Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Joan Triadó Aymerich

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències específiques
 • CE15: Tenir coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.

 • CE17: Coneixements aplicats d'organització d'empreses.

Competències transversals
 • CT2: Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


Assignatura emmarcada en la matèria d’Organització de la Producció. L’assignatura pretén capacitar l’estudiant en els aspectes bàsics del disseny i la gestió dels sistemes productius. En concret s’estudien mètodes de planificació agregada i gestió de l’estoc a l’empresa industrial. Addicionalment s’estudien els aspectes bàsics del disseny de sistemes productius, com la localització del sistema, la distribució en planta i el disseny del procés de fabricació. Tot això complementat amb la presentació de les principals tecnologies de gestió emprades a l’empresa industrial.

 

Continguts


Títol contingut 1: Introducció a l'Organització de la producció

 • Què és la direcció d'operacions?
 • Història de la direcció d'operacions.
 • La funció de producció en un entorn competitiu global.
 • Estratègies d'operacions:
  • Level Scheduling versus Chase.
  • Push versus Pull.

Títol contingut 2: Planificació i programació agregada

 • Planificació agregada de la producció.
 • Pla mestre de producció.
 • Tècniques de planificació: Mètode tabular (prova i error), mètode de Bowman i algorisme de Land.
 • Planificació de necessitat de materials (MRP).

Títol contingut 3: Gestió d'estocs

 • Valoració de l'estoc.
 • Costos de la gestió de l'estoc.
 • Gestió d'estocs. Cas monoproducte: mètodes basats en la fórmula de Wilson.
 • Gestió d'estocs. Cas multiproducte.
 • Gestió d'estocs. Mètodes que incorporen el factor aleatori.

Títol contingut 4: Investigació operativa

 • Presentació del problema general.
 • Programació lineal: Mètode simplex.
 • Introducció a la programació dinàmica.
 • Aplicació a la planificació de la producció.

Títol contingut 5: Disseny de sistemes productius

 • Decisions de disseny de sistemes productius.
 • Teoria de les limitacions (TOC).
 • Mesura i anàlisi de processos.
 • Productivitat i capacitat dels sistemes productius. Colls d'ampolla.
 • Localització del sistema productiu.
 • Distribució en planta: orientada a funcions i orientada a producte.
 • Disseny de producte. Gestió de cartera i del cicle de vida.
 • Producció i gestió de la innovació.
 • Gestió de la qualitat i la seguretat en els sistemes de producció.

Títol contingut 6: Tecnologies de suport a la gestió de la producció

 • TIC i competitivitat.
 • MRP II: Manufacturing Resources Planning.
 • ERP: Enterprise Resource Planning.
 • SCM: Supply Chain Management.
 • CRM: Customer Relationship management.
 • Recursos humans i tecnològics.

Títol contingut 7: El pla de producció i qualitat

 • Objectius del pla de producció en el Business Plan.
 • Fases en la redacció del pla de producció i qualitat.
 • El Pla de Qualitat.
 • El Pla TIC.

Sistema d'avaluació


La qualificació final és la suma ponderada de les qualificacions de les activitats:

Activitat 1. Planificació de la producció per mètodes tabulars a partir de la demanda prevista: 5%

Activitat 2. Gestió d’estocs: 5%

Activitat 3. Planificació de la producció per programació matemàtica: 5%

Activitat 4. Disseny del sistema productiu i redacció del pla de producció i qualitat per a una situació concreta de llançament d’un nou producte: 20%

Activitat 5. Examen 1: 30%

Activitat 6. Examen 2: 35%

 

L’assistència a les sessions teòriques i de laboratori, i el lliurament dels informes corresponents de les activitats 1, 2, 3 i 4  és condició necessària per a l’avaluació de l’assignatura.

És obligatòria la realització de totes les activitats per a obtenir la qualificació final de l’assignatura. L’algorisme de càlcul de la nota només s’aplica si la nota mitjana ponderada de les Activitat 5 i 6 és major o igual a 4. En cas contrari l’assignatura resta suspesa.

Serà potestatiu dels docents impartidors de l’assignatura decidir sobre la possibilitat d’afegir activitats que permetin la recuperació de les activitats suspeses.

L’examen de recuperació correspon a les activitats 5 i 6, i la seva nota haurà de ser major o igual a 4. L’examen de recuperació només dona opció a aprovar l’assignatura amb una nota de 5, excepte en el cas en que la nota mitjana ponderada de les 4 primeres activitats sigui igual o superior a 8. En aquest cas la nota final correspondrà a la nota mitjana ponderada de totes les activitats de l’assignatura.

Per a les activitats 1 a 4, si el resultat de la seva avaluació no és satisfactori, o els docents ho consideren oportú podran convocar als integrant d’un grup a la realització d’una prova d’avaluació individualitzada.

Bibliografia


Bàsic

DOMÍNGUEZ MACHUCA, J. A., et al. (2003). Dirección de operaciones. Aspectos tácticos y operativos en la producción y los servicios. Madrid: McGraw Hill.

HEINZER, J.; RENDER, B. (2010). Dirección de la Producción y de Operaciones. Decisiones tácticas. Madrid: Prentice-Hall.

HORRILLO, J. (2020). Guies Metodològiques de l’assignatura d’Organització de la Producció. Mataró: ESUPT.

Complementary

BOOTHROYD, G.; DEWHURST, P.; NIGHT, W. (2011). Product Design for Manufacture and Assembly. CRC Press.

ELSAYED, E.A.; BOUCHER, T.O. (1985). Analysis and Conrtrol of Production Systems. New Jersey: Prentice-Hall.

GAITHER, N.; FRAZIER, G. (2000). Administración de Producción y Operaciones. Mèxic: International Thomson.

VELASCO, J. (2007). Organización de la producción. Distribuciones en planta y mejora de los métodos y los tiempos. Teoría y pràctica. Madrid: Pirámide.