Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Vicenç Luna Quintana

Idiomes d'impartició


 • Català

L'assignatura disposarà d'exercicis, i casos en llengua anglesa.

Competències


Competències específiques
 • CE20: Analitzar i interpretar els estats econòmics-financers de les empreses i fonaments per la presa de decisions.

Competències transversals
 • CT1: Que els estudiants coneguin una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats en cada titulació.

 • CT2: Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


Assignatura emmarcada en la matèria d’economia financera. L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes, principis i fonaments bàsics del càlcul de costos a l’empresa industrial i de l’anàlisi d’inversions i els plans de finançament. La primera part de l’assignatura es dedica a l’estudi de la comptabilitat financera i la comptabilitat de costos, analitzant la seva funció dins l’empresa, i aprofitant per a revisar el cicle comptable i la documentació relacionada. A continuació es treballa l’anàlisi d’inversions en situacions amb diferents graus d’incertesa i risc, i s’analitzen les diferents fonts per al finançament. Finalment es descriuen i es treballen l’estructura i els continguts del pla econòmic-financer.

 

Continguts


Títol contingut 1:   Introducció a les finances

Dedicació:  9h

Sessions 2

Aprenentatge autònom: 7h     

Descripció

 • La funció i la direcció financeres

 • Inversió i finançament

 • Informació comptable: balanç de situació, compte de resultats, cash-flow, fons de maniobra

 • Anàlisi financer: liquiditat, endeutament, rotació, rendibilitat

 • Estructura i costos del capital

 • Comptabilitat i cicle comptable

 • Tecnologies de suport

Activitats vinculades

Activitat Examen Parcial

 

 

Títol contingut 2:   Comptabilitat financera

Dedicació:  25 h

Sessions:11

Aprenentatge autònom:  14h  

Descripció

 • Marc normatiu de la comptabilitat

 • Conceptes bàsics de comptabilitat financera

 • Estats financers

 • Anàlisi econòmic-financer

Activitats vinculades

Activitat 1: Problemes de comptabilitat

Activitat 5: Informe i Presentacio Cas d’Inversió

Activitat Examen Parcial

Activitat Examen Final

 

Títol contingut 3:    Comptabilitat analítica

Dedicació:  30h

Sessions: 13Hr

Aprenentatge autònom: 17hr

Descripció

 • Conceptes bàsics de comptabilitat analítica

 • Sistemes de càlcul de costos

 • Els costos per a la presa de decisions

 • Gestió pressupostària

Activitats vinculades

Activitat 2: Problemes Anàlisi de costos

Activitat Examen Parcial

Activitat Examen Final

 

Títol contingut 4:  Decisions d’inversió

Dedicació:  57 h

Sessions 12

Aprenentatge autònom: 45h

Descripció

 • El procés d’inversió

 • Avaluació i selecció de projectes d’inversió en condicions de certesa

 • Avaluació i selecció de projectes en condicions de risc

 • Inversions financeres i productives

Activitats vinculades

Activitat 4: Problemes Selecció de projectes d’inversió

Activitat 5: Informe i Presentacio Cas d’Inversió

Activitat Examen Parcial

Activitat Examen Final

 

Títol contingut 5:   Decisions de finançament

Dedicació:  7h

Sessió 2 Hr

Aprenentatge autònom:   5 h

Descripció

 • Fonts de finançament internes

 • Fonts de finançament externes

 • Anàlisi d’estats financers

 • Cost del capital

Activitats vinculades

Activitat 5: Informe i Presentacio Cas d’Inversió

Activitat Examen Final

 

Títol contingut 6:   El pla econòmic-financer

Dedicació:  22 h

Sessió 1 Hr

Aprenentatge autònom: 21 h

Descripció

 • Fiscalitat

 • Comptabilització de les inversions.

 • Pla d’inversió i finançament

 • Costos, despeses i ingressos. Rendibilitat

 • Pla de tresoreria

 • Balanç de situació previsional

 • Compte de resultats

 • Ratis econòmics i financers

Activitats vinculades

Activitat 3: Anàlisi Pla de Finançament

Es obligatori presentar totes les activitats. En cas de no presentació no es pot presentar a l'examen final.

En cas de No Presentat a l'examen parcial aquest comptarà amb un qualificació de 0. 

L'activitat 3: L'Analisi pla financer es individual

L'activitat 5 : L'Informe i Presentació del Cas de selecció d'inversions es un treball en grup.

El grup serà format pel professor i assignarà un cas especific per a cada grup (no es pot triar). La descripció del Cas es en llengua anglesa/castellana/catala.

 

 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (avaluació)

ACTIVITATS

PES

EXÀMENS

60%

TREBALLS i Practiques

40%

 

 

 

 

 

 

 

Activitat 1: Problemes de Finances 5 %
Activitat 2: Problemes d'Analisi de Costos 5 %
Activitat 3: Analisi d'un Pla Financer 15 %
Activitat 4: Problemes de Selecció Inversions 5 %
Activitat 5 Informe i Presentació Cas de Seleccio Inversions 10%
Examen Examen Parcial 20 %
Examen Examen Final 40%

 

Bibliografia


Bàsic

Amat, O. (2008). Análisis económico-financier. 20ª edición, Gestión 2000

Rocafot, A. & Ferrer, V. (2010). Contabilidad de costes. Profit Editorial

Rodriguez Ariza, L. & López Pérez, M.J. (2011) . Contabilidad general. Teoría y pràctica. Pirámide

Suárez Suárez, A.S (2014). Decisiones Óptimas de Inversión y Financiación en la Empresa. 22ª ed., Pirámide, Madrid.

García Parra, M., Jordà Lloret, J.M. (2004) Dirección financera. Aula Politécnica / Organización de empresas. Edicions UPC.

Complementary

Brealey, R.A.; S.C. Myers (2015). Principios de Finanzas Corporativas. 9ª ed., McGraw-Hill, Madrid.

Santibáñez, J.; Gómez-Bezares, J. (2014). Nuevos Casos Prácticos de Inversión y Financiación. Editorial Desclee de Brouwer

UN Industrial Development Organization, UNIDO (1986) Manual for evaluation of industrial projects.

https://open.unido.org/api/documents/4788156/download/MANUAL%20FOR%20EVA

UN Industrial Development Organization, UNIDO (2018). Evaluation Manual

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-04/Evaluation%20Manual%20e-book.pdf