Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Carles Paul Recarens
Klara Vékony 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi, que tingui com a base l'educació secundària general, i s'acostumi a trobar a un nivell que, si bé amb el suport de llibres de text avançats, inclogui també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E7_Tenir coneixements de termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Els seus principis bàsics i la seva aplicació a la resolució de problemes d'enginyeria

   

   

 • E8_Conèixer els principis bàsics de la mecànica de fluids i la seva aplicació a la resolució de problemes en el camp de l'enginyeria. Calcular tuberies, canals i sistemes de fluids

   

 • E14_Conèixer i utilitzar els principis de la resistència de materials

   

Descripció


L’assignatura de Termodinàmica i Mecànica de Fluids es desenvolupa en dos apartats diferenciats. El primer fa referència a la estàtica i dinàmica dels fluids on s’expliquen els principis fonamentals de la mecànica general aplicada al comportament dels fluids, tant en repòs com en moviment. Aquests principis son els de la conservació de la matèria, la energia i les lleis de moviment de Newton aplicades al estudi de fluids incompressibles. Els camps d’aplicació dins la enginyeria son molt diversos: transport de fluids en conduccions, fluids biològics, vaixells, etc.

L’altra part fa referencia a l'estudi de les propietats termodinàmiques dels sòlids, líquids i gasos. Aplicant els principis de conservació de la matèria i la energia es desenvolupen els tres principis de la termodinàmica tant en el seu contingut teòric com pràctic.


 

Continguts


1. ESTÀTICA DE FLUIDS

 

Descripció

Introducció i conceptes bàsics.
Propietats dels fluids.
Pressió hidrostàtica.
Forces hidrostàtiques.
Flotabilitat i estabilitat.

 

 

Activitats vinculades

Classe d'explicació teòrica amb exemples en Grup Gran.
Classe de resolució de problemes  en Grup Petit.
Classe de pràctiques de laboratori en Grup Petit

 

 

2. DINÀMICA DE FLUIDS

 

 

Descripció

Introducció a la cinemàtica de fluids.
Línies i tubs de corrent.
Gràfiques del flux de fluids.
Teorema de transport de Reynolds.
Equació de conservació de la massa
Equació de Bernoulli. Tub de Venturi. Tub de Pitot.
Equació general de l ‘energia.
Lleis de Newton.
Conservació de la quantitat de moviment.

 

 

Activitats vinculades

Classe d'explicació teòrica amb exemples en Grup Gran.
Classe de resolució de problemes  en Grup Petit.
Classe de pràctiques de laboratori en Grup Petit

 

 

4. TERMODINÀMICA

 

 

Descripció

Introducció a la termodinàmica.
Temperatura i llei cero de la termodinàmica.
Calor i Primera llei de la termodinàmica.
Segona llei de la termodinàmica.
Entropía.
Màquines tèrmiques.

 

 

Activitats vinculades

Classe d'explicació teòrica amb exemples en Grup Gran.
Classe de resolució de problemes  en Grup Petit.
Classe de pràctiques de laboratori en Grup Petit

 

 

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació consta de tres parts identificades de la següent manera. Un examen al finalitzar el trimestre on s’avalua tot el contingut de l’assignatura. Es realitza una sessió de problemes resolts de forma individual a meitat del trimestre. Una presentació en grup relacionat a un tema concret que es proporcionarà al grup.

La qualificació final és la suma ponderada entre l’examen final, els problemes resolts i la presentació engrup, amb el següent percentatge:

NOTA FINAL = EXAMEN x 0,6 + PROBLEMES x 0,2 + PRESENTACIÓ x 0,2

Hi haurà una sessió de recuperació extraordinària de l'examen per a tots els estudiants que no superin l’assignatura en l’avaluació ordinària.

La qualificació d’aquesta recuperació substituirà la nota d’examen obtinguda en l’avaluació ordinària.

 

Bibliografia


Bàsic

Mecánica de Fluidos. Fundamentos i Aplicaciones. Yunus A. Çengel, John M. Cimbala. Ed. Mac Graw Hill

Termodinàmica. Yunes A. Çengel, Michael A. Boles. Ed. Mc Graw Hill.

Apunts de Termodinàmica i Mecànica de Fluids. Carles Paul

Complementary

Mecánica de Fluidos. Robert L. Mott. Ed. Pearson