Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Xavier Font Aragonés

Idiomes d'impartició


 • English

Anglès: per sessions de Teoria i de Laboratori

Competències


Competències específiques
 • CE22: Dissenyar i aplicar models dirigits a la resolució de problemes d'organització industrial.

Competències transversals
 • CT1: Que els estudiants coneguin una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats en cada titulació.

 • CT2: Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


Assignatura emmarcada en la matèria d’investigació operativa. L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes, principis i fonaments bàsics de les tècniques de simulació, la teoria de jocs, i les cadenes de Markov per a l'anàlisi i la presa de decisions en tot tipus de contextos. Finalment, s’introdueixen conceptes relacionats amb aplicacions empresarials en el context de la transformació digital de l’empresa, com ara el big data i el business intelligence.

 

Continguts


 

Títol contingut 1: Anàlisi de decisions

Dedicació:  

Grup Gran: 8

Grup Petit: 4

Aprenentatge autònom: 18

Descripció

 • Teoria bayesiana de la decisió
 • Arbres de decisió
 • Funció d’utilitat
 • Anàlisi de decisions amb objectius múltiples

Activitats vinculades

Activ1, Activ 3 i Activ 4

       

 

Títol contingut 2: Simulació

Dedicació:  

Grup Gran: 8

Grup Petit: 4

Aprenentatge autònom: 18

Descripció

 • Processos de simulació
 • Generació de números aleatoris
 • Simulació de problemes discrets
 • Dinàmica industrial
 • Jocs de simulació
 • Digital Twin

Activitats vinculades

Activ1, Activ 3 i Activ 4

       

 

Títol contingut 3: Processos markovians de decisió

Dedicació:  

Grup Gran: 8

Grup Petit: 4

Aprenentatge autònom: 18

Descripció

 • Cadenes de Markov
 • Anàlisi topològic i espectral de les cadenes de Markov
 • Remuneració en cadenes de Markov
 • Cadenes de Markov amb remuneració i decisió
 • Processos markovians de decisió

Activitats vinculades

Activ2, Activ 3 i Activ 4

       

 

Títol contingut 4: Teoria de jocs

Dedicació: 

Grup Gran: 8

Grup Petit: 4

Aprenentatge autònom: 18

Descripció

 • Introducció
 • Jocs suma-zero
 • Solucions algebraiques o matricials
 • Solucions gràfiques
 • Tècniques de programació lineal
 • Metajocs

Activitats vinculades

Activ2, Activ 3 i Activ 4

       

 

Títol contingut 5Big data i Business intelligence

Dedicació: 

Grup Gran: 8

Grup Petit: 4

Aprenentatge autònom: 18

Descripció

 • Introducció
 • Big data: volum, velocitat, varietat, versemblança
 • Eines de Business intelligence
 • Generació de quadres de comandament intel·ligents
 • Aplicacions: Machine learning per a manteniment predictiu

Activitats vinculades

Activ2, Activ 3 i Activ 4

Sistema d'avaluació


 

ACTIVITATS

PES

EXÀMENS

60% (Pex1 25% + Pex2 35%)

EXERCICIS

10%

PRÀCTIQUES

30%

 

 

 

 

 

 

La qualificació final és la suma ponderada de les qualificacions de les activitats d’aprenentatge:

Q = 0.25 Pex1 + 0.35 Pex2 + 0.10 ExiPar + 0.30 Lab

Important: totes les activitats són obligatòries. Per aprovar el curs l'estudiant s'ha de presentar (o lliurar) a totes les activitats!

Observacions relatives a la Recuperació

La part de teoria de l’assignatura (Pex1 i Pex2) sí que és recuperable. La resta de parts no son recuperables. Per als estudiants que assisteixin a l’examen de recuperació la seva qualificació (Pex1 i Pex2) serà la obtinguda en aquesta prova i la seva qualificació final (Q) es calcularà amb les fórmules anteriorment detallades i en cap cas no serà superior a 7.

 

Normes de realització de les activitats

Observacions:

Per superar les activitats avaluatives, els estudiants hauran de demostrar el Nivell MECES - 2:

• (punt c) tenir la capacitat de recopilar i interpretar dades i informacions sobre les que fonamentar les seves conclusions incloent-hi, quan calgui i sigui pertinent, la reflexió sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit del seu camp d'estudi

• (punt e) saber comunicar a tot tipus d'audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions en l'àmbit del seu camp d'estudi;

• (punt f) ser capaços d'identificar les seves pròpies necessitats formatives en el seu camp d'estudi i entorn laboral o professional i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tot tipus de contextos

 

Per a cada activitat, els docents n'informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin

Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual i sense cap mena de col·laboració amb d’altres persones. Es consideraran suspeses (qualificació 0) totes aquelles activitats en què l'estudiant no s'ajusti a aquest compromís d’individualitat, independentment del seu paper (emissor o receptor) i sense que això exclogui la possible aplicació d’altres sancions d’acord amb el Règim Disciplinari vigent.

Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grup pressuposen el compromís per part dels estudiants que l'integren de realitzar-les en el si del grup i sense cap mena de col·laboració amb d’altres grups o persones que en siguin alienes (individualitat grupal). Es consideraran suspeses (qualificació 0) totes aquelles activitats en què el grup no hagi respectat aquest compromís amb independència del seu paper (emissor o receptor) i sense que això exclogui la possible aplicació d’altres sancions d’acord amb el Règim Disciplinari vigent.

En el cas d’activitats que puguin fer-se en grup, quan en alguna d’elles no es respecti el compromís d’individualitat grupal i/o s’utilitzin mitjans fraudulents en la seva realització, la qualificació de l’activitat  serà, per a tots els membres del grup, de 0 punts (Nota Activitat=0) i sense que això exclogui la possible aplicació d’altres sancions d’acord amb el Règim Disciplinari vigent.

 

Qualsevol activitat no lliurada es considerarà assignatura suspesa

És potestatiu dels docents acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s'indiquin. En el cas que aquests lliuraments fora de termini s'acceptin, és potestatiu del docent decidir si aplica alguna penalització i la quantia d'aquesta

Bibliografia


Bàsic

Hillier, Frederick S.; Lieberman, Gerald J. (2010). Introducción a la Investigación de Operaciones. McGraw-Hill

Jared Dean (2014). Big Data, Data Mining, and Machine Learning: Value Creation for Business Leaders and Practitioners. Wiley, ISBN 978-1-118-92069-5.

Complementary

Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation: The Mathematical Basis of Performance Modeling by William J. Stewart; Princeton University Press (July 26, 2009)

Game Theory: An Introduction by Steven Tadelis Princeton University Press; 1st Edition edition January 6, 2013