Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Francesc Flores Salgado

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències específiques
 • CE19: Gestionar la logística del procés productiu: gestió d'sctocks, planificació de la producció i sistemes de programació i control de producció.

 • CE24: Identificar les tipologies dels complexos industrials, i determinar i dissenyar les seves característiques.

 • CE28: Integrar les tecnologies energètiques actuals en les polítiques energètiques de les organitzacions.

Competències transversals
 • CT1: Que els estudiants coneguin una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats en cada titulació.

Descripció


Assignatura emmarcada en la matèria de direcció d’operacions. L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes, principis i fonaments bàsics del disseny de producte i de processos productius, incloent els aspectes relacionats amb la gestió del medi ambient i del manteniment. Així mateix, es revisen les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies digitals incorporades a la planta industrial, treballant els conceptes de producte intel·ligent i de fabricació intel·ligent. També es treballen altres conceptes destacables com ara la simulació de processos, l’estudi del treball, els models avançats de previsió de la demanda, i nous tipus d’organització de la producció. 

 

 

Continguts


 

 

Títol contingut 1:  Introducció als sistemes de producció i fabricació

(RA6, RA9, RA12, RA14)

Dedicació:  12

Grup Gran: 5

Grup Petit: 

Aprenentatge autònom:   7  

Descripció

 • Revisió de conceptes
 • Estratègies de producció
 • Tipus de sistemes productius
 • Tècniques de previsió de la demanda: models de regressió multivariants (lineal i logística), ARMA, ARIMA
 • Planificació, programació i control de la producció: MRP, MRP II, ERP
 • El pla d’operacions i qualitat

Activitats vinculades

 • Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

- ACTIVITAT 4: Examen

       

 

Títol contingut 2:  Disseny i desenvolupament de productes

(RA3)

Dedicació:  16

Grup Gran:   5

Grup Petit: 2

Aprenentatge autònom:    9 

Descripció

 • Estratègia i cicle de vida del producte
 • Enginyeria concurrent, enginyeria del valor i QFD
 • DFMA
 • Gestió del cicle de vida: PLM
 • Smart Product

Activitats vinculades

 • Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

-ACTIVITAT 1:  REENGINYERIA: REDISSENYEM DES DE ZERO.

-ACTIVITAT 3: DISSENY COMPLERT D’UN SISTEMA PRODUCTIU BASAT EN JIT.

-ACTIVITAT 4: Examen

       

 

Títol contingut 3:  Selecció i disseny de processos productius

(RA5, RA9, RA14, RA16)

Dedicació:  22

Grup Gran:  7

Grup Petit:  3

Aprenentatge autònom:  12  

Descripció

 • Eines per a l’anàlisi i disseny de processos. Reenginyeria de processos
 • Planificació de les necessitats de capacitat
 • Tecnologies de la producció (fabricació extractiva, fabricació additiva, robòtica avançada ...)
 • Modelització i simulació de processos de fabricació
 • Digitalització del procés productiu. MES, IoT i Smart Manufacturing
 • Control de qualitat de processos
 • Gestió mediambiental
 • Gestió del manteniment

Activitats vinculades

 • Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

-ACTIVITAT 1:  REENGINYERIA: REDISSENYEM DES DE ZERO.

-ACTIVITAT 3: DISSENY COMPLERT D’UN SISTEMA PRODUCTIU BASAT EN JIT.

-ACTIVITAT 4: Examen

       

 

Títol contingut 4:  Distribució en planta i disseny del treball

(RA4, RA9)

Dedicació:  32

Grup Gran:  9

Grup Petit:   3

Aprenentatge autònom:   20

Descripció

 • Tipus de layout (orientació a funcions, producte, en magatzems, en cèl·lula ...)
 • Equilibrat de línies. Assignació de màquines i planificació del treball
 • Mesurament i disseny del treball. Estudi de mètodes
 • Introducció a la robòtica industrial
 • Prevenció de riscos laborals

Activitats vinculades

 • Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

-ACTIVITAT 2: TRANSFORMACIÓ D’UNA INSTAL·LACIÓ DE PRODUCCIÓ EN LÍNIA A UNA CÈL·LULA DE FABRICACIÓ.

-ACTIVITAT 3: DISSENY COMPLERT D’UN SISTEMA PRODUCTIU BASAT EN JIT.

-ACTIVITAT 4: Examen

       

 

Títol contingut 5:   Lean Manufacturing

(RA6, RA9, RA12)

Dedicació:  18

Grup Gran:    4 

Grup Petit: 2

Aprenentatge autònom:  12  

Descripció

 • Principis Lean
 • Anàlisi del valor dels processos (VSM)
 • Tècniques de resolució de problemes: SMED, just-in-time, TPM ...

Activitats vinculades

 •  Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

-ACTIVITAT 3: DISSENY COMPLERT D’UN SISTEMA PRODUCTIU BASAT EN JIT.

-ACTIVITAT 4: Examen

       

 

 

 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (avaluació)

 

 

ACTIVITATS

PES

EXÀMENS

60%

TREBALLS

20%

PRÀCTIQUES

20%

 

 

 

 

 

 

L’assistència a les sessions teòriques i de laboratori, i el lliurament dels informes corresponents de les activitats és condició necessària per a l’avaluació de l’assignatura.

 

Serà potestatiu dels docents impartidors de l’assignatura decidir sobre la possibilitat d’afegir activitats que permetin la recuperació de les activitats suspeses.

 

És obligatòria la realització de totes les activitats per a obtenir la qualificació final de l’assignatura. L’algorisme de càlcul de la nota només s’aplica si la nota mitjana ponderada de les Activitats Exàmens és major o igual a 4. En cas contrari l’assignatura resta suspesa.

 

L’examen de recuperació només dona opció a aprovar l’assignatura amb una nota de 5, excepte en el cas en que la nota mitjana ponderada de les 4 primeres activitats sigui igual o superior a 8. En aquest cas la nota final correspondrà a la nota mitjana ponderada de totes les activitats de l’assignatura (l’examen de recuperació correspon només a les activitats Exàmens).

 

Per a les altres activitats, si el resultat de la seva avaluació no és satisfactori, o els docents ho consideren oportú podran convocar a integrants d’un grup a la realització d’una prova d’avaluació individualitzada.

Bibliografia


Bàsic

Heizer, J., Render, B. (2015). Dirección de la producción y de operaciones. Vol. Decisiones tácticas. Ed. Prentice Hall.

Hillier, Frederick S.; Lieberman, Gerald J. (2010). Introducción a la Investigación de Operaciones. McGraw-Hill.

Guasch Petit, J; Piera, MA ; Figueras Jové, J; Casanovas, J . (2009). Modelado y simulación: Aplicación a procesos logísticos de fabricación y servicios. Politex.

Heizer, J., Render, B. (2015). Dirección de la producción y de operaciones. Vol. Decisiones estratégicas. Ed. Prentice Hall.

Complementary

Chase, Aquilano & Jacobs. (2014). Administración de la Producción y las Operaciones. (13a. ed) México: McGraw Hill.

Krajewski, L. J., Ritzman, L. P. y Malhotra, M.K.. (2013). Operations Management:Processes and Supply Chains: Global Edition. Ed. Pearson.

Russell, R.S. and Taylor, B.W. (2014). Operations and Supply Chain Management, 8th Edition, Wiley.