Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Salvador Alepuz Menéndez

Idiomes d'impartició


  • Català

Competències


Competències específiques
  • CE20: Conèixer els fonaments i aplicacions de l'electrònica analògica.

  • CE24: Capacitar per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.

Descripció


La finalitat de l’assignatura és la formació dels estudiants per tal que siguin capaços d’entendre, interpretar i realitzar càlculs en els circuits d’Electrònica Analògica més convencionals, realitzats amb components discrets. També es pretén dotar l’estudiant del coneixement bàsic de la tecnologia del components electrònics. L’assignatura es recolza molt fortament en els continguts desenvolupats a l’assignatura de primer curs Sistemes Elèctrics. Cal tenir en compte que l’Electrònica Analògica es pot considerar la base a partir de la qual es van desenvolupant tota la resta de les disciplines electròniques.

 

Continguts


 

 

Títol contingut 1: INTRODUCCIÓ A L’ELECTRÒNICA ANALÒGICA.

Descripció

L’Electrònica Analògica dins de l’Electrònica Industrial.

Utilitat i aplicacions.

Components, circuits i sistemes

Avantatges i inconvenients típics

Títol contingut 2: TECNOLOGIA ELECTRÒNICA.

Descripció

Classificació dels components electrònics passius i actius.

Aspectes tecnològics dels components.

Títol contingut 3: DÍODE I ZENER.

Descripció

Funcionament i model de díode i zener.

Corbes característiques.

Circuits amb díodes i zeners.

Rectificadors.

Retalladors.

Títol contingut 4: TRANSISTOR BIPOLAR.

Descripció

Funcionament i model del transistor bipolar.

Corbes característIques.

Polarització i circuits de polarització.

Circuits amb transistors bipolars.

Títol contingut 5: TRANSISTOR D’EFECTE DE CAMP.

Descripció

Funcionament i model del FET i del MOSFET.

Corbes característIques.

Polarització i circuits de polarització.

Circuits amb FET..

Títol contingut 6: CIRCUITS EN CONMMUTACIÓ.

Descripció

Transistor bipolar en commutació.

FET en commutació.

Relé.

Optoelectrònica.

Títol contingut 7: FONTS D’ALIMENTACIÓ LINEALS.

Descripció

Utilitat i necessitat de les fonts d’alimentació.

Esquema funcional d’una font d’alimentació lineal.

Càlcul i disseny de fonts d’alimentació lineals.

Títol contingut 8: AMPLIFICACIÓ.

Descripció

Concepte d’amplificació

Model d’un amplificador

Adaptació d’impedàncies

Acoblament d’etapes

Resposta en freqüència

Polarització i tria del punt de treball

Càlcul d’amplificadors

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final (QF) de l’assignatura es calcula de la següent manera:

QF = Ex 0,7 + P 0,2 + T 0,1

Notes mínimes:

Prova escrita (Ex): 3,0

Pràctiques (P): 5,0

Treball (T): 5,0

En cas que la qualificació de qualsevol activitat Ex, P o T estigui per sota de la nota mínima corresponent, la qualificació final de l’assignatura quedarà limitada a 5,0.

Hi haurà una sessió de recuperació extraordinària de l’activitat Ex per a aquells estudiants que no hagin superat l’assignatura en l’avaluació ordinària. La qualificació d’aquesta recuperació substituirà a la de l’activitat Ex dins de l’avaluació de l’assignatura, sempre que sigui superior. Les activitats P i T no són recuperables.

Bibliografia


Bàsic

R. Safont. Apunts d’Electrònica Analògica. ESUPT Tecnocampus.

R. Safont. Col·lecció de problemes d’Electrònica Analògica. ESUPT Tecnocampus.

V. Delós. Pràctiques d’Electrònica Analògica I. ESUPT Tecnocampus.

Circuitos electrónicos: análisis, diseño y simulación, Malik, Nobert R., Ed. Prentice Hall, 1996.

Principios de Electrónica, A. Malvino, Ed. McGraw-Hill, 7a ed., 2007.

Jacob Millman & Christos C. Halkias Electronic Devices & Circuits McGraw-Hill 1967.

Complementary

Electrónica analógica para ingenieros, Pleite Guerra, Jorge, Vergaz Benito, Ricardo, Ruiz de Marcos, José Manuel, Ed. McGraw-Hill, 2009.