Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Joan Ramon Gomà Ayats

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències específiques
 • Conèixer els sistemes i processos de fabricació, metrologia i control de qualitat

Descripció


L’assignatura s’emmarca dins l’entorn de l’enginyeria mecànica.

La primera part de l’assignatura focalitza el seu abast en les parts de la metrologia necessàries perquè els enginyers mecànics defineixin amb precisió la forma i les característiques de les peces que composen els  mecanismes i els enginyers de fabricació puguin verificar que les peces fabricades compleixen les especificacions dels dissenyadors.

La segona part s’adreça als enginyers responsables dels processos de fabricació i els forma en les eines necessàries per assegurar la qualitat dels productes fabricats i per gestionar la qualitat dels processos i de l’organització.

 

 

Continguts


 1. Metrologia
  1. Sistema mètric. Procediments de mesura. Magnituds.
  2. Metrologia dimensional.
   1. Instruments de mesura
   2. Cotes, Angles, Rugositat superficial, Tolerències de forma
   3. Toleràncies dimensionals. Sistema ISO de toleràncies.
   4. Influència de la temperatura
   5. Ajustos. Normalització dels ajustos.
   6. Operacions amb cotes.
  3. Mesura d’altres magnituds. Duresa, temps, temperatura.
  4. Metrologia automatitzada. Sensors. Màquines de mesura tridimensionals.
 2. Control de qualitat.
  1. Control al final del procés versus autocontrol.
  2. Control estadístic de processos.
  3. Sistemes d’assegurament de la qualitat ISO 9001
  4. Sistemes de qualitat total. Model EFQM.

Sistema d'avaluació


Es realitzarà un examen final, proves d’avaluació continuada i treballs pràctics.

La nota del curs es calcularà amb 0,3 Nota dels treballa pràctcs + 0,7 Màxim( nota avaluació continuada, nota examen final)

Es realitzarà un examen  extraordinari de recuperació de l'examen final.

Bibliografia


Bàsic

Pardo Díaz, Antonio ; L.A. Sanz. Metrología y verificación. Barcelona : ETSEIBCPDA,

19841987

Complementary

Juran, J. M. (ed.) Manual de calidad de Juran. 5ª ed. Madrid [etc.] : McGrawHill,

DL 2001