Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Salvador Alepuz Menéndez

Idiomes d'impartició


  • Català

Competències


Competències específiques
  • CE19: Capacitat per a aplicar l'electrotècnia.

Descripció


L’assignatura d’Electrotècnia té com a finalitat la capacitació dels estudiants per tal que siguin capaços d’entendre, interpretar i realitzar càlculs en els circuits elèctrics vinculats a la xarxa elèctrica (electrotècnia) i les màquines elèctriques. Es considerarà només el règim permanent, el règim transitori no serà objecte d’estudi. L’assignatura es recolza molt fortament en els continguts desenvolupats a l’assignatura de primer curs Sistemes Elèctrics. Per altra banda, els continguts estudiats aquí donen suport a altres disciplines tals com Electrònica de Potència, Automatització i Robòtica.

 

Continguts


 

Títol contingut 1: El sistema elèctric.

Descripció

Descripció del sistema elèctric

Concepte de fasor

Tipus de càrregues passives

El sistema elèctric monofàsic

El sistema elèctric trifàsic

Magnituds elèctriques

 

Títol contingut 2: Quadripols.

Descripció

Xarxes d’un sol port

Quadripols

Paràmetres dels quadripols i relacions entre els diversos tipus de paràmetres.

 

Títol contingut 3: Conceptes bàsics d’electromagnetisme.

Descripció

El circuit magnètic. Definicions i magnituds

Materials magnètics

Lleis dels circuits magnètics

Pèrdues d’energia en els nuclis ferromagnètics

 

Títol contingut 4: Acoblament magnètic

Descripció

Inductància mútua

Conveni dels punts

Inductància mútua en els dos sentits

Energia en bobines acoblades

 

Títol contingut 5: Transformador

Descripció

Principi de funcionament del transformador ideal

Aspectes constructius

Transformador en buit

Transformador amb càrrega

Circuit equivalent d’un transformador

Assajos del transformador

Caiguda de tensió en un transformador

Pèrdues i rendiment d’un transformador

 

Títol contingut 6: Màquina asíncrona

Descripció

Constitució física

Principi de funcionament

Circuit equivalent

Assajos

Balanç de potència

Equacions i corbes característiques

Règim transitori. Engegada i regulació

 

Títol contingut 7: Màquina de corrent continu

Descripció

Constitució física

Principi de funcionament

Reacció de l’induït

Model de la màquina. Tipus d’excitació

Funcionament com a motor i com a generador

Balanç de potència

Règim transitori. Engegada i regulació

 

Títol contingut 8: Màquina síncrona

Descripció

Constitució física

Principi de funcionament

Circuit equivalent

Balanç de potència

Equacions i corbes característiques

Règim transitori. Engegada i regulació

Operació com a servomotor (brushless)

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final ordinària (QFO) de l’assignatura es calcula de la següent manera:

QFO = Ex1 0,35 + Ex2 0,35 + P 0,2 + T 0,1      

Notes mínimes:

Proves escrites (Ex1 i Ex2): 3,0

Pràctiques (P): 5,0

Treball (T): 5,0

En cas que la qualificació de qualsevol activitat (Ex1, Ex2, P o T) estigui per sota de la nota mínima corresponent, la qualificació final ordinària (QFO) de l’assignatura quedarà limitada a 5,0.

Totes les activitats són de realització obligatòria. En cas de no realitzar alguna de les activitats, la qualificació final ordinària (QFO) de l’assignatura serà NP.

En cas de no superar l’assignatura en l’avaluació ordinària, hi haurà una sessió de recuperació extraordinària de les activitats Ex1 i Ex2, en forma d’un examen (ExR) de la totalitat de continguts de l’assignatura. La qualificació d’aquesta recuperació (ExR) substituirà a la de les activitats Ex1 i Ex2 dins de l’avaluació de l’assignatura, tal com s’indica a la fórmula a continuació, sempre que sigui superior. Les activitats P i T no són recuperables.

La qualificació final extraordinària (QFE) de l’assignatura es calcula de la següent manera:

QFE = ExR 0,7 + P 0,2 + T 0,1

Notes mínimes:

ExR: 3,0

P: 5,0

T: 5,0

En cas que la qualificació de qualsevol activitat (ExR, P o T) estigui per sota de la nota mínima corresponent, la qualificació final extraordinària (QFE) de l’assignatura quedarà limitada a 5,0.

Bibliografia


Bàsic

J. Fraile Mora, Máquinas eléctricas, McGraw-Hill, 6a ed., 2008.

S. Alepuz. Col·lecció d’exercicis d’Electrotècnia. ESUPT Tecnocampus.

S. Alepuz i R. Safont. Pràctiques d’Electrotècnia. ESUPT Tecnocampus.

S. Alepuz. Apunts d’Electrotècnia. ESUPT Tecnocampus.

Complementary

Maquinas eléctricas. J. Sanz, Ed. Pearson, 2002.

Máquinas eléctricas. S. J. Chapman, McGraw-Hill, 5a ed, 2012.

Electrotecnia. Problemas. X. Alabern, J. Riba, Ediciones UPC, 2008.