Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Francesc Flores Salgado

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències específiques
 • CE21: Prendre decisions comercials per l'anàlisi i diagnòstic de mercats.

Competències transversals
 • CT1: Que els estudiants coneguin una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats en cada titulació.

 • CT2: Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


Descripció de l’assignatura:

 

Assignatura emmarcada en la matèria d’organització d’empreses. L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes, principis i fonaments bàsics del màrqueting   industrial. En primer lloc es revisen els conceptes bàsics relacionats amb la funció de màrqueting de l’empresa i els processos de negoci associats, destacant les diferències entre el màrqueting B2B i el B2C. A continuació s’estudien als aspectes bàsics del màrqueting industrial, el màrqueting digital i el màrqueting internacional, en el context dels mercats industrials i de la internacionalització de l’empresa industrial. Finalment es presenta amb detall el contingut del

 

Continguts


 

Títol contingut 1:    Introducció al màrqueting

(RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA7)

Dedicació:  8

Grup Gran: 4

Grup Petit: 

Aprenentatge autònom:  4   

Descripció

 • La funció de màrqueting. Revisió de conceptes
 • Anàlisi de mercats: el mercat industrial vs el mercat final
 • Tipus de màrqueting: directe, relacional, social
 • Estratègia, desenvolupament i gestió de productes
 • Màrqueting B2B vs màrqueting B2C
 • Gestió de relacions amb els clients (CRM)
 • Processos de negoci relacionats amb la funció de màrqueting

Activitats vinculades

 • Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

- ACTIVITAT 5: Examen

       

 

Títol contingut 2:   Màrqueting de mercats industrials

(RA1, RA2, RA3) 

Dedicació:  38

Grup Gran:   8

Grup Petit: 3

Aprenentatge autònom:    27 

Descripció

 • Màrqueting estratègic i màrqueting operatiu
 • Models de compra industrial
 • Segmentació de mercats industrials
 • Estratègia de producte
 • Estratègia de preus
 • Posicionament en el mercat industrial
 • Distribució i logística
 • Comunicació en els mercats industrials
 • Planificació de màrqueting

Activitats vinculades

 • Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

-ACTIVITAT 1:  MARKETING MIX D’UN PRODUCTE INDUSTRIAL. ESTUDI DE MERCAT.

-ACTIVITAT 2:  PLA DE MARKETING.

-ACTIVITAT 5: Examen

       

 

Títol contingut 3:   Màrqueting digital

(RA4, RA5)

Dedicació:  22

Grup Gran:  6

Grup Petit:  3

Aprenentatge autònom:  13  

Descripció

 • Mercats digitals
 • Màrqueting de cercadors: SEO, SEM
 • Màrqueting 2.0
 • Mobile marketing
 • Mètriques. Analítica web
 • Comunicacions i màrqueting digital
 • Estratègies de comerç electrònic per a mercats industrials 

Activitats vinculades

 • Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

-ACTIVITAT 2:  PLA DE MARKETING.

-ACTIVITAT 5: Examen

       

 

Títol contingut 4:   Internacionalització de l’empresa industrial

(RA3, RA4, RA5, RA6)

Dedicació:  38

Grup Gran:  9

Grup Petit:   6

Aprenentatge autònom:  23 

Descripció

 • Comerç internacional i globalització
 • Introducció al dret mercantil
 • El procés d’internacionalització de l’empresa 
 • Estratègies d’internacionalització
 • Pla d’internacionalització 
 • Màrqueting internacional
 • Màrqueting digital per a la internacionalització de l’empresa industrial 

Activitats vinculades

 • Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

-ACTIVITAT 2:  PLA DE MARKETING.

-ACTIVITAT 3: PLANTEJAMENT D’ESCENARIS EN LA INTERNACIONALITZACIÓ (ASPECTES CULTURALS).

- ACTIVITAT 5: Examen

       

 

Títol contingut 5:    El Pla de màrqueting industrial

(RA2, RA3, RA4, RA7)

Dedicació:  44

Grup Gran:     9

Grup Petit: 8

Aprenentatge autònom:    27

Descripció

 • Reflexió estratègica
 • Anàlisi interna-externa
 • Diagnòstic. Anàlisi DAFO
 • Objectius
 • Estratègies
 • Plans d’acció. Marketing-Mix
 • Pla de seguiment i control

Activitats vinculades

 •  Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

-ACTIVITAT 2:  PLA DE MARKETING.

-ACTIVITAT 4: TALLER DE NEGOCIACIÓ: QUÈ ÉS I QUÈ NO ÉS.

-ACTIVITAT 5: Examen

       

 

 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (avaluació)

 

 

ACTIVITATS

PES

EXÀMENS

60%

EXERCICIS

10%

PRÀCTIQUES

30%

 

 

 

 

 

 

 

L’assistència a les sessions teòriques i de laboratori, i el lliurament dels informes corresponents de les activitats és condició necessària per a l’avaluació de l’assignatura.

 

Serà potestatiu dels docents impartidors de l’assignatura decidir sobre la possibilitat d’afegir activitats que permetin la recuperació de les activitats suspeses.

 

És obligatòria la realització de totes les activitats per a obtenir la qualificació final de l’assignatura. L’algorisme de càlcul de la nota només s’aplica si la nota mitjana ponderada de les Activitats Exàmens és major o igual a 4. En cas contrari l’assignatura resta suspesa.

 

L’examen de recuperació només dona opció a aprovar l’assignatura amb una nota de 5, excepte en el cas en que la nota mitjana ponderada de les 4 primeres activitats sigui igual o superior a 8. En aquest cas la nota final correspondrà a la nota mitjana ponderada de totes les activitats de l’assignatura (l’examen de recuperació correspon només a les activitats Exàmens).

 

Per a les altres activitats, si el resultat de la seva avaluació no és satisfactori, o els docents ho consideren oportú podran convocar a integrants d’un grup a la realització d’una prova d’avaluació individualitzada.

Bibliografia


Bàsic

Dwyer, F.R.; Tanner, J.F. (2007):. Marketing Industrial. Conexión entre la estrategia, las relaciones y el aprendizaje. Mc GrawHill, Madrid.

García, G. (2008). Estrategias de internacionalización de la empresa. Madrid: Pirámide.

KOTLER, P., AMSTRONG, G. (2018). Principles of Marketing. 17th Global Edition, Pearson.

Rodríguez Ardura, I. (2014). Marketing digital y comercio electrónico. Editorial Pirámide.

Complementary

Kotabe, Masaaki, and Kristiaan Helsen (2004). Global Marketing Management, 3rd edition, New York: John Wiley & Sons.