R. Safont. Apunts d’Electrònica de Potència. ESUPT Tecnocampus.

S. Alepuz. Pràctiques d’Electrònica de Potència. ESUPT Tecnocampus.

S. Alepuz. Col·lecció de problemes d’Electrònica de Potència. ESUPT Tecnocampus.

Power electronics: converters, applications and design, N. Mohan, W. Robbins, T. Undeland, Ed. Wiley, 3a ed., 2002. ISBN: 9780471226932. Regne Unit

Electrónica de potencia: circuitos, dispositivos y aplicaciones, M. Rashid, Ed. Pearson, 3a ed., 2004. ISBN: 9789702605324. Mexico.

Complementary

Problemas de electrónica de potencia. A. Barrado, A. Lázaro, Ed. Pearson, 1a ed., 2007. ISBN: 9788420546520. Espanya.

Electrónica de potencia: componentes, tipologías y equipos. S. Martínez, J. A. Gualda, Ed. Paraninfo, 1a ed. 2006. ISBN: 9788497323970. Espanya.