Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Pablo Alberto Genovese

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B2-Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • Tenir coneixements i capacitats per al càlcul, disseny i assaig de màquines

Descripció


En l'assignatura es treballen temes fonamentals pel que fa als condicionants i Normatives de el Disseny de Màquines. La mateixa és un element clau per a la consolidació d'aprenentatges, ja que permet als / les estudiants aplicar en el disseny d'elements de màquines que s'ha treballat en altres assignatures. D'altra banda, és una font de coneixement teòric i aplicat clau per a la pràctica professional del / la enginyer / a mecànic / a pel que fa als condicionants i Normatives de el Disseny de Màquines.

Continguts


 1. VIBRACIONS MECÀNIQUES
 • Manteniment mecànic
 • Vibracions d'un grau de llibertat
 1. EQUILIBRAT DE ROTORS.
 • Equilibrat de rotors plànols
 • Equilibrat de rotors en dos plans
 • Velocitats crítiques en arbres i eixos
 1. MESURA DE VIBRACIONS EN MÀQUINES.
 • Introducció a les vibracions
 • Nivells de vibració
 • L'acceleròmetre piezoelèctric
 • El mesurador de vibracions
 • Indicador de vibració com a condició de la màquina
 • Vibració i el cos humà
 1. MESURA DE SOROLL
 • El so i l'ésser humà
 • El mesurador bàsic de nivell de so
 • Mesuraments en l'empresa
 • El micròfon en el camp sonor
 • soroll ambiental
 1. SEGURETAT EN EL DISSENY D'ELEMENTS DE MÀQUINES.
 • Seguretat en màquines.
 • Ergonomia de llocs de treball

Sistema d'avaluació


El càlcul per a la Nota Final (NF) de l'assignatura és:

NF = 0,35 Ex1 + 0,35 Ex2 + 0,1 + Inf + 0,3 Pr

 • NF: Nota Final
 • Ex1: 1r Examen Parcial (35%).
 • Ex1: 2n Examen Parcial (35%).
 • Inf: Nota d'Informes de Treball (10%) = (Inf1 + Inf2 + Inf3) / 3
 • Pr: Nota de Pràctiques (20%) = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7 + P8 + P9 + P10) / 10

Aclariments:

 • Nota mínima de cada un dels exàmens és 3,5. En el cas que alguna de les qualificacions de les activitats Ex1 i Ex2 estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.
 • Nota mínima de pràctiques (Pr) és 4. En cas que la nota de Pràctiques estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.
 • Nota mínima d'Informe de Treball (Inf) és 4. En cas que la nota d'Informe de Treball estigui per sota de la nota mínima, la qualificació final de l'assignatura quedarà acotada a 4.

Recuperació:

 • Es podran recuperar tots els actes avaluatius per separat (1r Examen Parcial, 2n Examen Parcial i Pràctiques).

Bibliografia


Bàsic

Genovese, Pablo A. (2020). Apuntes de Validación y Ensayo de Máquinas. Mataró: ESUPT.

Complementary

Uicker, Jr., John J., Pennock, Gordon R., & Shigley, Joseph E. (2017). Theory of Machines and Mechanisms. New York: Oxford University Press.

Rodríguez Mondelo, Pedro M., Gregori Torada, Enrique & Barrau Bombardó, Pedro (2010). Ergonomía. Vol. 1, Fundamentos. Barcelona: UPC, Edicions UPC, Universitat Politécnica de Catalunya.

Broch, Jens T. (1984). Mechanical Vibration and Shock Measurement. Naerum, Danemark: Brüel & Kjær.

Budynas, Richard G., & Nisbett, J. Keith (2021). Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley. México DF: McGraw Hill.

Hibbeler, Russell C. (2016). Ingeniería Mecánica: Dinámica (14º ed.). México DF: Pearson Educación.