Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Pedro Casariego Vales

Idiomes d'impartició


  • Castellano

Competències


Competències específiques
  • Calcular i dissenyar estructures i construccions industrials

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

     

Descripció


- Proporcionar una introducció als mètodes habituals emprats per al disseny, càlcul i dimensionat d’estructures industrials projectades amb diferents materials de construcció.
- Anàlisi d’estructures a un nivell teòric i pràctic mitjançant software de càlcul d'estructures i de manera manual.

 

Continguts


  1. Teoria d'estructures.
  2. Mètodes per al càlcul d'estructures.
  3. Estructures d'acer i de de formigó armat.
  4. Construcció i arquitectura industrial.
  5. Estudi general d'estructures i instal·lacions industrials.

 

Sistema d'avaluació


- Part teòrica: Les activitats formatives d'adquisició de coneixements i d'estudi individual de l'estudiant seran avaluades mitjançant proves escrites. (70%).

- Part pràctica: Les activitats formatives relacionades amb les pràctiques de laboratori s'avaluaran segons els següents paràmetres: assistència a les sessions de pràctiques, actitud personal, treball individual desenvolupat al laboratori, realització d'informes individuals o en equip sobre les activitats realitzades. (30%)

- Com altres activitats de treball individual es farà un control per curs mitjançant prova escrita amb un valor entre +10% i -10%.

El professor es reserva el dret d'avaluar o no avaluar les pràctiques de laboratori i/o el treball final depenent de l'evolució i de l'adquisició de coneixements per part l'alumnat durant el curs. En cas de no avaluar les practiques, les proves escrites (control + examen) tindran un valor del 100% sobre la nota final. 

Les classes pràctiques es desenvoluparan de la següent manera:

Bloc 1: Els alumnes realitzaran les pràctiques durant la classe i en acabar seran resoltes pel professor. L´assistència és obligatòria. Aquestes pràctiques no s'avaluen. L'objectiu és que l'alumne adquireixi adequadament les eines que necessitarà per resoldre el segon bloc. La pèrdua de 2 pràctiques implica un suspens de l'assignatura amb una nota màxima d'un 4.

b) Bloc 2: Els alumnes realitzaran el treball final de l'assignatura durant les classes pràctiques sota la supervisió del professorat. Cada classe tindrà un objectiu a resoldre relacionat amb el treball final a realitzar. El treball es lliurarà el dia de l'examen escrit. El treball té un pes de un 30% sobre la nota final.

L'avaluació serà continuada i contemplarà les propostes i mecanismes de recuperació dels coneixements i competències. Tot això dins del període que comprèn la matèria.

La qualificació s'efectuarà d'acord amb la normativa vigent:

Mètode d’avaluaciò. Ponderació.
Exàmens 70%
Treball pràctic 30%
Pràcticques,  control, treball individual o en equip. +10% i -10%

 

Bibliografia


Bàsic

Argüelles, R. (2013). La estructura metálica hoy. Tomos I. Ed.: Bellisco Ediciones,Madrid, 2013. Re-impresión 2ª ed.

Argüelles, R., Argüelles, J.M., Arriaga, F., Atienza, J.R. (2015). Estructuras de Acero. Tomo II: Uniones y sistemas estructurales. Ed.: Bellisco Ediciones, Madrid, 2015. 2ª ed.

Resistencia de Materiales. Timoshenko S. Editorial Espasa-Calpe, S.A.

Mecánica de estructuras. Libro 1. Resistencia de materiales. Miguel Cervera Ruiz y Elena Blanco Díaz. Ediciones UPC.

Mecánica de estructuras. Libro 2. Resistencia de materiales. Miguel Cervera Ruiz y Elena Blanco Díaz. Ediciones UPC.

Código Técnico de la Edificación (CTE). REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, (B.O.E.: 28-MAR-2006).

Razón y ser de los tipos estructurales (2008). Eduardo Torroja Miret. Ed. Colegio de Caminos, Canales y puertos. Madrid