Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Cristina Steegmann Pascual

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències específiques
 • CE1: Capacitar per la resolució dels problemes matemàtics que es puguin plantejar a l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: ¿¿àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

Competències transversals
 • CT2: Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


Aquesta és la darrera assignatura de matemàtiques i proporciona eines bàsiques en la formació de l'enginyer. L'assignatura capacita l'estudiant per a la comprensió i/o resolució de problemes matemàtics que poden plantejar-se en enginyeria, relacionats amb l´anàlisi i l'àlgebra lineal.

 

 

Continguts


Tema 1: Introducció als nombres complexos

 1. Origen dels nombres C i operacions amb C
 2. Forma polar dels C
 3. Forma trigonomètrica – exponencial
 4. Arrels complexes d´una equació

Tema 2: Límits i derivades en els complexos

 1. Funcions complexes
 2. Derivabilitat de funcions complexes
 3. Integració de funcions complexes. Primitives

Tema 3: Funcions elementals

 1. Funció polinòmica complexa
 2. Funció exponencial complexa
 3. Funció logarítmica complexes
 4. Funcions trigonomètriques complexes

Tema 4: Diagonalització de matrius

 1. Aplicació lineal
 2. Polinomi característic, vaps i veps
 3. Diagonalització de matrius_I
 4. Diagonalització de matrius_II

Tema 5: Equacions Diferencials Ordinàries (EDO)

 1. Equacions diferencials ordinàries separables
 2. Equacions diferencials ordinàries lineals
 3. Equacions diferencials ordinàries exactes
 4. Exercicis EDO I
 5. Exercicis EDO II
 6. Models matemàtics
 7. Exercicis de models matemàtics

Tema 6: Transformada de Laplace (TL)

 1. Transformada de Laplace
 2. Transformada de Laplace inversa

Sistema d'avaluació


20% Exercicis individuals avaluables:

S'avaluaran a partir de la resolució, dins un termini de dies fixat, de quatre exercicis, personalitzats, corresponents, cadascun d'ells, a un tema del curs.

 

80% Proves:

S'efectuaran dos exàmens durant el curs (40% cada prova), un primer parcial (3 primers temes) i un examen final amb 5 preguntes cada un d'ells. Els que hagin suspès el primer examen s'hauran d'examinar d'aquesta part en l'examen final. Els que  hagin aprovat el primer parcial no caldrà que es presentin, d´aquesta part, a l´examen final (el primer parcial és alliberador de matèria). Per optar a fer mitjana entre els dos exàmens, cal treure un mínim de 5 punts al primer examen i 4 punts al segon examen. A la nota mitjana obtinguda entre els dos exàmens, sempre i quan sigui una nota mínima de 4, se li afegirà la puntuació obtinguda dels exercicis avaluables (20%).

 

Els alumnes que suspenguin l'examen final aniran a la recuperació. La nota màxima a la recuperació és de 6 punts i a la recuperació no es compatibilitzen els exercicis avaluables.

 

Bibliografia


Bàsic

Krasnov, m et al. 1990. Curso de matemáticas superiores para ingenieros. Mir. Moscou

Apunts de l'assignatura

Boyce, W.; DiPrima, R. (1990). Ecuaciones diferenciales. México: Limusa Noriega Editores.

Schaum (1971). Variable Compleja. Madrid: Mc Graw-Hill