Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Francesc Flores Salgado

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències específiques
 • CE23: Analitzar la problemàtica organitzativa del factor humà i la seva importancia en els resultats de les organitzacions.

Competències transversals
 • CT1: Que els estudiants coneguin una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats en cada titulació.

 • CT2: Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


Descripció de l’assignatura:

Assignatura emmarcada en la matèria d’organització d’empreses. L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes, principis i fonaments bàsics de la gestió dels recursos humans en l’àmbit de l’empresa industrial. Així mateix, s’hi inclou una introducció al dret laboral, l’estudi dels elements bàsics del procés de gestió del canvi a les organitzacions, i la importància estratègica del coneixement per a la competitivitat e les organitzacions.

.

Continguts


 

Títol contingut 1:  El procés de la gestió de RRHH

(RA1, RA2, RA4, RA5, RA8)

Dedicació:  12

Grup Gran: 5

Grup Petit: 

Aprenentatge autònom: 7     

Descripció

 • Gestió estratègica dels RRHH
 • Organització del treball
 • Planificació de RRHH
 • Reclutament i selecció
 • Orientació o socialització
 • Capacitació i desenvolupament

Activitats vinculades

 • Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

- ACTIVITAT 4: Examen

       

 

Títol contingut 2:   Els RRHH en la direcció d’operacions

(RA1, RA2, RA3)

Dedicació:  18

Grup Gran:   6

Grup Petit: 2

Aprenentatge autònom:   10 

Descripció

 • Disseny de llocs de treball
 • Anàlisi de mètodes de treball i ergonomia
 • Mesurament del treball
 • Avaluació de l’acompliment i remuneració 
 • Seguretat i higiene en el treball

Activitats vinculades

 • Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

-ACTIVITAT 1:  PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA BASADA EN LES PERSONES I ELS RESULTATS.

-ACTIVITAT 2:  CREACIÓ D’UN PERFIL PROFESSIONAL I LA SEVA REMUNERACIÓ.

-ACTIVITAT 4: Examen

       

 

Títol contingut 3:   Introducció al dret laboral

(RA1, RA2, RA3)

Dedicació:  13

Grup Gran:  5

Grup Petit:  2

Aprenentatge autònom:   6

Descripció

 • Legislació bàsica laboral
 • Sistema espanyol de la Seguretat Social
 • Legislació bàsica de relacions laborals

Activitats vinculades

 • Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

-ACTIVITAT 1:  PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA BASADA EN LES PERSONES I ELS RESULTATS.

-ACTIVITAT 2:  CREACIÓ D’UN PERFIL PROFESSIONAL I LA SEVA REMUNERACIÓ.

-ACTIVITAT 4: Examen

       

 

Títol contingut 4:   Gestió del canvi

(RA3, RA4, RA5, RA7)

Dedicació:  29

Grup Gran:  7

Grup Petit:   3

Aprenentatge autònom:   19

Descripció

 • Lideratge i habilitats directives
 • Motivació
 • Equips de treball
 • Disseny del procés de canvi
 • Resistència al canvi

Activitats vinculades

 • Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

-ACTIVITAT 1:  PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA BASADA EN LES PERSONES I ELS RESULTATS.

-ACTIVITAT 3: DINÀMICA DE GRUP: ESTILS DE LIDERATGE.

-ACTIVITAT 4: Examen

       

 

Títol contingut 5:    RRHH i gestió del coneixement

(RA5, RA7, RA8)

Dedicació:  28

Grup Gran:   7

Grup Petit: 3

Aprenentatge autònom:   18

Descripció

 • Els intangibles com a actius estratègics
 • Capital intel·lectual: capital humà, capital social, capital organitzatiu
 • Gestió del capital intel·lectual
 • Gestió del coneixement
 • El pla de formació
 • Suport tecnològic

Activitats vinculades

 •  Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

-ACTIVITAT 1:  PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA BASADA EN LES PERSONES I ELS RESULTATS.

-ACTIVITAT 3: DINÀMICA DE GRUP: ESTILS DE LIDERATGE.

-ACTIVITAT 4: Examen

       

 

 

 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (avaluació)

 

 

ACTIVITATS

PES

EXÀMENS

60%

TREBALLS

20%

PRÀCTIQUES

20%

 

 

 

 

 

 

L’assistència a les sessions teòriques i de laboratori, i el lliurament dels informes corresponents de les activitats és condició necessària per a l’avaluació de l’assignatura.

 

Serà potestatiu dels docents impartidors de l’assignatura decidir sobre la possibilitat d’afegir activitats que permetin la recuperació de les activitats suspeses.

 

És obligatòria la realització de totes les activitats per a obtenir la qualificació final de l’assignatura. L’algorisme de càlcul de la nota només s’aplica si la nota mitjana ponderada de les Activitats Exàmens és major o igual a 4. En cas contrari l’assignatura resta suspesa.

 

L’examen de recuperació només dona opció a aprovar l’assignatura amb una nota de 5, excepte en el cas en que la nota mitjana ponderada de les 4 primeres activitats sigui igual o superior a 8. En aquest cas la nota final correspondrà a la nota mitjana ponderada de totes les activitats de l’assignatura (l’examen de recuperació correspon només a les activitats Exàmens).

 

Per a les altres activitats, si el resultat de la seva avaluació no és satisfactori, o els docents ho consideren oportú podran convocar a integrants d’un grup a la realització d’una prova d’avaluació individualitzada.

Bibliografia


Bàsic

López, Soledad, Ruiz, Eugenio, Gago, Maria Lourdes & Garcia, Carmen (2017). Gestión de recursos humanos. 1ª edició. España: MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA.

Gómez-Mejía, L; Balkin, D.; Cardy, R. (2001). Gestión de Recursos Humanos. Prentice-Hall. Madrid. 

Dolan, S; Valle, R.; López, A. (2014). La gestión de personas y del talento. McGraw-Hill-Education. Madrid.

Complementary

Bennis, W. G., & Biederman, P. W. (1997). Organizing genius: the secrets of creative collaboration. Addison-Wesley.

Dolan, S. (2007). La gestión de los recursos humanos. 3ª Edición, Ed. Mcgraw-Hill. Madrid.