Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Pablo Alberto Genovese

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B2-Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • Tenir coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines

Descripció


En l'assignatura es treballen temes fonamentals de l'Disseny de Màquines. La mateixa és un element clau per a la consolidació d'aprenentatges, ja que permet als / les estudiants aplicar en el disseny d'elements de màquines que s'ha treballat en altres assignatures. D'altra banda, és una font de coneixement teòric i aplicat clau per a la pràctica professional del/l' enginyer/a mecànic/a.

Continguts


 1. ELEMENTS D'UNIÓ
 • Tecnologia d'unions roscades
 • Unions soldades
 • Selecció de components de mercat
 1. CÀLCUL I DIMENSIONAT DE EIXOS I ARBRES
 • Teories per calcular i dimensionar eixos i arbres
 • Anàlisi de les concentracions de tensions
 • Càlcul d'unions per fricció i per forma
 1. LUBRICACIÓ DE COIXINETS I RODAMENTS
 • Càlcul i selecció de coixinets
 • Descripció i selecció de rodaments
 • Selecció de components de mercat
 1. RESSORTS MECÀNICS
 • Càlcul de ressorts.
 • Anàlisi de tensions i deformacions
 • Selecció de components de mercat
 1. ENGRANATGES
 • Anàlisi de sol·licitacions
 • Tipus de trencaments i càlculs dels engranatges

Sistema d'avaluació


El càlcul per a la Nota Final (NF) de l'assignatura és:

 1. NF = 0,35 Ex1 + 0,35 Ex2 + 0,1 Inf + 0,2 Pr
 • NF: Nota Final
 • Ex1: 1r Examen Parcial (35%).
 • Ex1: 2n Examen Parcial (35%).
 • Inf: Nota d'Informes de Treball (10%) = (Inf1 + Inf2 + Inf3) / 3
 • Pr: Nota de Pràctiques (20%) = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10) / 10

Aclariments:

 • Nota mínima de cada un dels exàmens és 3,5. En el cas que alguna de les qualificacions de les activitats Ex1 i Ex2 estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.
 • Nota mínima de pràctiques (Pr) és 4. En cas que la nota de Pràctiques estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.
 • Nota mínima d'Informe de Treball (Inf) és 4. En cas que la nota d'Informe de Treball estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.

Recuperació:

 • Es podran recuperar tots els actes avaluatius per separat (1r Examen Parcial, 2n Examen Parcial i Pràctiques).

Bibliografia


Bàsic

Budynas, Richard G., & Nisbett, J. Keith (2021). Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley. México DF: McGraw Hill.

Genovese, Pablo A. (2020). Apuntes de Diseño de Máquinas. Mataró: ESUPT Tecnocampus.

Complementary

Bhandari, V. B. (2010). Design of Machine Elements. Nodia: Tata McGraw-Hill.

Wittel, Herbert, Muhs, Dieter, Jannasch, Dieter, & Voßiek, Joachim (2015). Roloff/Matek Maschinenelemente - Normung, Berechnung, Gestaltung. Wiesbaden: Springer Vieweg.

Juvinall, Robert C., & Marshek, Kurt M. (2017). Diseño de elementos de máquinas. México DF: Limusa Wiley.

Decker, Karl-Heinz (1980). Elementos de Máquinas. Bilbao: Urmo.