Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Virginia Espinosa Duro

Idiomes d'impartició


  • Català

Tant la impartició de l'assignatura com el material de suport docent es donarà en català. Pel que fa a la interlocució, es podran formular preguntes en qualsevol dels dos idiomes co-oficials i es respondran en el mateix idioma que s'han formulat, de cara a facilitar la comprensió de l'estudiantat. 

Algunes sessions poden incloure l'audiovisionat de materials en anglès així com alguns exercicis basats en material escrit (articles i papers científics principalment) també en anglès i castellà.

Pel que fa a les activitats d’avaluació, es formularan en català, però es podran contestar indistintament, en català o castellà.

Competències


Competències específiques
  • CE16: Coneixements bàsics de les tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

Competències transversals
  • CT2: Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


L'assignatura de Sostenibilitat aborda bastament les àrees social, econòmica i mediambiental a partir de la Revolució Industrial fins l’actualitat des de les diferents disciplines que determinen l'experiència humana (sociologia, economia, política i tecnologia essencialment) amb el propòsit en primer terme, d’analitzar i diagnosticar desencerts en aquest camp i proporcionar una base de discussió per tal de proposar solucions en cadascuna d’aquestes tres dimensions que engloba la sostenibilitat.

En una segona fase, es presentaran les línies de transició ecològica i socioeconòmica en el marc de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i de la política europea, per promoure accions i actuacions concretes, per tal d’assegurar el desenvolupament sostenible de les generacions presents i futures.

Continguts


1 INTRODUCCIÓ A LA SOSTENIBILITAT. Contextualització i Terminologia Específica.

1.1 Les tres dimensions de la Sostenibilitat.

1.2 Desenvolupament Sostenible.

1.3 Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

2 EL PARADIGMA del s.XX. ESTAT DEL MÓN.

2.1 Context Socio-Econòmic:

2.1.1 Revolució Industrial. Desenvolupament Tecnològic.

2.1.2 Societat del Benestar. Indicadors.

2.1.3 Consumisme: Producte-Consumidor. Publicitat&Marketing. Recursos&Residus.

2.1.4 Globalització.

2.1.5 Població.

2.2 Escenari Mediambiental. Límits Planetaris.

2.2.1 Pèrdua de Biodiversitat.

2.2.2 Contaminació: Agents Químics.

2.2.3 Reducció de la Capa d’Ozó.

2.2.4 Canvi Climàtic.

3 PARADIGMA SOSTENIBILISTA.

3.1 Transició Ecològica:

          3.1.1 Contextualització i justificació.

           3.1.2 La Política Europea:

  • European Green Deal: Grans Directives comunitàries.
  • Circular Economy Action Plan.

3.1.3 Economia Circular. Marc Conceptual.

3.1.3.1 Objectius i Terminologia.

3.1.3.2 Principis Bàsics: C2C. Ecologia Industrial. Biomimesis.

3.1.3.3 Eco-disseny del PRODUCTE: Principles of Green Engineering.

3.1.3.4 Ellen Macarthur proposal.

3.2 Transició Sòcio-Econòmica:

3.2.1 Contextualització i justificació.

3.2.2 Nou Contracte Social; Justícia Social.

3.2.3 Models Econòmics i Socials. Noves mètriques.

Sistema d'avaluació


La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables concretades a continuació:

EXAMEN PARCIAL 1 (25%) + EXAMEN PARCIAL 2 (25%) + TREBALL TEMÀTIC (25%) + PRÀCTIQUES (25%)

Caldrà obtenir una nota mínima de 3 en cadascuna de les dues proves escrites, per poder optar a aplicar la ponderació corresponent.

En el cas de no assolir la nota mínima en cadascun dels exàmens parcials, la nota global de l’assignatura restarà acotada a 4,5 en aquesta primera fase d’avaluació contínua.

Si es dona el supòsit anterior o bé, si la mitjana resultant de l'assignatura resulta inferior a 5 aplicant la ponderació indicada, s'activarà el mecanisme de recuperació de la component de teoria (Exàmens parcials 1 i 2), que consistirà en la resolució d'un Examen de Recuperació de la component de teoria i que comptabilitzarà el 50% del còmput total de la mateixa.

En cas de superar el global de l'assignatura sota aquest segon supòsit de recuperació, la nota final de l'assignatura restarà acotada a 5.

Bibliografia


Bàsic

ESPINOSA DURÓ, Virginia. Apunts de Sostenibilitat. Publicació Interna Centre Universitari Tecnocampus (upf). Edició 2023.

CAVAGNARO Elena and CURIEL George, The Three Levels of Sustainability. Ed. Greehleaf Publishing. 2012. ISBN-13:978-1906093-68-6.

WEETMAN, Catherine, A Circular Economy Handbook for Business and Supply Chains. Editorial: Kogan.2016. ISBN-13: 978-0749476755.

Complementary

McDONOUGH, William and BRAUNGART, Michael. Cradle to Cradle: Remaking the way we make things. Ed: Rodale Press. 2003. ISBN-13: 978-0865475878.

MILLER, Tyler G. Jr., Ciencia Ambiental: Desarrollo Sostenible. Un enfoque integral. 5ª Edición. Ed. International Thomson. 8ª Edición. 2007. ISBN: 978-9706867803.