Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Maria Armiñana Maristany

Idiomes d'impartició


  • Català

L'optativa s'impartirà en català, però hi pot haver documents en castellà i anglès.

Competències


Competències específiques
  • CE6: Conèixer el concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

Competències transversals
  • CT2: Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


L’assignatura  es basa en proporcionar als estudiants (i posar en pràctica) els coneixements sobre l’Economia Circular, amb la participació de diverses persones expertes i professionals del sector, per poder incorporar els coneixements sobre sostenibilitat i les estratègies que podran aplicar en la seva carrera professional. Durant l’optativa es durà a terme un projecte aplicat, amb un/a tutor/a de suport.

Primerament es realitzarà un esbós teòric sobre l’economia circular / sostenible / social, i posteriorment es realitzaran diverses activitats i ponències on els/les estudiants podran generar elles mateixes el coneixement per la futura aplicació en els seus itineraris professionals i/o en altres activitats acadèmiques que estiguin cursant.

L’assignatura permetrà obtenir les pautes també per a poder incorporar la visió circular en els TFGs, podent optar així als premis de Treball de Final de Grau Circular del Tecnocampus.

Continguts


Tema 1: Context de partida i factors motivadors del canvi

Tema 2. Fonaments d’Economia Circular

Tema 3: Innovació per a la circularitat i Indústria 5.0

Tema 4: La Circularitat del producte a través de l’Eco-disseny

Tema 5: Circularitat aplicada als models de negoci

Tema 6: Mètriques empresarials en la sostenibilitat

Tema 7: Anàlisi sectorial de la circularitat

Sistema d'avaluació


Participació en els casos pràctics presentats a l'aula (25%). En els diversos temes hi haurà activitats relacionades amb un cas pràctic que ajudarà a comprendre els conceptes clau. L’avaluació dependrà del cas pràctic però per avaluar-se, s’haurà d’assistir a classe.

Parcial (25%) L’últim dia de classe es portarà a terme un parcial tipo test sense apunts que permetrà avaluar el coneixement obtingut per l’alumnat.

Treball final (50%) Durant el curs es portarà a terme el treball final de manera grupal i es presentarà en format escrit (40%). El dia de l’examen final es presentarà davant del professorat de l’assignatura i s’haurà de defensar el projecte (10%).

En cas de recuperar, només es pot recuperar el treball final, l'avaluació continuada no es podrà recuperar. L'avaluació final es poden fer canvis a partir de l'aportació de la presentació final. 

Bibliografia


Bàsic

https://archive.ellenmacarthurfoundation.org/es/fundacion-ellen-macarthur/la-fundacion