Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Carles Paul Recarens

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències específiques
 • CE13: Coneixements dels principis de la teoria de màquines i mecanismes.

Descripció


L’assignatura de Sistemes Mecànics fa referència a la estàtica i dinàmica dels cossos rígids on s’expliquen els principis fonamentals de la mecànica general aplicada al comportament dels sòlids, tant en situació d’equilibri estàtic com en moviment dinàmic de translació i rotació. Aquests principis estan relacionats amb les lleis de Newton aplicades a les forces i els moments.

Els camps d’aplicació dins la enginyeria estan relacionats amb el disseny d’estructures, màquines i mecanismes.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.
El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial”

Continguts


1. CENTRE DE GRAVETAT

Descripció

 • Introducció al centre de gravetat.
 • Centre de massa i centre de gravetat.
 • Centroides de volums, superfícies i línies.
 • Centroides de cossos compostos.
 • Teoremes de Pappus-Guldinus.

Activitats vinculades

Classe d'explicació teòrica amb exemples en Grup Gran.
Classe de resolució de problemes  en Grup Petit.
Classe de pràctiques de laboratori en Grup Petit

 

2. CINEMÁTICA

Descripció

 • Sistema de coordenades en rotació.
 • Força centrípeta i força de Coriolis
 • Teorema de Coriolis.
 • Cinemática del moviment pla
 • Centre instantani de rotació.
 • Breu descripció del moviment en tres dimensions.

Activitats vinculades

Classe d'explicació teòrica amb exemples en Grup Gran.
Classe de resolució de problemes  en Grup Petit.
Classe de pràctiques de laboratori en Grup Petit

 

3. DINÀMICA

Descripció:

 

 • Moment d'Inèrcia de masa.
 • Equacions de moviment de la cinètica plana.
 • Quantitat de moviment lineal i angular.
 • Principi d'impuls i quantitat de moviment.
 • Conservació de la quantitat de moviment.
 • Tensor d'Inèrcia.

Activitats vinculades

Classe d'explicació teòrica amb exemples en Grup Gran.
Classe de resolució de problemes  en Grup Petit.
Classe de pràctiques de laboratori en Grup Petit

 

 

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació consta de tres parts identificades de la següent manera. Un examen al finalitzar el trimestre on s’avalua tot el contingut de l’assignatura. S’efectuen pràctiques de laboratori al llarg del trimestre que son avaluables. Es realitza una sessió de problemes resolts de forma individual a mig trimestre.

La qualificació final és la suma ponderada entre l’examen final, les pràctiques de laboratori i la sessió de problemes individuals, amb el següent percentatge:

NOTA FINAL = EXAMEN x 0,6 + PRÀCTIQUES x 0,2 + PROBLEMES x 0,2

Hi haurà una sessió de recuperació extraordinària de l'examen per a tots els estudiants que no superin l’assignatura en l’avaluació ordinària. 

La qualificació d’aquesta recuperació substituirà a la nota d’examen obtinguda en l’avaluació ordinària.

Bibliografia


Bàsic

Apunts de Sistemes Mecànics. Carles Paul

Dinámica. R.C.Hibbeler. Ed. Pearson

Estatica. R.C. Hibbeler. Ed. Pearson

Complementary

Mecánica Vectorial en Ejemplos. Publio Pintado. Ed. Paraninfo