Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Josep López Xarbau

Idiomes d'impartició


  • Català

El software utilitzat així com els manuals dels equips utilitzats poden estar en anglès.

Competències


Competències específiques
  • CE26: Conèixer la regulació automàtica i les tècniques de control i la seva aplicació a l'automatització industrial.

  • CE29: Capacitar per dissenyar sistemes de control i automatització.

Descripció


Aquesta assignatura és continuació de l’assignatura Automatització I de segon curs.

Es pretén completar l’aprenentatge, iniciat a la primera assignatura, de la programació de tota mena d’aplicacions d’automatització utilitzant els controladors programables d’automatització.

En aquesta segona assignatura les aplicacions són de nivell més avançat i inclouen, per exemple: aplicacions Scada, aplicacions de control de velocitat de motors, aplicacions de control d’eixos o aplicacions Batch.

Al llarg de l’assignatura es fa ús de bona part de les instruccions de programació, dels diversos llenguatges de programació disponibles i de l’estructuració dels programes (subrutines, phases).

L’assignatura té un enfocament eminentment pràctic. Tots els aspectes teòrics es treballen també de forma pràctica.

Amb l’experiència adquirida en aquesta assignatura l’estudiant tindrà una base àmplia i sòlida per afrontar nous reptes en l’automatització industrial.


 

Continguts


Títol del contingut 1:

Instruccions de programació

Descripció

Temporitzadors i comptadors.

Entrades i sortides analògiques.

Instruccions de moviment de dades, aritmètiques i de comparació.

Tags produïts i tags consumits.

Exercicis d’aplicació

Activitats vinculades

Classes d'explicació teòrica amb resolució d’exercicis. Grup gran.

Preparació dels exercicis de les pràctiques. Activitat no presencial.

Pràctiques 1-2-3-4-5-6-7-8. Grup petit.

Exàmens parcial i final. Grup gran.

 

Títol del contingut 2:

Software FTView i pantalles d’operador

Descripció

Software FactoryTalkView.

Pantalles PanelViewPlus.

Integració de PanelViewPlus en un projecte Logix.

Exercicis d’aplicació.

Activitats vinculades

Classes d'explicació teòrica amb resolució d’exercicis. Grup gran.

Preparació dels exercicis de les pràctiques. Activitat no presencial.

Pràctiques 9-10. Grup petit.

Exàmens parcial i final. Grup gran.

 

Títol del contingut 3:

Sistemes distribuïts amb variadors de velocitat i entrades i sortides remotes

Descripció

Xarxes de comunicació industrial. Ethernet/IP.

Integració de mòduls d’entrades i sortides remotes Flex I/O en un projecte Logix.

Integració de variadors de velocitat PowerFlex40 en un projecte Logix.

Exercicis d’aplicació.

Activitats vinculades

Classes d'explicació teòrica amb resolució d’exercicis. Grup gran.

Preparació dels exercicis de les pràctiques. Activitat no presencial.

Pràctiques 11-12-13-14. Grup petit.

Exàmens parcial i final. Grup gran.

 

Títol del contingut 4:

Llenguatges de programació

Descripció

Introducció als llenguatges de programació.

Programació en llenguatge de gràfics funcionals seqüencials (SFC)

Programació en llenguatge de text estructurat (ST).

Exercicis d’aplicació.

Activitats vinculades

Classes d'explicació teòrica amb resolució d’exercicis. Grup gran.

Preparació dels exercicis de les pràctiques. Activitat no presencial.

Pràctica 15. Grup petit.

Exàmens parcial i final. Grup gran.

 

Títol del contingut 5:

Control de moviment

Descripció

Introducció al control de moviment: control de posició i de velocitat.

Servomotors i servodrives.

Integració de servodrives Kinetix 350 en un projecte Logix.

Instruccions de control de moviment.

Exercicis d’aplicació amb servomotors rotatius i lineals.

Activitats vinculades

Classes d'explicació teòrica amb resolució d’exercicis. Grup gran.

Preparació dels exercicis de les pràctiques. Activitat no presencial.

Pràctiques 16-17-18. Grup petit.

Exàmens parcial i final. Grup gran.

 

Títol del contingut 6:

Processos Batch

Descripció

Introducció al control de processos.

Processos Batch. Receptes, fases i model d’estats.

Phase Manager.

Exercicis d’aplicació.

Activitats vinculades

Classes d'explicació teòrica amb resolució d’exercicis. Grup gran.

Preparació dels exercicis de les pràctiques. Activitat no presencial.

Pràctica 19. Grup petit.

Exàmens parcial i final. Grup gran.

Sistema d'avaluació


La qualificació final de l'assignatura es calcularà amb les notes de les activitats avaluables segons la següent ponderació:

Activitat 1: Exercicis 10%

Activitat 2: Pràctiques 50%

Activitat 3: Examen Final 40%

Els treballs són individuals.

Les pràctiques de laboratori són obligatòries.

Notes mínimes per a aprovar:
- 4 de les notes d’examen
- 4 de les notes de pràctiques.

Els informes de les pràctiques (per grup) s’hauran de lliurar en la data assenyalada.

L'examen de recuperació permetrà recuperar únicament l'activitat 3 (Exàmen final). En aquest cas, la qualificació màxima de l'assignatura serà un 5.

Bibliografia


Bàsic

Safont Sisa, Robert. Apunts d'Automatització. 2018.

Manuals dels equips utilitzats en les pràctiques.

Safont Sisa, Robert. Pràctiques d'Automatització II. 2018.

Complementary

Mandado Pérez, Enrique et al. "Autómatas Programables y Sistemas de Automatización". 1ª ed. Marcombo. 2009. ISBN 8426715753.

Mandado Pérez, Enrique et al. "Autómatas Programables. Entorno y Aplicaciones". 1ª ed. Paraninfo. 2004. ISBN 8497323289.