Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Pablo Alberto Genovese
Pablo Alberto Genovese 
Pedro Casariego Vales 

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Competències


Competències específiques
 • CE5: Capacitar per a la visió espacial i el coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

Descripció


La finalitat de l'Expressió Gràfica és la formació dels estudiants perquè siguin capaços d'identificar, interpretar i utilitzar representacions gràfiques en els àmbits de les Enginyeries. Tenint en compte la normativa industrial de les tècniques de representació gràfica.

Aquesta assignatura proporciona la base imprescindible per donar suport a la representació gràfica al llarg de tota la carrera.

Continguts


Genèricament els continguts de l'assignatura d'Expressió Gràfica es poden agrupar en:

 1. Fonaments i tècniques de representació gràfica
 2. Concepció espacial
 3. Normalizació industrial
 4. Representació i interpretació de plànols industrials i arquitectònics
 5. Aplicacions assistides per ordinador

Específiicament els continguts de l'assignatura d'Expressió Gràfica són els següents:

Tema 1 - Sistema Dièdric

 • Sistema Dièdric. Definició
 • Què és una Projecció
 • Vistes dièdriques
 •  Presentació en 2D de la vista Lateral
 • Sistema Europeu i Sistema Americà
 • Economia de Vistes
 • Sistema axonomètric

Tema 2 - Expressió gràfica i normalització

 • Necessitat dels gràfics a l´enginyeria
 • Normalització
 • Tipus de dibuixos en enginyeria
 • Vocabulari tècnic
 • Normalització de plànols

Tema 3 - Talls i seccions

 • Objectiu dels talls i seccions
 • Procediment per generar un tall
 • Diferències entre tall i secció
 • Normativa de representació de talls i seccions
 • Tipus de tall
 • Seccions transversals
 • Elements no seccionables longitudinalment

Tema 4 - Acotació

 • Cotes funcionals, no funcionals i auxiliars
 • Principis generals d'acotació
 • Elements d'una cota
 • Acotació d'elements circulars
 • Disposició de les cotes
 • Acotació simplificada de peces simètriques
 • Acotació de característiques repetides
 • Acotació de superfícies còniques, piramidals i inclinades
 • Casos particulars d'acotació

Tema 5 - Toleràncies Dimensionals

 • Introducció
 • Toleràncies dimensionals
  • Definició
  • Representació de les toleràncies
  • Qualitat de toleràncies
  • Posició de la zona de tolerància
 • Ajustaments
  • Representació d'ajustos
  • Sistemes ISO d'ajustos
 • Toleràncies generals dimensionals
 • Verificació de les toleràncies dimensionals

Tema 6 - Toleràncies Geomètriques

 • Introducció
 • Símbols
 • Indicacions en els dibuixos
  • Cotes teòricament exactes
  • Rectangle de tolerància
  • Referències i elements de referència
  • Referències múltiples
  • Elements associats
  • Aplicació a longituds parcials d'elements
  • Zones individuals amb la mateixa tolerància
  • Indicació de "Zona comú"
  • Zona de tolerància projectada
  • Referències parcials
 • Exemples de toleràncies geomètriques
 • Toleràncies generals geomètriques

Tema 7 - Estats superficials

 • Introducció
 • Símbols utilitzats en els plans
 • Indicació de rugositat superficial
 • Indicacions de les característiques especials de l'Estat de la superfície
 • Indicacions en els dibuixos

Tema 8 - Unions Roscades

 • Introducció
 • Característiques d'una rosca. Definicions
 • Tipus de perfils de rosca
 • Representació convencional i acotació de les rosques
 • Cargols
 • Femelles
 • Perns
 • Espàrrecs
 • Volanderes
 • Passadors
 • Immobilització de cargols i femelles
 • Qualitats dels materials de cargols

Tema 9 - Unions Desmuntables i No Desmuntables

 • PART 1: ALTRES UNIONS DESMUNTABLES
  • Anells elàstics
  • Xavetes
 • PART 2: UNIONS NO DESMUNTABLES
  • Remaches
  • Soldadura

