Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jaume Dolcet I Monés

Idiomes d'impartició


  • Català

Aquesta assignatura ha estat matriculada amb èxit per una sèrie d'estudiants estrangers, la majoria d'ells d'Itàlia. Les classes s'imparteixen en català i s'espera que els estudiants assoleixin una comprensió bàsica del català parlat. Tanmateix, els exàmens i els informes pràctics es poden redactar en italià o en altres idiomes. Les preguntes públiques a l'aula i les preguntes privades al professor també es poden plantejar en italià o en altres idiomes.

Competències


Competències específiques
  • CE2: Comprensió i domini dels conceptes fonamentals sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació en la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

Descripció


Introducció a la física general, fent èmfasi en aquells aspectes que puguin resultar més útils per a assignatures posteriors. Els continguts es complementen amb els de l'assignatura de Física 2.

Continguts


  1. Introducció

Descripció

Sistema Internacional d'Unitats. Xifres significatives. Ordres de magnitud.

Operacions amb vectors.

Posició, desplaçament, velocitat i acceleració. Valors mitjans i valors instantanis.

Caiguda lliure. Velocitat relativa. Moviment de projectils. Acceleració tangencial i centrípeta.

Activitats vinculades

Resolució d'exercicis.

Primera prova parcial.

 

 2. Força

Descripció

Lleis de Newton. Forces de contacte i a distància. Superposició.

Força normal. Força de fricció. Coeficients de fricció estàtica, cinètica i de rodolament. Forces de frenada, derrapant i amb ABS.

Pla inclinat. Molla. Tensió d'un cable. Força d'arrossegament. Velocitat límit.

Força centrípeta. Revolt peraltat i no peraltat.

Centre de masses.

Activitats vinculades

Resolució d'exercicis.

Primera prova parcial.

 

 3. Energia

Descripció

Treball. Energia cinètica. Energia potencial gravitatòria i elàstica. Potència. Producte escalar.

Conservació de l'energia.

Conservació del moment lineal. Impuls d'una força.

Col·lisió elàstica i inelàstica. Coeficient de restitució.

Activitats vinculades

Resolució d'exercicis.

Primera prova parcial.

 

 4. Rotació

Descripció

Desplaçament, velocitat i acceleració angulars.

Moment d'inèrcia. Energia cinètica de rotació. Teorema dels eixos paral·lels.

Parell de forces. Moment d'una força. Segona llei de Newton per a la rotació. Línia d'acció i braç de palanca. Politja. Rodolament sense lliscament i amb lliscament.

Producte vectorial. Conservació del moment angular. Impuls angular.

Giroscopi. Precessió i nutació.

Equilibri estàtic. Equilibri estable, inestable i neutre.

Activitats vinculades

Resolució d'exercicis.

Segona prova parcial.

 

5. Ones

Descripció

Moviment harmònic simple. Molla i pèndol.

Oscil·lacions esmorteïdes i forçades. Ressonància.

Moviment ondulatori simple. Funció d'ona. Ona transversal i longitudinal. Ones sonores i en cordes. Ones circulars, lineals, esfèriques i planes.

Velocitat. Energia. Intensitat. Decibels.

Coeficients de reflexió i transmissió. Refracció. Difracció. Efecte Doppler. Ones de xoc.

Superposició d'ones. Interferència constructiva i destructiva. Pulsacions.

Ones estacionàries. To i timbre. Anàlisi i síntesi harmòniques.

Activitats vinculades

Resolució d'exercicis.

Segona prova parcial.

 

Sistema d'avaluació


El tema 1 no s'avalua explícitament. 

Hi haurà una primera prova parcial a meitat de curs amb el temes 2 i 3 i una segona prova a final de curs que inclou la recuperació de la primera prova parcial i una segona prova parcial dels temes 4 i 5. 

Cada prova parcial s'ha d'aprovar, com a mínim, amb un 4. Us podeu presetar a la recuperació de la primera prova parcial (en el segon examen) si la seva nota és igual o més gran que 4 i inferior a 5. Si en la recuperació de la primera part treieu pitjor nota es guardarà la nota del primer examen. Si la nota del primer examen era 5 o superior no us podeu presentar a millorar nota. 

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables. 

Pesos:

Primera prova parcial: 35%.    (tant en el primer examen com en la seva recuperació en el segon examen, si cal).

Segona prova parcial: 35%.   (es fa en el segon examen).

Pràctiques de laboratori: 30%.

Examen de recuperació: 70%   (tot el temari: temes 2, 3, 4 i 5).

 

Examen de recuperació de gener:

Per als estudiants que no superin l’avaluació durant el curs, es mantindrà el 30% de la qualificació de pràctiques, i es farà un examen de recuperació global que valdrà el 70% de la nota.

L’examen de recuperació podrà servir per a aprovar l’assignatura amb un 5 de nota final, però no per a obtenir una nota superior a 5.

Hi haurà un únic examen de recuperació amb el temari de tots el curs (temes 2, 3, 4 i 5). No s'hauran pas d'aprovar per separat les parts. Per a poder fer mitjana ponderada s'haurà d'assolir un 4 a l'examen de recuperació, com a mínim. 

Bibliografia


Bàsic

Paul Tipler, Gene Mosca. Física per a la Ciència i la Tecnologia. Reverté.

Complementary

Francis Sears, Mark Zemansky. Física Universitaria. Pearson.

Raymond Serway, John Jewet. Física para ciencias e ingenierías. Thomson.

William Hayt, Jack Kemmerly. Análisis de Circuitos en Ingeniería. McGraw Hill.