Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Antonio José Planells de la Maza

Competències


Competències específiques
 • E1. Demostrar coneixements de la història dels videojocs i analitzar els videojocs referents amb arguments fonamentats en base a criteris d'avaluació contextualitzats en el marc històric i cultural.

 • E2. Dissenyar les mecàniques, regles, estructura i narrativa de videojocs seguint els criteris de jugabilitat i balanceig per oferir la millor experiència de joc possible.

Competències generals
 • G1. Demostrar tenir i comprendre coneixements avançats de la seva àrea d'estudi que inclouen els aspectes teòrics, pràctics i metodològics, amb un nivell de profunditat que arriba fins a l'avantguarda del coneixement.

 • G3. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • G4. Comunicar informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat com no especialitzat.

Competències transversals
 • T1. Comunicar en un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els graduats i graduades.

Descripció


L’assignatura d’Introducció al Disseny de Jocs suposa la primera aproximació a la ideació, prototipat i creació d’un joc en el marc de la matèria de Disseny i Creació de Jocs. Es treballa des de la perspectiva del joc analògic en aspectes com les mecàniques, les dinàmiques i l’estètica. L’assignatura consta de sessions teòriques, sessions de joc i sessions de prototipat. Per assolir els coneixements l’assignatura s’avalua per un costat la creació d’un prototip en grup i per un altre els coneixements teòrics de manera individual.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura els estudiants han de ser capaços de:

E1.6. Avaluar els punts forts i dèbils d'un videojoc de manera raonada i exemplificada.

E2.1. Dissenyar mecàniques i regles de joc que en el seu conjunt es denominen jugabilitat.

Metodologia de treball


L'assignatura utilitza les següents metodologies de treball: 

Classe Magistral, Càpsules de vídeo, Presentacions.

Continguts


Tema 1. Introducció al disseny de jocs

1.1. Què és el joc? Una aproximació ontològica.

1.2. De jugar a crear: tipologies i funcions del dissenyador de jocs.

Tema 2. Elements dels jocs

2.1. El joc com a sistema.

2.2. Objectes o recursos.

2.3. Les mecàniques: les regles com accions.

2.4. La jugabilitat o gameplay: el sistema de loops.

2.5. L’experiència de joc: l’usuari en el centre del sistema.

2.6. Altres elements dels jocs.

2.7. Analitzant sistemes de joc: el model MDA.

Tema 3. Introducció a la Teoria del Joc

3.1. Segons l'estructura.

3.1.1. Jocs simètrics i asimètrics.

3.1.2. Jocs de suma zero i suma no zero.

3.1.3. Jocs d'estratègia i d'atzar.

3.2. Segons el coneixement i l'estratègia guanyadora.

3.2.1. Dilema del presoner i Equilibri de Nash .

3.2.2. Criteris "Maximin" i "Minimax".

3.2.3. Models d'informació.

Tema 4. El disseny de jocs com a disciplina

4.1. Metodologies de disseny d’alt nivell.

4.2. Mètodes o eines de disseny.

Tema 5. Creació i prototipat de jocs

5.1. D'on vénen les idees? Brainstorming i altres estratègies.

5.2. Escollint una perspectiva de disseny: de mecànica a tema, de tema a mecànica.

5.3. El prototipat analògic.

Activitats d'aprenentatge


Amb l'objectiu de recollir evidència de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (Relacionades amb totes les competències comunes):

A1. Exercicis a realitzar a classe o a casa: Anàlisi de jocs de taula (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6)
Realització d’un anàlisi complet d’un conjunt de jocs no digitals contemporanis en grups de 4 o 5 alumnes a partir dels continguts teòrics de l’assignatura.

A2. Treball en grup: Disseny d’un prototip de joc (Evidència del resultat d’aprenentatge E2.1)
Ideació i realització d’un prototip analògic de joc de taula.

A3. Examen final (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

Criteris generals de les activitats:
- El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.
- El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Exercicis a realitzar a classe o a casa: Anàlisi de jocs de taula 20%
A2. Treball en grup: Disseny d’un prototip de joc 40%
A3. Examen final 40%

Nota final = A1 0,2 + A2 0,4 + A3 0,4

Consideracions:

 • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final/prova equivalent per a aprovar l’assignatura.
 • Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
 • És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Recuperació:

 • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final/prova equivalent de recuperació per a aprovar l’assignatura.
 • La nota de l’examen de recuperació equivaldrà a la nota final de l'assignatura.
 • En cas de superar la recuperació, la nota final màxima de l’assignatura serà de 5.

Bibliografia


Bàsic

Ham, E. (2015). Tabletop Game Design for Video Game Designers. Abingdon: CRC Press.

Fullerton, T. (2014). Game design workshop: a playcentric approach to creating innovative games. Abingdon: CRC press. 

Rogers, S. (2014). Level Up! The guide to great video game design (2nd Edition). West Sussex: John Wiley & Sons. 

Selinker, M. (2011). The Kobold guide to board game design. Kirkland: Kobold Press.

Zubek, R. (2020). Elements of game design. Cambridge: MIT Press.

Salen, K. & Zimmerman, E. (2003). Rules of Play: Game Design Fundamentals. Cambridge: MIT Press.

Salen, K. & Zimmerman, E. (2005). The Game Design Reader: A Rules of Play Anthology. Cambridge: MIT Press.

Complementary

Schell, J. (2014). The Art of Game Design: A book of lenses (3rd Edition). Abingdon: CRC Press. 

Brathwaite, B. & Schreiber, I. (2009). Challenges for game designers. Boston: Nelson Education. 

Koster, R. (2013). Theory of fun for game design. Sebastopol: O'Reilly Media. 

Anthropy, A. & Clark, N. (2014). A game design vocabulary: Exploring the foundational principles behind good game design. London: Pearson Education.

Colleen, M. & Sharp, J. (2016). Games, Design and Play: A detailed approach to iterative game design. Boston: Addison-Wesley.

Engelstein, G. & Shalev, I. (2019). Building Blocks of Tabletop Game Design: An Encyclopedia of Mechanisms. Abingdon: CRC Press.