Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Jaume Teodoro Sadurní

Idiomes d'impartició


  • Català

Català / Castellà /Anglés

Descripció


L’assignatura d’emprenedoria i innovació, juntament amb la d’Administració d’Empreses, formen una matèria compacta que té per objectiu capacitat l’estudiant per treballar en l’entorn empresarial actual caracteritzat per un alt nivell competitiu, una forta innovació  i una necessitat de professionals amb iniciativa i empenta.

 

És una assignatura de formació eminentment pràctica que s’orienta a les competències centrals de l’emprenedor/innovador segons allò que recull la recerca i la pràctica actual en aquest camp.

En l'acabar l'estudiant ha d'assolir un bon nivell en competències com ara:  : i) La alertividad (capacitat per detectar i identificar oportunitats), ii) creativitat (capacitat per donar resposta a oportunitats de forma original) iii) la iniciativa personal (capacitat per portar a terme  la solució, mesurant els riscos necessaris per passar a l’acció i mobilitzant els recursos necessaris per aconseguir-ho).

 

La competència emprenedora / innovadora és essencial en la formació d'un titulat superior segons el que estableix el vigent Marc Europeu Universitari (Entrecomp Framework/ EU) i el que regula el nivell MECES2 (Ministeri d’Universitats). En aquest sentit s'espera del futur agressat que tingui iniciativa, creativitat i autonomia per desenvolupar-se sigui de de dins d'una organització ja establerta (com intraemprendedor) o creant una iniciativa pròpia (com emprenedor convencional o com emprenedor social).

 

 

  Planificación Emprendimiento e Innovación (4 ECTS) /Eng. Industriales
# TEORIA 1 (semanal) PRACTICAS (quincenal en semanas IMPARES o PARES) TEORIA 2 (quincenal semanas pares) Entregas (final de semana)
1  Presentación asignatura Sesión 1: Introducción ToolBoard, al MIRO y al trabjo en equipo (Tool 0 y 1) (ver manual de prácticas)   A1: tarjetas presentación
2 Design Thinking (DT) Sesión 1: Introducción ToolBoard, al MIRO y al trabjo en equipo (Tool 0 y 1) (ver manual de prácticas) Conceptos de emprendimiento e innovación y de trabajo en equipo A2: Actividad Individual Video Design Thinking
3 Métodos de investigación en el diseño I (Tentativa y Observaciones) Sesión 2 (Tools 2 y 3)  o (Festividad jueves 12 de octubre)   Entrega 1 de prácticas (Tool 0 y reto identificado)
4 Métodos de investigación en  el diseño II (Oportunidad) Sesión 2: Tools 2 y 3 Métodos de Ideación (creatividad)  
5 Prueba 1 Sesión  3: Tool 4    
6 Modelos de  negocio Sesión 3: Tool 4  Festividad miercoles 1 de noviembre A3: Actividad individual 3: Análisis de modelos de negocio
7 Taller de modelos de negocio Sesión 4: Tool  5 y 6    Entrega2 de prácticas (Tool 1, 2 y 3)
8 Métodos de ideación (prototipado) Sesión 4: Tool  5 y 6  Mértodos de prototipado y Lean / MVP  
9 Métodos de validación (test / métricas financieras/ Pitch) Sesión 5: Dosier del inversor y preparación de un Pitch (Tools 7, 8 y 9)    
10 Visita de un emprendedor Sesión 5: Dosier del inversor y preparación de un Pitch (Tools 7, 8 y 9) Pitch público en clase de teoria de todos los proyectos Entrega 3 de prácticas (Tool 4, 5 y 6) + Powerpoint pitch
Exam.     Examen (Prueba 2)  

Continguts


Bloc A: Fonaments  en emprenedoria i innovació (30%)

Conceptes en Emprenedoria i innovació. Història. Investigació i estat de l'art en la matèria. Casos d’èxit en el sector.  Innovació incremental i innovació disruptiva. Innovació oberta. Cadena de valor de les Indústries creatives. Gestió de la innovació. Finançament i inversió en emprenedoria. Capital llavor i capital risc. Competències emprenedores. Creativitat. Pensament en el disseny (Design Thinking). Disseny Centrat en la Persona. Disseny de Serveis. Metodologies àgils. Lean StartUp.  Eines en emprenedoria i innovació. Equip emprenedor. Motivació, actitud i talent en emprenedoria i innovació. Equip eclèctic.