Tema 10 - Elements de Transmissió 1 -  Engranatges

 • Tipus d'engranatges
 • Perfil la dent
 • Elements dels engranatges
 • Càlcul d'engranatges de dents rectes
 • Representació dels engranatges cilíndrics
 • Engranatges helicoïdals
 • Vis sense fi corona
 • Representació dels engranatges de vis sense fi corona

Tema 11 - Elements de Transmissió 2 -  Altres elements de transmissió

 • Transmissió per corretges
 • Transmissió per cadenes
 • Arbres i eixos
 • acoblaments
 • Articulació Cardan

Tema 12 - Rodaments

 • Definició de rodament
 • Tipus de rodament
 • Representació simplificada
 • Sistemes de fixació dels rodaments
 • Lubricació. obturacions fregants i no fregants

Tema 13 - Nombres Preferents

 • Definició de nombres preferents
 • Sèries bàsicas i sèries derivades

Sistema d'avaluació


L'assignatura és impartida al llarg dels 3 trimestres del curs (assignatura anual), però està dividida en dos mòduls. El 1r mòdul comprèn el 1r trimestre, i el 2n mòdul engloba el 2n i 3r trimestre.

L'avaluació del 1r mòdul es realitza mitjançant un examen presencial i amb un valor d'un 100% sobre la nota final del 1r mòdul (NM1). L’examen constarà de part teòrica i pràctica. L’alumne podrà presentar-se ha recuperació d’aquest primer mòdul abans de començar el segon mòdul en cas de suspens.

Els dies de pràctiques estaran enfocats a la resolució d’exercicis pràctics i qüestionaris teòrics. L'objectiu és adquirir les eines necessàries per a un seguiment correcte del 2n Mòdul. La solució d'aquests es penjarà a la intranet un cop tots els grups de l'assignatura hagin fet la pràctica en curs.

El professor es reserva el dret d’avaluar 2-3 pràctiques de les 5 a realitzar durant el primer mòdul. Aquestes pràctiques tindran un valor del 30% sobre la nota final i, per tant, l'examen final un 70%.

La Nota del 2n Mòdul (N2M) s'obté:

N2M = 0,1 · AA2T + 0,3 · AA3T + 0,2 · AAP2T + 0,4 · AAP3T

 • Activitat/s Avaluable/s del 2n trimestre (AA2T), realitzada/des als Grups de Pràctiques i durant el període de classe del 2n trimestre.
 • Activitat/s Avaluable/s del 3r trimestre (AA3T), realitzada/des als Grups de Pràctiques i durant el període de classe del 3r trimestre.
 • Activitat Avaluable Parcial 2n trimestre (AAP2T), realitzada en el període d'exàmens finals del 2n trimestre.
 • Activitat Avaluable Parcial 3r Trimestre (AAF3T), realitzada en el període d'exàmens finals del 3r trimestre.

La condició per lliurar cada activitat avaluable és haver assistit a la sessió corresponent.

Per poder superar l’assignatura s’estableix una nota mínima de 4 (quatre) en la qualificació de cadascun dels mòduls.

Les recuperacions dels mòduls (1r i 2n) es realitzen en el període d'exàmens de recuperació del 3r trimestre.

La Nota Final (NF) de l'assignatura s'obté ponderant la nota de cadascun dels mòduls de la manera següent:

NF = 0,33 · N1M + 0,66 N2M

Bibliografia


Bàsic

Preciado Barrena, Cándido y Moral García, Francisco Jesús. 2006. Normalización del Dibujo Técnico. San Sebastián: Donostiarra. ISBN: 9788470633096.

Félez Mindán, Jesús y Martínez, María Luisa. 2008. Ingeniería Gráfica y Diseño. Madrid: Síntesis; Colección: Síntesis ingeniería. ISBN: 8497564995.

Ruiz Vassallo, Francisco. 2005. Esquemas Eléctricos y Electrónicos. Lectura e Interpretación. Ed. Creaciones Copyright. ISBN: 84-96300-02-1