Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Miquel Giménez Moreno

Idiomes d'impartició


 • Català

Els materials de treball i recursos docents (bibliografia, informació web, ...) poden estar en català, castellà i en anglès.

Competències


Competències específiques
 • CE27: Gestionar la qualitat de les organitzacions.

Competències transversals
 • CT1: Que els estudiants coneguin una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats en cada titulació.

Descripció


Assignatura emmarcada en la matèria de direcció d’operacions.

L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes, principis i fonaments bàsics de la gestió de la qualitat en l’empresa, considerant productes i serveis.

Es presenta la qualitat des d’una perspectiva estratègica, destacant la importància de la gestió per processos. 

 

Continguts


 1. Concepte i història de la qualitat
 2. El sistema de gestió de la qualitat
  • Definició
  • Requisits de la qualitat
  • Percepció del client
  • Indicadors de qualitat
 3. Normalitzar, norma, certificació i acreditació
  • Normalitzar
  • Norma
  • Certificació
  • Acreditació
 4. Gestió de la qualitat total (TQM)
 5. Costos de la qualitat
 6. Gestió per processos
  • Processos
  • Disseny de processos de qualitat
 7. Mesurar
  • Histograma - Gràfic de freqüencies
  • Diagrama de sectors
  • Diagrama poligonal
  • Diagrama polar
  • Coeficient de correlació de Pearson
  • Diagrama de Pareto
 8. Disseny de productes de qualitat
 9. Control estadístic del procés
  • Prevenció activa
  • Distribució normal
  • Control per mostres
  • Diagrames X
 10. Qualitat 4.0
  • Dades
  • Analítica
  • Connectivitat
  • Col·laboració
  • Sistemes de gestió
  • Escalabilitat
  • Competència
  • Compliance
  • Millora contínua

Sistema d'avaluació


Conjunt de proves setmanals: 15%

Pràctiques: 20%

Examen parcial: 25%

Examen final: 40%

Qualsevol activitat no lliurada o lliurada fora de termini es considerarà puntuada amb zero punts. La no assistència a alguna sessió exclou de forma automàtica de l’avaluació de l’activitat corresponent, considerant-se puntuada amb zero punts.

L'examen de recuperació susbtitueix als examens parcial i final (65%). El conjunt de proves setmanals i les pràctiques no son recuperables.

 

Bibliografia


Bàsic

Llibre:

Ayza, Jordi; Giménez, Miquel (2023). Enginyeria de la Qualitat. Mataró : Apunts propis de la ESUPT.

Complementary

Llibre:

Cuatrecasas, Lluís (2005). Gestión integral de la calidad: implantación, control y certificación. Barcelona : Ediciones Gestión 2000.

Norma:

ISO (2015). Norma ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. Secretaria central de ISO.

Llibre:

Beltran, J; Carmona, M.A; Carrasco, R; Rivas, M.A; Tejedor F (2003). Guia per a una Gestio Basada en Processos. Instituto Andaluz de Cultura (versió en català CIDEM).

Norma:

EFQM (1999). Introducción a la Excelencia. EFQM.

Llibre:

Palacios, M; Gisbert, V. (2018). Control Estadístico de la Calidad. Una Aplicación Práctica. 3 ciencias. Editorial Área de Innovación y Desarrollo.

Llibre:

CIDEM (2004). Sistemes Integrats de Gestió. CIDEM (Generalitat de Catalunya).

Guia pràctica:

Giralt, E (2010). Sistema de Producció Lean Manufacturing. CIDEM (Generalitat de Catalunya).

Guia pràctica:

CIDEM (2003). Eines de progrés. Millora Sis Sigma. CIDEM (Generalitat de Catalunya).

Guia pràctica:

CIDEM (2000). Eines bàsiques de la qualitat. AMFE. CIDEM (Generalitat de Catalunya).