 

Bloc B: Disseny del projecte d’emprenedoria i innovació (70%)

En emprenedoria i innovació el fil conductor del projecte està en la creació de valor. La creació de valor es basa en la cerca del encaix problema-solució i l’encaix oferta- demanda. En base a aquesta assumpció l’emprenedor/innovador es aquell que converteix en demanda un problema o una necessitat (no coberta, mal solucionada o que es pot solucionar millor amb noves tecnologies o nou coneixement).

Per tirar endavant un projecte innovador des de la filosofia Agile  es poden diferenciar tres fases: investigació (oportunitat), ideació (solució) i validació/implementació  (demanda).  En cada fase om desenvolupa les competències d’emprenedoria/innovació del pla d’estudis en un aprenentatge per acció: en investigació la competència d’identificar oportunitats, en ideació la competència de la creativitat i en validació la competència de la iniciativa / passar a l’acció.

 

1. Fase d'Investigació (del problema/necessitat per identificar  l’oportunitat)

1.1. Repte de partida.

Conceptes: Tendències. Tecnologies. Entorn. Cadena de valor. Anàlisi de Stakeholders

Mètodes: Anàlisis de dades. DAFO.PESTEL. 5 forces.

Eina: Mapa mental d'enquadrament del repte

2.2. Recerca en zona de problema

Concepte: Problema. Necessitat.

Mètodes: Entrevista qualitativa. Etnografia.

Eina de desenvolupament: Mural d'observacions.

2.3. Definició i marc d'oportunitat

Concepte: Empatia. Insight. Innovació.

Mètodes: Síntesi de problema. Persona.

Eina de desenvolupament: Mapa de síntesis per empatia

 

2. Fase d'Ideació en E & I (de l’oportunitat identificada a la solució a partir de la ideació)

2.1. Proposta de valor

Concepte: Valor. Idea.

Mètodes: Pluja d'idees. Co-creació. Selecció / valoració d'idees

Eina de desenvolupament: Mapa d'idees

2.2. Idea de Negoci

Concepte: Model de negoci. Variables de negoci

Mètodes: Generació de valor.

Eina de desenvolupament: Canvas de model de negoci

2.3. Oferta única de valor

Concepte: Experiència de client. Producte mínim viable.

Mètodes. Prototip conceptual. Prototip funcional.

Eina de desenvolupament: Mapa de viatge de client (service blueprint)

 

3. Fase de Validació en E & I (de la solució delimitada en una primera iteració a una oferta de mercat competitiva i capaç de captar demanda)

3.1. Generació de clients

Concepte: Generació de Client. Mercat. Escalabilitat.

Mètodes: Lean Startup. MVP.

Eina de desenvolupament: Canvas de validació

3.2. Full de ruta financer.

Concepte. Compte de resultats. Balanç. Tresoreria. Inversió

Mètodes: Mètriques. Experiments. Pla Econòmic i financer.

Eina de desenvolupament: Full de ruta financer

3.3. Llançament de la Iniciativa /demanda

Concepte: Capital llavor. Fòrum d'inversió. StartUp

Mètodes: Cas de negoci.

Eina de desenvolupament: Mapa mental del pitch

Sistema d'avaluació


Evaluación
Concepto Ponderación Observación
Actividades individuales 20% Se entregan  desde ecampus en fecha indicada (actividades en casa o talleres en clase)
Prácticas 40% Hay 3 entregas a lo largo del curso. Ver rúbrica de evaluación. Asistencia obligatoria (solo se permite una falta sin justificación oficial). 
Teoría 40%  Prueba 1 de tipo test (40% nota de teoria)
 Prueba 2 tipo test +ejercicio (60% nota de teoria)
Nota final 100% Para aprovar asignatura la nota media de teoría ha de ser mayor a 5 y la de prácticas mayor a 4. En evaluación extraordinaria (recuperación en siguiente trimestre) la nota final máxima posible es de 5.

Bibliografia


Bàsic

Business Model generation.  Alexandre Osterwalder

Lean Startup. Eric Ries

Apuntes del Prof. Jaume Teodoro (manual de prácticas ToolBoard Canvas)