Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Virginia Espinosa Duro

Idiomes d'impartició


  • Català

Tant la impartició de l'assignatura com el material de suport docent es donarà en català. Pel que fa a la interlocució, es podran formular preguntes en qualsevol dels dos idiomes co-oficials i es respondran en el mateix idioma que s'han formulat, de cara a facilitar la comprensió de l'estudiantat. 

Algunes sessions poden incloure l'audiovisionat de materials en anglès així com alguns exercicis basats en material escrit (articles i papers científics principalment) també en anglès i castellà.

Pel que fa a les activitats d’avaluació, es formularan en català, però es podran contestar indistintament, en català o castellà.

Competències


Competències específiques
  • E16_Tenir coneixements bàsics de les tecnologies medioambientals i sostenibilitat

     

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

     

Descripció


L'assignatura de Sostenibilitat aborda bastament les àrees social, econòmica i mediambiental a partir de la Revolució Industrial fins l’actualitat des de les diferents disciplines que determinen l'experiència humana (sociologia, economia, política i tecnologia essencialment) amb el propòsit en primer terme, d’analitzar i diagnosticar desencerts en aquest camp i proporcionar una base de discussió per tal de proposar solucions en cadascuna d’aquestes tres dimensions que engloba la sostenibilitat.

En una segona fase, es presentaran les línies de transició ecològica i socioeconòmica en el marc de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i de la política europea, per promoure accions i actuacions concretes, per tal d’assegurar el desenvolupament sostenible de les generacions presents i futures.

Continguts


1 INTRODUCCIÓ A LA SOSTENIBILITAT. Contextualització i Terminologia Específica.

1.1 Les tres dimensions de la Sostenibilitat.

1.2 Desenvolupament Sostenible.

1.3 Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

2 EL PARADIGMA del s.XX. ESTAT DEL MÓN.

2.1 Context Socio-Econòmic:

2.1.1 Revolució Industrial. Desenvolupament Tecnològic.

2.1.2 Societat del Benestar. Indicadors.

2.1.3 Consumisme: Producte-Consumidor. Publicitat&Marketing. Recursos&Residus.

2.1.4 Globalització.

2.1.5 Població.

2.2 Escenari Mediambiental. Límits Planetaris.

2.2.1 Pèrdua de Biodiversitat.

2.2.2 Contaminació: Agents Químics.

2.2.3 Reducció de la Capa d’Ozó.

2.2.4 Canvi Climàtic.

3 PARADIGMA SOSTENIBILISTA.

3.1 Transició Ecològica:

          3.1.1 Contextualització i justificació.

           3.1.2 La Política Europea:

  • European Green Deal: Grans Directives comunitàries.
  • Circular Economy Action Plan.

3.1.3 Economia Circular. Marc Conceptual.

3.1.3.1 Objectius i Terminologia.

3.1.3.2 Principis Bàsics: C2C. Ecologia Industrial. Biomimesis.

3.1.3.3 Eco-disseny del PRODUCTE: Principles of Green Engineering.

3.1.3.4 Ellen Macarthur proposal.

3.2 Transició Sòcio-Econòmica:

3.2.1 Contextualització i justificació.

3.2.2 Nou Contracte Social; Justícia Social.

3.2.3 Models Econòmics i Socials. Noves mètriques.

Sistema d'avaluació


La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables concretades a continuació:

EXAMEN PARCIAL 1 (25%) + EXAMEN PARCIAL 2 (25%) + TREBALL TEMÀTIC (25%) + PRÀCTIQUES (25%)

Caldrà obtenir una nota mínima de 3 en cadascuna de les dues proves escrites, per poder optar a aplicar la ponderació corresponent.

En el cas de no assolir la nota mínima en cadascun dels exàmens parcials, la nota global de l’assignatura restarà acotada a 4,5 en aquesta primera fase d’avaluació contínua.

Si es dona el supòsit anterior o bé, si la mitjana resultant de l'assignatura resulta inferior a 5 aplicant la ponderació indicada, s'activarà el mecanisme de recuperació de la component de teoria (Exàmens parcials 1 i 2), que consistirà en la resolució d'un Examen de Recuperació de la component de teoria i que comptabilitzarà el 50% del còmput total de la mateixa.

En cas de superar el global de l'assignatura sota aquest segon supòsit de recuperació, la nota final de l'assignatura restarà acotada a 5.

Bibliografia


Bàsic

WEETMAN, Catherine, A Circular Economy Handbook for Business and Supply Chains. Editorial: Kogan.2016. ISBN-13: 978-0749476755.

ESPINOSA DURÓ, Virginia. Apunts de Sostenibilitat. Publicació Interna Centre Universitari Tecnocampus (upf). Edició 2023.

CAVAGNARO Elena and CURIEL George, The Three Levels of Sustainability. Ed. Greehleaf Publishing. 2012. ISBN-13:978-1906093-68-6.

Complementary

McDONOUGH, William and BRAUNGART, Michael. Cradle to Cradle: Remaking the way we make things. Ed: Rodale Press. 2003. ISBN-13: 978-0865475878.

MILLER, Tyler G. Jr., Ciencia Ambiental: Desarrollo Sostenible. Un enfoque integral. 5ª Edición. Ed. International Thomson. 8ª Edición. 2007. ISBN: 978-9706867803.