Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Manuel Pons Martorell
Manuel Pons Martorell 

Idiomes d'impartició


  • Català

La documentació de l'assignatura serà majoritàriament en Castellà. Poden haver-hi documents en anglès i català, però l'idioma principal dels documents serà en castellà. 

Competències


Competències específiques
  • CE21: Conèixer els fonaments i aplicacions de l'electrònica digital i els microprocessadors.

  • CE23: Conèixer les aplicacions de la instrumentació electrònica.

  • CE24: Capacitar per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.

  • CE28: Aplicar la informàtica industrial i les comunicacions.

Descripció


Assignatura optativa emmarcada en el bloc de la menció en Fabricació Intel·ligent en la Indústria 4.0, d'enfocament eminentment pràctic.

En una primera part s’enfoca l’anàlisi de la ciberseguretat. S’expliquen els conceptes genèrics a considerar, i es posen en pràctica mecanismes de gestió i control. Tanmateix s’introdueixen les principals normes per la gestió de la seguretat dels sistemes d’informació, d’aplicació en els entorns professionals.

A la segona part, s'explica la possibilitat tecnològica per afegir capacitat de computació i de comunicació als dispositius de camp, com són els sensors i els actuadors, ens porta a un entorn de dispositius interconnectats que poden compartir dades i capacitat per a tractar-les. Són els entorns IoT. 

Primer es veuran les solucions per posar en marxa infraestructures IOT, i després veurem casos d’aplicació en els entorns industrials (el que es coneix com IIOT) i en els entorns ciutat (el que es coneix com Smart Cities)

L’assignatura donarà una visió dels entorns IoT. S’analitzaran els components que hi trobem, les plataformes per treballar-hi, i els principals protocols i models de funcionament, des de una visió eminentment pràctica.

Continguts


Títol contingut 1:       Riscos i amenaces.

Descripció

Tipus d'amenaces

Atacs a la seguretat

Amenaces a infraestructures OT

Activitats vinculades

Exposició teòrica (6h)

 

Títol contingut 2:        Normativa i legislació de seguretat de la informació.

Descripció

Normes ISO

Altres normatives i legislacions

Polítiques de Seguretat

Anàlisi de riscos

Activitats vinculades

Exposició teòrica (3h)

  

Títol contingut 3:        Seguretat en nodes i xarxes

Descripció

Seguretat Perimetral

SIEM

Seguretat Endpoint

Seguretat de la dada i la identitat

Seguretat OT

Activitats vinculades

Exposició teòrica (9h)

 

Títol contingut 4:        Entorns IoT

Descripció

Objectius i característiques dels entorns IoT

Elements d’un entorn IoT

Característiques específiques dels entorns IIoT

Connectivitat entre els elements de l’entorn IoT

Estàndard OPC-UA

Activitats vinculades

Exposició teòrica (8h)

 

Títol contingut 5:        Plataformes IoT

Descripció

Funcionalitats d'una plataforma de gestió IoT

Principals plataformes de gestió IoT del mercat

Funcionament de les plataformes de gestió IoT

Ús del núvol a aplicacions IoT

Fog i Edge computing 

Activitats vinculades

Exposició teòrica (4h)

 

Títol contingut 6:        Aplicacions IoT

Descripció

Presa de decisions en entorns IoT

Smart Cities

Casos d'ús verticals d’entorns i solucions IoT 

Activitats vinculades

Exposició teòrica (4h)

Sistema d'avaluació


Per tal de superar (aprovar) les activitats avaluatives, els estudiants hauran de demostrar:

-             Que han adquirit els coneixements teòrics relatius als continguts de l'assignatura i que la seva comprensió els permet de portar-los a la pràctica.

-             Que poden desenvolupar solucions a problemes que, si bé poden ser semblants a d'altres vistos anteriorment, presenten aspectes que són nous.

A continuació s’indica el pes de cadascuna de les activitats en l’avaluació final de l’assignatura.

1.           Prova Escrita 40%

2.           Pràctiques 40%

3.           Treball individual o en grups 20%

Totes les notes són obligatòries. Es pot recuperar la prova escrita

Per les proves escrites la mitjana de les proves ha de tenir una qualificació mínima de 3,5. Si la nota és inferior a 3.5 llavors la qualificació final de la assignatura serà la de les proves escrites.

Només es podrà recuperar la prova escrita. 

Bibliografia


Bàsic

Presentacions i apunts de l’assignatura

Documentació tècnica dels softwares emprats en l’assignatura

Complementary

Internet of Things (IoT) Ecosystem. 2a Edition. 

Maggie Lin and Qiang Lin. 

Editorial: Independently published.

IoT Fundamentals. Networking Technologies, Protocols and Uses Cases for Internet of Things .

David Hanes, Gonzalo Salgueiro, Patrick Grossetete, Rob Barton and Jerome Henry.

Editorial: Ciscopress