Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Montserrat Rabassa Jou

Idiomes d'impartició


  • Català

Competències


Competències específiques
  • CE3. Tenir coneixements bàsics sobre l'ús de la programació d'ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics d'aplicació en l'enginyeria.

Descripció


Els diversos temes tractats en l'assignatura estan pensats per capacitar als estudiants en l'aprenentatge dels conceptes fonamentals de la programació d'ordinadors que permetin el desenvolupament de programes de petita i mitjana envergadura a nivell industrial.

Continguts


1. INTRODUCCIÓ ALS COMPUTADORS

Estructura funcional d'un ordinador. Funcionament intern d'un ordinador . Introducció als sistemes operatius: tipus de sistemes operatius, el sistema operatiu com a màquina virtual, gestió de processos i gestió de memòria

2. INTRODUCCIÓ I CONCEPTES GENERALS DE LA PROGRAMACIÓ

Algorismes i programes. Llenguatges de programació Entorn de programació Procés de programació Anatomia d’un programa simple Compilació i interpretació

3. CONCEPTES BÀSICS DE LA PROGRAMACIÓ 

Variables, tipus i assignació Avaluació d’expressions Lectura i escriptura Formes d’execució i estructures de control: seqüencial, condicional/alternativa i iterativa Esquemes iteratius bàsics

4. DESCOMPOSICIÓ FUNCIONAL I DISSENY DESCENDENT

Descomposició de problemes en subproblemes Funcions i procediments. Parametrització

5. TIPUS DE DADES COMPOSTOS

Seqüències: Cadenes. Llistes 

Sistema d'avaluació


L’assignatura s’avalua a partir de les qualificacions de les següents activitats:

  • TEORIA: PROVA ESCRITA DE TOTS ELS BLOCS
  • PRÀCTIQUES: PRÀCTICA 1, PRÀCTICA 2, PRÀCTICA 3, PRÀCTICA 4,  PRÀCTICA 5

El càlcul de la part de teoria i pràctiques de l’assignatura es calcula tenint en compte aquestes fórmules:

  • TEORIA= PROVA  0.60
  • PRÀCTICA=0.05 PRÀCTICA 1 + 0.05 PRÀCTICA 2 + 0.1 PRÀCTICA 3 + 0.1  PRÀCTICA 4 +0.1 PRÀCTICA 5

I la qualificació final s’obté:

  • Si TEORIA <4 la qualificació final és la nota de TEORIA
  • En cas contrari, la qualificació final de l’assignatura és TEORIA + PRÀCTICA

Recuperació

La part teòrica de l’assignatura (TEORIA) es pot recuperar-se sempre i quan la nota ponderada obtinguda sigui inferior a 5 (exclosos els no presentats). Les pràctiques no es poden recuperar, en cap cas.

Per als estudiants que assisteixin a l’examen de recuperació la seva qualificació TEORIA serà l’obtinguda en aquesta prova i  la qualificació final es calcularà amb les ponderacions detallades anteriorment i en cap cas la qualificació final obtinguda no serà superior a 5.

Bibliografia


Bàsic

Rabassa,Montse. Fonaments d'Informàtica: notes de classe, exemples i exercicis. Publicació interna ESUPT

Python language reference. https://docs.python.org/3/tutorial/index.html

Python 3. http://openbookproject.net/thinkcs/python/english3e/

Complementary

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/102653/s93.pdf

http://anh.cs.luc.edu/python/hands-on/3.1/handsonHtml/index.html