Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Pablo Alberto Genovese
Rubén Soto Rubio 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B2-Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • Tenir coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines

Descripció


L'assignatura Mecanismes i Màquines I, centrada en l'anàlisi de mecanismes, presenta una formació integral en aquest camp incorporant també el tema de síntesi de mecanismes. La mateixa és un element clau per a la consolidació d'aprenentatges, ja que permet als / les estudiants aplicar en el disseny d'elements de màquines que s'ha treballat en altres assignatures. D'altra banda, és una font de coneixement teòric i aplicat clau per a la pràctica professional del / la enginyer / a mecànic / a pel que fa a el Disseny de Màquines.

Continguts


 1. Introducció a la cinemàtica i dinàmica de màquines
  • Cinemàtica i Cinètica.
  • Mecanismes i màquines
  • Aplicacions de la cinemàtica
 2. Fonaments de cinemàtica
  • Graus de llibertat o mobilitat
  • Enllaços cinemàtics
  • Cadenes i Diagrames cinemàtics
  • Mecanismes i estructures
  • La condició de Grashof
 3. Síntesi de mecanismes
  • Generació de funció, trajectòria i moviment
  • Condicions límit
  • Síntesi dimensional
  • Corbes de l'acoblador
  • Mecanismes Cognats
 4. Anàlisi de posició
  • Sistemes de Coordenades
  • Posició i desplaçament
  • Translació, rotació i moviment complex
  • Anàlisi algebraic de posició de mecanismes
  • Posició de qualsevol punt en un mecanisme
  • Angles de transmissió, Posicions de engarrotament
  • El mètode de solució de Newton-Raphson
 5. Anàlisi de la velocitat
  • Definició de velocitat
  • Velocitat de lliscament
  • Solucions analítiques per a l'anàlisi de velocitat
  • Velocitat de qualsevol punt d'un mecanisme
 6. Anàlisi de l'acceleració
  • Definició de l'acceleració
  • Solucions analítiques per a l'anàlisi de l'acceleració
  • Acceleració de qualsevol punt d'un mecanisme
  • Tolerància humana a l'acceleració
 7. Anàlisi de forces estàtiques
  • Forces aplicades i de restricció
  • Condicions per a l'equilibri
  • Diagrames de cos lliure
  • Elements de dos i tres forces
  • Elements de quatre forces
 8. Fonaments de dinàmica
  • Lleis de el moviment de Newton
  • Models dinàmics
  • Moment d'Inèrcia
  • Teorema d'eixos paral·lels
  • Mètodes d'energia: treball virtual
 9. Anàlisi de forces dinàmiques
  • Mètode de solució newtonià
  • Un sol baula en rotació pura
  • Anàlisi de forces d'un mecanisme articulat biela manovella i de quatre barres
  • Força i moment de sacudimiento
  • Índex de transmissió de força en un mecanisme

Sistema d'avaluació


El càlcul per a la Nota Final (NF) de l'assignatura és:

NF = 0,35 Ex1 + 0,35 Ex2 + 0,1 Inf + 0,2 Pr

 • NF: Nota Final
 • Ex1: 1r Examen Parcial (35%).
 • Ex1: 2n Examen Parcial (35%).
 • Inf: Nota d'Informes de Treball (10%) = (Inf1 + Inf2 + Inf3) / 3
 • Pr: Nota de Pràctiques (20%) = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5) / 5

Aclariments:

 • Nota mínima de cada un dels exàmens és 3,5. En el cas que alguna de les qualificacions de les activitats Ex1 i Ex2 estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.
 • Nota mínima de Pràctiques (Pr) és 4. En cas que la nota de Pràctiques estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.
 • Nota mínima d'Informe de Treball (Inf) és 4. En cas que la nota d'Informe de Treball estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.

Recuperació:

 • Es podran recuperar tots els actes avaluatius per separat (1r Examen Parcial, 2n Examen Parcial i Pràctiques).

Bibliografia


Bàsic

Genovese, Pablo A. (2020). Apuntes de Mecanismos y Máquinas I. Mataró: ESUPT Tecnocampus.

Sanmiguel Rojas, Enrique, & Hidalgo Martínez, Manuel (2014). Análisis de mecanismos. Madrid: Ediciones Paraninfo.

Complementary

Cardona Foix, Salvador, & Clos Costa, Daniel (2008). Teoría de máquinas. Barcelona: Edicions UPC.

Erdman, Arthur G., & Sandor, George N. (1998). Diseño de Mecanismos: Análisis y Síntesis. México DF: Prentice Hall.

Norton, Robert L. (2013). Diseño de Maquinaria. México D.F.: McGraw-Hill - Interamericana de Editores S.A. de C.V.

Uicker, Jr., John J., Pennock, Gordon R., & Shigley, Joseph E. (2017). Theory of Machines and Mechanisms. New York: Oxford University Press.