Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jordi Oller Nogués

Idiomes d'impartició


 • English

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències específiques
 • CE14. Reconèixer i aplicar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per a aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments.

 • CT4. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

 • CT6. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.

 • CT7. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


Estudi i anàlisi dels conceptes bàsics de les principals operacions i processos dins de les empreses, organitzacions i destinacions turístiques i de com l'aplicació de les noves tecnologies pot aportar una major eficàcia i eficiència.

NOTA: L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1. Funcionalitats d’internet. Implicacions pel sector turístic

         1.1 Conceptes d’operacions i processos en el sector turístic

         1.2 Concepte i aplicació de la personalització

         1.3 Concepte i aplicació de la Sindicació

         1.4 Concepte i aplicació de “Pro-Am”     

Tema 2. La Gestió de la informació i la seva transformació en coneixement (Bases de dades, Datawarehouse i Data mining). Aplicacions en el sector turístic

         2-1 Concepte de bases de dades

         2-2 Concepte i definició del procés de gestió de la informació

      Tema 3. Llenguatges i metallenguatges de programació. Situació actual i evolució  i  futura

           3-1 Concepte i aplicació de Web Services

           3-2 Concepte i aplicació de Web Scrapping

           3-3 Concepte i aplicació de Blockchain

           3-4 Concepte i aplicació de processament en temps reals de dades i events

       Tema 4. Processos de comunicació en les empreses i destinacions turístiques

              4.1 Concepte de gestió de continguts.

              4.2 La gestió “paperless” i el teletreball. Efectes mediambientals

              4.3 Solucions tecnològiques

       Tema 5. Processos de comercialització en les empreses i destinacions turístiques

               5.1 Concepte de CRM, OTA, Centrals de reserves i altres infomediaris

               5.2  Solucions tecnològiques

        Tema 6. Processos de gestió de proveïdor en les empreses i destinacions turístiques

               6.1 Concepte de SCM, ERP/PMS

               6.2 Solucions tecnològiques

        Tema 7. La gestió virtual del turista

               7.1 La gestió des de el principi fins al final del viatge

               7.2 Operacions i processos com a font d’avantatge competitiva

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura serà en funció de:

Un examen, a final del trimestre, que suposarà un 50% de la nota. La nota final de l'examen ha de ser com a mínim de 5 punts per a aprovar.

La preparació de un treball pràctic (desglossat en varies activitats) on l’alumne demostrarà la seva capacitat i habilitat per dissenyar e implementar solucions tecnològiques orientades a la millora de la eficiència en les operacions i processos de les empreses, organitzacions i destinacions turístiques. 40% de la nota.

10% Asistencia a jornades, conferencies i/o altres activitats.

 

Recuperació. En cas que un estudiant hagi suspès podrà anar a la recuperació, però només d’aquelles parts que no hagi superat, mantenint-se els percentatges esmentats sobre la nota final.

Bibliografia


Bàsic

Oller Nogués, Jordi (2022). Slides notes created by PhD. Jordi Oller I Nogués, available in the virtual campus.

Oller Nogués, Jordi (1997). "Creación y mejora de Empresas Turísticas". Bilbao. Ed. Deusto.

Rufin Moreno, Ramon (2002). “Las Empresas turísticas en la sociedad de la información”. Madrid. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.

Complementary

Blockchain for travel

Amadeus IT Group. (s.d.). Retrieved September 2 2021 from  https://www.youtube.com/watch?v=YpS0zoJ9wCU

Metaverse beyond the hype
International Journal of Information Management. (s.d.). Retrieved  September 2 2022, from https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102542

Mitch Seymour (2021). Mastering Kakfa Streams and ksqlDB. Building Real-Time Data Systems by Example. Ed. O’Reilly. Sebastopol