Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Julián Horrillo Tello

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català

Competències


Competències específiques
 • CE15: Tenir coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.

 • CE17: Coneixements aplicats d'organització d'empreses.

Descripció


Assignatura emmarcada en la matèria Optativa, d'enfocament eminentment pràctic orientada al desenvolupament i la gestió de negocis industrials dins el nou paradigma de la Indústria 4.0. L'assignatura pretén aproximar els nostres futurs enginyers a la realitat de la empresa i el mercat, tot simulant el funcionament d’una empresa industrial, considerant les seves principals àrees funcionals, com ara producció i logística, marketing i vendes, servei al client, R+D+I, i gestió de persones.  L’assignatura pretén capacitar l’estudiant en aspectes relacionats amb el disseny i la gestió de productes i processos de l’empresa en el marc de la Indústria 4.0. En aquest marc, s’estudien diferents eines i metodologies per al disseny de productes innovadors, orientat cap el concepte d’smart product. Per altra banda es treballa el procés central del nou model industrial: la transformació digital de l’empresa, aprofitant per a la implantació d’un model de gestió basat en els processos de negoci i en el coneixement generat en digitalitzar-los. Finalment, es treballa en el disseny del procés de fabricació, i en la planificació i control de l’explotació del negoci.

Continguts


Títol contingut 1: Introducció a la gestió de l’empresa industrial

 • Smart factory i Indústria 4.0
 • Estratègia empresarial
 • De la idea al producte
 • Els processos de negoci de l’empresa industrial
 • El procés de compra. Proveïdors
 • El procés de fabricació
 • El procés de venda. Mercats
 • Gestió mediambiental de l’empresa

Títol contingut 2: La Gestió del Coneixement

 • Entorn competitiu globalitzat.
 • L’empresa com a sistema d’informació
 • El Capital Intel·lectual i la gestió d’intangibles
 • Models per a la gestió del coneixement
 • Aplicació de la cadena de valor del coneixement
 • Eines i sistemes de suport a la gestió del coneixement

Títol contingut 3:  El disseny del producte

 • Disseny sostenible de producte
 • Innovació de Producte
 • Smart product
 • Eines de suport al disseny de producte

Títol contingut 4:  La gestió del producte

 • Gestió de la cartera de productes
 • Vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva
 • Emprenedoria corporativa
 • Eines de suport a la gestió de producte

Títol contingut 5:  El disseny de processos

 • Reenginyeria de processos i transformació digital de l'empresa
 • Polítiques de gestió d’estoc de matèries primeres, en trànsit i producte acabat
 • Disseny de sistema productiu: Innovació de procés, sostenibilitat i productivitat energètica
 • Marketing industrial. Estratègia industrial
 • Eines de suport al disseny de processos

Títol contingut 6:  La gestió de processos

 • Gestió de compres
 • Gestió d’operacions
 • Gestió comercial
 • Eines de suport: Supply Chain Management (SCM), Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM)

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura es farà a partir dels resultats obtinguts per l’empresa al llarg del quadrimestre. Una part de l’avaluació és comuna per a tots els membres de l’equip, en funció dels resultats empresarial aconseguits; i una altra és individual en funció dels resultats de l’àrea funcional de la que és responsable cada alumne, i dels resultats de l’avaluació de l’activitat 5 (Examen). Es plantejaran activitats relacionades amb les àrees de coneixement: estratègia, compres i proveïdors, fabricació, vendes i marketing, R+D+I. Cadascuna d’aquestes àrees serà responsabilitat d’un alumne integrant de l’equip de treball. A continuació s’indica el pes de cadascuna de les activitats en l’avaluació final de l’assignatura.

ACTIVITAT 1: Activitat Pràctica 1 (20 %)

ACTIVITAT 2: Activitat Pràctica 2 (20 %)

ACTIVITAT 3: Activitat Pràctica 3 (20 %)

ACTIVITAT 4: Activitat Pràctica 4 (20 %)

ACTIVITAT 5: Examen (20 %)

L’assistència a les sessions de classe i el lliurament dels informes corresponents de les activitats desenvolupades és condició necessària per a l’avaluació de l’assignatura.

Les 4 primeres activitats de l’assignatura conformen un projecte general, de tal manera que cada activitat, si és necessari, es pot recuperar en realitzar la següent, a partir del feedback rebut de la seva correcció.

Per a les activitats 1 a 4, si el resultat de la seva avaluació no és satisfactori, o els docents ho consideren oportú podran convocar als integrant d’el grup a la realització d’una prova d’avaluació individualitzada.

Qualsevol activitat no lliurada es qualifica amb un NP. La no assistència a alguna sessió exclou de forma automàtica de l’avaluació de l’activitat corresponent, considerant-se qualificada amb un NP.

Si alguna de les activitats és qualificada amb un NP, l’assignatura resta qualificada amb un NP, la qual cosa no permet accedir a la convocatòria de recuperació. Només es poden recuperar les activitats suspeses.

 

Bibliografia


Bàsic

CARLES, M.; BARBENA, P.; MORALES, S. (2020). Menció en Fabricació Intel·ligent en la Indústria 4.0. ESUPT.

HORRILLO, J. (2020). Materials de l’assignatura d’Organització de l’Empresa en la Ind. EUPMT. Mataró.

Complementary

ACC1Ó (2009). Innovació en el desenvolupament de nous productes. Guies d’Innovació i Internacionalització. Generalitat de Catalunya.

BOOTHROYD, G.; DEWHURST, P.; NIGHT, W. (2011). Product Design for Manufacture and Assembly. CRC Press.

JOYANES, L. (2017). Industria 4.0 la Cuarta Revolución Industrial. Alfaomega – Marcombo.

CONESA, V. (2010). Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Mundi-Prensa, Madrid.

ESCORSA, P.; MASPONS, R. (2001). De la vigilancia tecnológica a la inteligencia competitiva. Financial Times, Prentice Hall. Madrid.

EDVINSON, L.; MALONE M. (1998). El capital intelectual, Editorial Norma, México 1998.

KOTLER P. y G. ARMSTRONG (2008), Principios de Marketing, 12ª edición. Madrid: Pearson Educación.

PORTER, M (1987). Ventaja Competitiva. CECSA. México.

SUÑE, A.; GIL, F,; ARCUSA, I. (2004). Manual práctico de diseño de sistemas productivos. Díaz de Santos

CHORAFAS, D.N. (2008). Integrating ERP, CRM, Supply Chain Management and Smart Materials. Auerbach Publication

DAVENPORT, T.H.; PRUSAK, L. (2001). Conocimiento en acción. Prentice Hall. Buenos Aires.

DOMÍNGUEZ MACHUCA, J. A., et al. (2003). Dirección de operaciones. Aspectos tácticos y operativos en la producción y los servicios. McGraw Hill. Madrid

DRUCKER, P. (reimp. 2004). The practice of management. Harper&Row Publishers. New York.

VELASCO, J. (2007). Organización de la producción. Distribuciones en planta y mejora de los métodos y los tiempos. Teoría y pràctica. Pirámide. Madrid