Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Joan Triadó Aymerich

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Joan Fabregas Peinado

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències específiques
 • CE2: Comprensió i domini dels conceptes fonamentals sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació en la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

Descripció


L'assignatura de Física II pertany a la matèria bàsica de Física dels graus en enginyeria industrial.  Els diversos temes tractats a l'assignatura estan pensats per capacitar als estudiants per l'aprenentatge de noves teories i mètodes que necessitaran en posteriors assignatures del grau. Els capacita per resoldre problemes amb iniciativa, per comunicar i transmetre coneixement i per a la realització de mesures i càlculs.

Continguts


 1. Electroestàtica
  1. Camp elèctric
  2. Potencial elèctric i conductors
  3. Condensadors i dielèctrics
 2. Electrocinètica i magnetoestàtica
  1. Llei d'Ohm
  2. Semiconductors
  3. Força magnètica
  4. Camp magnètic i materials magnètics
 3. Electromagnetisme
  1. Inducció
  2. Equacions de Maxwell
  3. Ones electromagnètiques
 4. Circuits de corrent altern i transitoris
  1. Circuits amb generador i un component
  2. Fasors
  3. Anàlisi fasorial de circuits
  4. Potència complexa
  5. Règim transitori en circuits

Sistema d'avaluació


60% Proves individuals d'avaluació, recuperables per temes en cas de suspendre l'assignatura (cal obtenir una nota mínima de 4/10 en aquesta activitat per tal de superar l'assignatura).

20% Activitats pràctiques (no recuperable).

15% Presentació d'exercicis en grup (no recuperable).

  5% Participació activa (recuperable a través de l'activitat Proves individuals).

Bibliografia


Bàsic

Serway, Jewet. Física para ciencias e ingenierías. 6 edición. Thomson.

Tipler; Mosca. Física per a la Ciència i la Tecnologia. 2010. Volum 2, 6a edició. Reverté.