Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Andreu Comajuncosas Fortuño

Idiomes d'impartició


  • Català

Aquesta assignatura ha estat matriculada amb èxit per una sèrie d'estudiants estrangers, la majoria d'ells d'Itàlia. Les classes s'imparteixen en català i s'espera que els estudiants assoleixin una comprensió bàsica del català parlat. Tanmateix, els exàmens i els informes pràctics es poden redactar en italià o en altres idiomes. Les preguntes públiques a l'aula i les preguntes privades al professor també es poden plantejar en italià o en altres idiomes.

Competències


Competències específiques
  • CE11: Coneixements dels fonaments de l'electrònica.

Descripció


Introducció a l’Electrònica Digital amb components discrets (portes lògiques i circuits integrats combinacionals, aritmètics i seqüencials). La teoria s’orienta al muntatge pràctic de circuits digitals. S’expliquen també els conceptes elementals d’aritmètica binària, que seran ampliats en assignatures posteriors. Es presenten els circuits programables.

Continguts


1. Funcions lògiques.

Descripció

Portes lògiques. Cronogrames.

Circuits integrats TTL i CMOS. Retards, tensió d’alimentació, consum, nivells lògics, fan-out, fan-in.

Àlgebra de Boole. Lleis de De Morgan.

Simplificació de funcions lògiques. Condicions irrellevants.

Activitats vinculades

Primera prova parcial.

Resolució d’exercicis.

Pràctiques de laboratori.

 

2. Circuits combinacionals.

Descripció

Comparador, descodificador, codificador, multiplexor, demultiplexor.

Generació de funcions lògiques amb descodificadors i multiplexors.

Activitats vinculades

Primera prova parcial.

Resolució d’exercicis.

Pràctiques de laboratori.

 

3. Circuits aritmètics.

Descripció

Sistemes de numeració binari, octal, decimal i hexadecimal. Conversió entre sistemes.

Representació de nombres amb signe: signe-magnitud, complement a 1, complement a 2.

Representació de nombres en coma flotant: IEEE-754.

Operacions amb nombres naturals i enters. Carry i overflow.

Codis BCD i Gray.

Convertidor de codi. Supressió de zeros inicials i finals.

Codis detectors i correctors d’errors. Bit de paritat.

Circuits aritmètics. Semisumador, sumador i restador.

Generació del carry de sortida. Carry en sèrie i carry anticipat.

Activitats vinculades

Segona prova parcial.

Resolució d’exercicis.

Pràctiques de laboratori.

 

4. Circuits seqüencials.

Descripció

Circuits multivibradors.

Biestable sensible al nivell. Latch SR amb portes NOR o NAND.

Eliminació de rebots.

Biestable disparat per flanc. Flip-flops D, JK i T.

Entrades d’habilitació, de rellotge, i asincròniques.

Biestable disparat per pols. Master-slave.

Temps de retard, establiment i manteniment.

Monostable. Astable. Temporitzador integrat 555.

Registres de memòria i de desplaçament. Entrades i sortides en sèrie i en paral·lel.

Comptadors asincrònics ascendent i descendent. Divisor de freqüència. Comptador binari i decimal.

Comptador sincrònic. Comptador integrat.

Comptador Johnson. Comptador d’anell.

Activitats vinculades

Segona prova parcial.

Resolució d’exercicis.

 

5. Circuits programables.

Descripció

SPLD, PAL, GAL, CPLD, FPGA.

Matrius de portes, interconnexions, entrada/sortida.

Tecnologies de programació. Fusible, antifusible, EPROM, SRAM.

Procés de programació. VHDL.

Lògica d’exploració de contorn.

Activitats vinculades

Segona prova parcial.

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables:

Primera prova parcial: 35%

Segona prova parcial: 35%

Pràctiques de laboratori: 30%

Examen de recuperació: 70%

Hi haurà una primera prova parcial a meitat de curs i una segona prova parcial a final de curs.

Per als estudiants que no superin l’avaluació durant el curs, es mantindrà el 30% de la qualificació de pràctiques, i es farà un examen de recuperació global que valdrà el 70% de la nota.

L’examen de recuperació podrà servir per a aprovar l’assignatura amb un 5 de nota final, però no per a obtenir una nota superior a 5.

Bibliografia


Bàsic

Thomas Floyd. Fundamentos de sistemas digitales. Pearson, 2006. ISBN 9788483220856.

Complementary

Daniel Gajski. Principios de diseño digital. Prentice Hall, 1997. ISBN 84-8322-004-0.

John Hayes. Introducción al diseño lógico digital. Addison-Wesley, 1996. ISBN 0-201-62590-3.