Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Marcos Faúndez Zanuy

Idiomes d'impartició


  • Català

Part de la documentació està en Castellà i en anglès 

Competències


Competències específiques
  • CE20: Conèixer els fonaments i aplicacions de l'electrònica analògica.

  • CE24: Capacitar per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.

Competències transversals
  • CT2: Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


L’assignatura d’Electrònica Analògica II forma part de la matèria Sistemes Electrònics Analògics. La finalitat de l’assignatura és la formació dels estudiants del Grau Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica per tal que siguin capaços d’entendre, interpretar i realitzar càlculs en els circuits d’Electrònica Analògica més convencionals, realitzats amb amplificadors operacionals. També es pretén formar l’estudiant del coneixement bàsic dels filtres passius i actius. L’assignatura es recolza molt fortament en els continguts desenvolupats a les assignatures Electrònica Analògica I , Electrònica Bàsica i Sistemes Elèctrics.

 

Continguts


 

Títol contingut 1: AMPLIFICADOR OPERACIONAL.

Descripció

Constitució física i principi de funcionament

Amplificador operacional ideal

Propietats no ideals dels amplificadors operacionals.

 

Títol contingut 2: APLICACIONS LINEALS DE L’AMPLIFICADOR OPERACIONAL.

Descripció

Aplicacions lineals dels amplificadors operacionals:

Sumador.

Restador.

Sumador-restador.

Convertidors tensió-corrent i corrent-tensió.

Amplificador diferencial d'instrumentació.

 

Títol contingut 3: APLICACIONS NO LINEALS DE L’AMPLIFICADOR OPERACIONAL.

Descripció

Aplicacions no lineals dels amplificadors operacionals:

Comparador.

Schmitt trigger.

Rectificador.

Retallador.

Amplificador logarítmic i antilogarítmic.

Multiplicador i divisor analògic. Conceptes bàsics de modulacions

 

Títol contingut 4: FILTRES.

Descripció

Concepte de filtre.

Guany i fase. Diagrama de Bode.

Filtres passius.

Filtres actius.

 

Títol contingut 5: CIRCUITS MULTIVIBRADORS.

Descripció

Concepte de circuit multivibrador.

Astable i monoestable.

Multivibradors discrets.

Multivibradors integrats.

Oscil·ladors

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final (QF) de l’assignatura es calcula de la següent manera:

QF = {(E1+E2)/2} 0,7 + P 0,2 + SP 0,1

E1, E2: Exàmens;   P: Pràctiques;   SP: Simulació PSpice. 

Notes mínimes:

- Examens {(E1+E2)/2}: 4,0

- Pràctiques: 5,0

És obligatori realitzar totes les activitats de l'assignatura.

En cas que alguna de les qualificacions de les activitats estigui per sota de la nota mínima corresponent, la qualificació final de l’assignatura serà com a màxim un 4,0.

Hi haurà una sessió de recuperació extraordinària de l’activitat Ex per a aquells estudiants que no hagin superat l’assignatura en l’avaluació ordinària i hagin obtingut una nota superior a 2.5 al promig dels examens. La qualificació d’aquesta recuperació substituirà a la de l’activitat Ex dins de l’avaluació de l’assignatura, sempre que sigui superior. Les activitats P no són recuperables. En cas de realitzar la sessió de recuperació, la qualificació final máxima quedarà limitada a 5.

Bibliografia


Bàsic

Marcos Faúndez Zanuy. Transparències d’Electrònica Analògica. ESUPT Tecnocampus. 2023 disponible a e-campus

Pràctiques d’Electrònica Analògica II. ESUPT Tecnocampus. Disponible a e-campus

Sergio Franco. Design With Operational Amplifiers And Analog Integrated Circuits. McGraw-Hill 2014

Luces M Faulkenberry INTRODUCCION A LOS AMPLIFICADORES OPERACIONALES APLICACIONES. 2000 Editorial Limusa

Albert Malvino, David Bates, PRINCIPIOS DE ELECTRONICA. 7 ED. 15 enero 2007 McGraw-Hill

Complementary

Quintáns Graña, Camilo "Simulación de circuitos electrónicos con ORCAD PSPICE. 2a Edición Editorial Marcombo 2022

Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales: Teoría y aplicación, Fiore, James M., Paraninfo, 2002.

Operational Amplifiers and Linear Integrated Circuits, 6th Edition. Robert F. Coughlin, Frederick F. Driscoll, Ed. Pearson, 2001.

The art of Electronics. Paul Horowitz, Windfield Hill, Ed. Cambridge University Press, 3rd Edition 2015.

R. Safont. Apunts de teoria i Col·lecció de problemes d’Electrònica Analògica. ESUPT Tecnocampus.

M. Faundez Zanuy Circuitos electrónicos para sistemas de comunicaciones. Ed. CEYSA 2004