Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Narcís Martí Fabregó

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències específiques
 • CE1. Interpretar els principis del turisme pel que fa a la seva dimensió espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica i identificar les tipologies d'espais i destinacions turístiques i els principals agents turístics que operen en ells, tant públics com privats.

 • CE12. Dominar els procediments operatius de les empreses d'allotjament, restauració i intermediació turística.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

Descripció


 • Estudi de l'organització de les empresa d'allotjament.
 • Anàlisi dels diferents departaments d'una empresa d'allotjament per a una bona organització.
 • Estudi de les normatives per a la legalització d'una empresa d'allotjament.

 

 • L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


 1. L'hoste, Comensal o Visitant.
 2. Normativa / Classificacions Hotelera.
 3. La Direcció: Característiques, protocol, fidelització,polítiques i objectius, organigrames.
 4. Gestió: PMS - TIC's - Business Intelligence- Big Data, Innovació, fires, producte, sistemes, ratis, comercialització, segmentació, processos.
 5.  Els preus: Costos, Màrqueting, Impostos, canals de distribució, contractes, tarifes. Revenue Management -PMS
 6. RRHH- Recursos Humans: Client intern, motivació, reunions departamentals, formació, funcions.
 7. La Recepció: Organigrama, RRHH, objectius i polítiques, perfils, funcions, gestió del departament, normes, recopilació de dades. TIC's.
 8. Recepció. Back Office: Comercial, TTOO - contractes, Reserves, objectius i polítiques, gestió de grups, gestió passants, planning. TIC's
 9. Recepció. Front Office: Check in / out, fitxes, funcions i instruccions, registres i controls, consergeria. TIC's
 10. Pisos i Bugaderia: Organigrama, RRHH, objectius i polítiques, perfils, funcions, gestió del departament, normes, recopilació de dades. TIC's
 11. Menjars i Begudes  I. Organigrama, RRHH, objectius i polítiques, perfils, funcions, gestió del departament, coneixement del material i serveis, normes, recopilació de dades. TIC's
 12. Menjar i Begudes II.Organització, protocol, instruccions, registres i controls. TIC's
 13. Magatzem i compres: Organigrama, RRHH, objectius i polítiques, perfils, funcions, gestió del departament, normes, recopilació de dades. TIC's
 14. Manteniment: Organigrama, RRHH, objectius i polítiques, perfils, funcions, gestió del departament, normes, recopilació de dades.TIC's
 15. Pautes del treball

Sistema d'avaluació


40%  Treball de fi d'assignatura "Projecte i organització d'un hotel"

10% Participació a l'aula

50% Examen final

Cal aprovar l'examen final per comptabilitzar el percentatge del treball i les pràctiques.

Recuperació. En el cas que un estudiant hagi suspès l'examen final podrà anar a la recuperació. Només es recuperarà l'examen.

Bibliografia


Bàsic

Blasco, Albert i Vives, Roser. (2014). "Fundamentos de la gestión de alojamiento y restauración". Editorial Síntesis SA. Madrid

Martí Narcís (2021). Gestión por procesos en hostelería y restauración. Manual de mapas de procesos para servicios de hosteleria y restauración. Editorial Circulo Rojo

Talón Pilar,Gonzalez Lydia, Segovia Mónica.(2012)."Yield Revenue Management en el sector hotelero. Delta Publicaciones. Madrid

Complementary

De Urbina,José A.(1990)."El arte de invitar.Suprotocolo".Consejo Superior de Relaciones Públicas de España.

Huete Luis María.(2008)."Servicio & Beneficios".Ediciones Deusto. Barcelona.

Muñoz, Andres. (2005) "Logística y Turismo". Editorial Diaz de Santos.

R.Nieven,Paul.(2003)."El cuadro de mando integral paso a paso".Gestión2000. Barcelona